Stanowiska Prezydium KRLW

Kategorie

Stanowiska Prezydium KRLW

Stanowiska Prezydium KRLW ( 0 Pliki )

Data podjęcia

Stanowisko

Treść (PDF)

02.11.2016 w sprawie poparcia Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek stanowisko
09.11.2015 do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia
i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) COM(2013) 265
stanowisko
18.11.2014 w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych (Druk COM (2014) 558) stanowisko
07.10.2014 w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylające dyrektywę Rady Nr 90/167/EWG (druk COM (2014) 556)

stanowisko

GLW odpowiedź na stanowisko

MRiRW odpowiedź na stanowisko

14.03.2014 w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący oceny krajowych regulacji w zakresie dostępu do zawodów COM(2013) 676 final z dnia 02.10.2013 r.

stanowisko

pismo przewodnie do MRiRW

odpowiedź MRiRW

pismo przewodnie do MNiSW

odpowiedź MNiSW

SGGW pismo w sprawie stanowiska

odpowiedź SGGW

28.02.2013 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt stanowisko
28.02.2013 w sprawie Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie stanowisko
27.11.2012 komunikat w sprawie "Raportu z audytu zasadności z zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 r. do dnia 31 stycznia 2012 r." sporządzonego na zlecenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej komunikat Prezydium
17.05.2012 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

stanowisko

pismo do Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji

17.05.2012 w sprawie planowanych kierunków zmian w prawodawstwie wspólnotowym odnoszącym się do bezpieczeństwa żywności stanowisko


W tej kategorii nie ma żadnych dokumentów
Styczeń 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Znajdź nas

facebook

Google Plus