V kadencja

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

 

122/13/V

uchylona uchwałą 65/2015/VI

15.05.13 o zmianie uchwały nr 81/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia
11 maja 2004 r. w sprawie wzorcowego regulaminu zakładów leczniczych dla zwierząt i powiadomienia o zmianie regulaminu
 

121/13/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

15.05.13 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2012 Informacja
120/13/V 15.05.13 w sprawie zmiany uchwały nr 78/00/II z dnia 9 grudnia 2000r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania tych organów  

119A/13/V

uchylona uchwałą 48/15/VI

15.05.13 w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
119/13/V 15.05.13 w sprawie obowiązku prowadzenia  przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących, przemieszczanych w celach niehandlowych oraz o archiwizacji paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów kwestionariusz zwrotny
118/13/V 21.03.13 w sprawie powołania członka Rady Fundacji "SENIOR"  

117/13/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

21.03.13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii "SENIOR"  

116/13/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

21.03.13 w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów

Regulamin

karta do głosowania

protokół Komisji Mandatowej

protokół Komisji Wyborczej

protokół Komisji Skrutacyjnej

115/13/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

21.03.13 w sprawie terminu i miejsca odbycia X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  

114/13/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

21.03.13 w spr. rozwiązania Nadzwyczajnej Komisji KRL-W ds. planowanych zmian w rozporządzeniach (WE) Nr 853/2004, (WE) Nr 854/2004, (WE) Nr 2073/2005 oraz (WE) Nr 2075/2005 zwanych  „pakietem higienicznym”  
113/13/V 21.03.13 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2013  
112/13/V 20.03.13 w sprawie wykonania uchwał o skreśleniu zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
111/13/V 20.03.13 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w 2014 roku  
110/12/V 18.12.12 w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” załączniki
109/12/V 18.12.12 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób  

108/12/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

18.12.12 zmieniająca uchwałę nr 65/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2012  
107/12/V 17.12.12 zmieniająca uchwałę Nr 62/2011/V w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii załączniki
106/12/V 17.12.12 w sprawie uczestnictwa przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
w pracach Komitetu do spraw Kształcenia Weterynaryjnego
 

105/12/V

uchylona uchwałą 114/13/V

17.12.12 w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  ds. planowanych zmian w rozporządzeniach (WE) Nr 853/2004, (WE) Nr 854/2004, (WE) Nr 2073/2005 oraz (WE) Nr 2075/2005 zwanych  „pakietem higienicznym”  
104A/12/V 17.12.12 w sprawie przyjęcia programu naprawczego dotyczącego gospodarki finansowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wynikającego z „Raportu z audytu zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku” Program naprawczy
104/12/V 17.12.12 w sprawie zmiany uchwały Nr 101/2012/V w sprawie  wystawiania zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy weterynarii oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarzy weterynarii załączniki

103/12/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

24.10.12 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób  
102/12/V 24.10.12 w sprawie uchylenia uchwały nr 680/V/2012 z dnia 27.09.12 r. Rady Łódzkiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej  
101/12/V 24.10.12 w sprawie wystawiania zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy weterynarii  oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarzy weterynarii załączniki
100/12/V 18.09.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu warunków głosowania członków
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w formie obiegowej
Regulamin

99/12/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

18.09.2012 o zmianie uchwały Nr 87/2012/V w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i uchwał, które zostały zrealizowane  

98/12/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

18.09.2012 zm. uchwałę nr 90/2012/V KRL-W
z dnia 21.06.12 w spr przeprowadzenia postępowania ofertowego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę i remont lokalu KIL-W oraz postępowania ofertowego na wykonanie przebudowy i remontu lokalu KIL-W oraz uchwałę nr 65/2011/V KRL-W z dnia 19.12.11 r. w sprawie przyjęcia budżetu KIL-W na rok 2012
 

97/12/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

17.09.2012 w sprawie terminu i miejsca oraz zasad finansowania kosztów
X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
 

96/12/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

17.09.2012 w sprawie przyjęcia rezygnacji lek. wet. Krzysztofa Matrasa z funkcji Wiceprezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  

95/12/V

uchylona uchwałą nr 4/13/VI

17.09.2012 w sprawie odwołania lek. wet. Krzysztofa Matrasa z funkcji Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
94/12/V 22.06.2012 w sprawie wprowadzenia odpłatności za publikację na łamach
„Życia Weterynaryjnego” ogłoszeń o naborze na studia podyplomowe
 

93/12/V

utraciła aktualność - uchwała nr 10/13/VI

22.06.2012 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2011 Informacja
92A/12/V 21.06.2012 w sprawie należności o charakterze pieniężnym wydatkowanych na szkodę
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z winy pracownika
 
92/12/V 21.06.2012 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2013 roku  
91/12/V 21.06.2012 w sprawie przeprowadzenie audytu zewnętrznego gospodarki finansowej
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od 28 czerwca 2009 r. - 31 stycznia 2012 r.
 
90/12/V 21.06.2012 w sprawie przeprowadzenia postępowania ofertowego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę i remont lokalu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz postępowania ofertowego na wykonanie przebudowy i remontu lokalu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
89/12/V 21.06.2012

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 16 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz.744 z późn. zm.) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

wniosek do TK
88A/12/V 21.06.2012 w sprawie przyjęcia oświadczenia Jacka Łukaszewicza - Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie stosunku pracy z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną oraz zasad zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
88/12/V 23.04.2012 w sprawie sprzedaży lokalu  
87/12/V 29.03.2012 w sprawie wykazu obowiązujących uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i uchwał, które zostały zrealizowane Zał. Nr 1 wykaz uchwał obowiązujących

Zał. Nr 2 wykaz uchwał zrealizowanych
86A/2012/V 28.03.2012

w sprawie przedstawienia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi kandydatów na członków Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

 

86/12/V 02.02.2012 dot. zmiany uchwały Nr 7/V/2009 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwała Nr 7/09/V
85/12/V 02.02.2012 o zmianie uchwały Nr 43/2011/V w sprawie zakupu lokalu dla potrzeb biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
84/12/V 01.02.2012 w sprawie powołania Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego’’  
83/12/V 01.02.2012 w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  d/s  projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii  
82/12/V 02.02.2012 w sprawie zatrudnienia Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
81/12/V 02.02.2012 w sprawie zatrudnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
80/12/V 02.02.2012 o zmianie uchwały Nr 4/2009/V w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym  Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
79/12/V 01.02.2012 o zmianie uchwały Nr 89A/2007/IV w sprawie delegowania przedstawicieli  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE  
78/12/V 01.02.2012 w sprawie zgłoszenia kandydatury Prezesa  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do składu Rady Sanitarno-Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii  
77/12/V 01.02.2012 w sprawie uchylenia uchwał Nr 14/2005/IV, Nr 20/2005/IV, 63/2007/IV i 94/2008/IV  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
76/12/V 01.02.2012 o uchyleniu uchwały Nr 71/2012/V dot. zmiany uchwały Nr 64/2011/V w sprawie podejmowania decyzji o wydatkach w ramach budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

75/12/V

uchylona uchwałą 110/12/V

01.02.2012 o zmianie uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus”  
74/12/V 01.02.2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego do pełnienia funkcji prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
73/12/V 11.01.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 4/2001/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 września 2001 r. w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego "Życia Weterynaryjnego"  
72/12/V 11.01.2012 w sprawie powołania Zespołu ds. sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego obowiązków i składników majątkowych związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego  

71/12/V

uchylona

uchwałą 76/12/V

11.01.2012 dot. zmiany uchwały Nr 64/11/V w sprawie podejmowania decyzji o wydatkach w ramach budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
70/12/V 11.01.2012 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
69/12/V 10.01.2012 w sprawie przyjęcia złożonej przez dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego rezygnacji z funkcji Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
68/12/V 10.01.2012 w sprawie reprezentowania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w pracach prowadzonych przez Radę ds. Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
67/11/V 19.12.2011

dot. zmiany uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus”

38/94/I
66/11/V 19.12.2011

dot. zmiany uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus”

38/94/I
65/11/V 19.12.2011 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2012  
64/11/V 19.12.2011 w sprawie podejmowania decyzji o wydatkach w ramach budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
63/11/V 19.12.2011 w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

1. zasady gospodarki finansowej

 

1.1. Projekt budżetu Krajowej IL-W

 

1.2. Projekt budżetu Okręgowej IL-W

 

2. Regulamin Komisji Finansowo-Gospodarczej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu krajowej izby lekarsko-weterynaryjnej

 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu krajowej izby lekarsko-weterynaryjnej

62/11/V 17.10.2011 w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii załączniki
61/11/V 17.10.2011    
60/11/V 17.10.2011    
59/11/V 17.10.2011 w sprawie założenia i prowadzenia rejestru ukaranych lekarzy weterynarii

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

58/11/V 17.10.2011 w sprawie oceny działalności obsługi prawnej organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
57/11/V 17.10.2011 w sprawie zawieszenia wpłaty składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Radę Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
56/11/V 17.10.2011 w sprawie zawieszenia wpłaty składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Radę Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
55/11/V 17.10.2011 w sprawie zawieszenia wpłaty składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Radę Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
54/11/V 17.10.2011 w sprawie zawieszenia wpłaty składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Radę Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
53/11/V 17.10.2011 dot. zmiany uchwały Nr 38/94 w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus"  
52/11/V 17.10.2011 dot. zmiany uchwały Nr 38/94 w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus"  
51/11/V 17.10.2011 dot. zmiany uchwały Nr 38/94 w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Bene de Veterinaria Meritus”  
50/11/V 17.10.2011 w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy weterynarii załącznik
49/11/V 17.10.2011 dot. zmiany uchwały Nr 7/V/2009 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
48/11/V 17.10.2011 w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do monitorowania prac strony rządowej nad reformowaniem weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego  
47/11/V 17.10.2011 w sprawie powołania członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR"  
46/11/V 17.10.2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR"  
45/11/V 17.10.2011

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.) z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 
44/11/V   w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 2/11/V Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR"  
43/11/V   w sprawie zakupu lokalu dla potrzeb biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
42A/11/V 27.04.2011 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2012 roku  
42/11/V 27.04.2011 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2010 załącznik
41A/11/V 27.04.2011 o zmianie uchwały 11/2002/III w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych  

41/11/V

27.04.2011

w sprawie Ramowego Regulaminu Sekretariatu Sądu Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

REPERTORIUM

KSIĄŻKA KORESPOND.

KARTA PRZEGLĄDOWA

WOKANDA

40/11/V

27.04.2011

o zmianie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

39/11/V

29.03.2011

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

38/11/V

21.03.2011

w sprawie uchylenia uchwały nr 197/2011/V Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie zawieszenia składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

37/11/V

21.02.2011

w sprawie powołania Roboczego Zespołu do kontaktów ze stroną rządowa w sprawach lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej i legislacji dotyczącej weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

 

36/11/V

21.02.2011

w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2011/V w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

35/11/V

21.02.2011

w sprawie uchylenia uchwały nr 34/2011/V w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

34/11/V

17.01.2011

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

33/11/V

17.01.2011

w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii

 

32/11/V

17.01.2011

w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

31/11/V 04.01.2011 w sprawie powołania członka zespołu negocjacyjnego z Rządem  

30/11/V

04.01.2011

w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V

 

29/10/V

09.12.2010

w sprawie powołania Zespołu, o którym mowa w § 2 uchwały nr 28/10/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

28/10/V

09.12.2010

w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii

zal do uchwaly 28/2010/V (1.35 MB)

27A/10/V

05.11.2010

w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2011

 

27/10/V

05.11.2010

o zmianie uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej "BENE DE VETERINARIA MERITUS"

Uchwała
Nr 38/94/I

26/10/V

18.08.2010

w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/2010 Rady Fundacji

 
25/10/V 18.08.2010 w sprawie projektu założeń do zmiany funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej i Bezpieczeństwa Żywności w ramach Urzędu Zdrowia Publicznego  
24/10/V 24.06.2010 o zmianie uchwały Nr 38/94/I w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „BENE DE VETERINARIA MERITUS”  
23/10/V 24.06.2010 o zmianie uchwały Nr 46/2006/IV z dnia 8 września 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony  dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
22/10/V 24.06.2010 w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Wiśle  
21/10/V 24.06.2010 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w 2011 roku  
20/10/V 24.06.2010 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w roku 2009  
19/10/V 24.06.2010 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o dopuszczenie Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej do udziału w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 stycznia 2009 roku (sygn. akt: K 1/09)  
18/10/V 24.06.2010 w sprawie powołania członków Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”  
17/10/V 24.06.2010 w sprawie odwołania członków Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”  
16/10/V 15.04.2010 w sprawie Ramowego Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Sądów Lekarsko–Weterynaryjnych regulamin
15/10/V 15.04.2010 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt  
14/09/V 11.12.2009 w sprawie promocy prawnej dla lekarzy weterynarii oskarżonych w sprawie CONSTARU w Starachowicach  
13/09/V 11.12.2009 w sprawie zm. uchwały Nr 96/2004/III z dn. 17.12.2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt  
12/09/V 11.12.2009 w sprawie trybu postępowania w związku z przeniesieniem się lekarza weterynarii do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem niewykonując zawodu  
11/09/V 11.12.2009 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2010 r.  
10/09/V 11.12.2009 w sprawie ustalenia w okresie lat 2009-2013 wysokości składki należnej Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej od emerytów i rencistów lekarzy weterynarii nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania  
9/09/V 10.12.2009 w sprawie zamieszczania terminu płatności należności w umowach zawieranych przez powiatowych lekarzy weterynarii dotyczących wykonywania czynności z wyznaczenia  
8/09/V 10.12.2009 w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji w sprawie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
7/09/V 16.09.2009 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
6/09/V 16.09.2009 o zmianie uchwały Nr 46/2006/IV z dnia 8.09.2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
5/09/V 20.07.2009 w sprawie powołania komisji problemowych Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
4/09/V 20.07.2009 w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

3/09/V

uchylona

uchwałą 82/12/V

20.07.2009 w sprawie zmiany uchwały nr 4/2009/IV z dnia 4.07.2005 r. w sprawie zatrudnienia Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
2/09/V 20.07.2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3/2005/IV z dnia 4.07.2005 r. w sprawie zatrudnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
1/09/V 20.07.2009 w sprawie ustalenia składu liczbowego Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  

Dokumenty

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]

uchwala 78-2012-V uchwala 78-2012-V

Hit!
Data dodania: 24.03.2014
Data zmiany: 24.03.2014
Rozmiar pliku: 29.64 kB
Pobrania: 1991

zasady gospodarki finansowej zasady gospodarki finansowej

Hit!
Data dodania: 12.08.2013
Data zmiany: 12.08.2013
Rozmiar pliku: 318.84 kB
Pobrania: 1663

zalacznik do uchwaly 119 Kwestionariusz paszp. zwrotka zalacznik do uchwaly 119 Kwestionariusz paszp. zwrotka

Hit!
Data dodania: 01.07.2013
Data zmiany: 01.07.2013
Rozmiar pliku: 166.71 kB
Pobrania: 2197

uchwala 119-13-V  paszporty uchwala 119-13-V paszporty

Hit!
Data dodania: 01.07.2013
Data zmiany: 01.07.2013
Rozmiar pliku: 129.91 kB
Pobrania: 2274

zał do uchwaly - 119A-13-V Dobra praktyka paszporty zał do uchwaly - 119A-13-V Dobra praktyka paszporty

Hit!
Data dodania: 01.07.2013
Data zmiany: 01.07.2013
Rozmiar pliku: 129.2 kB
Pobrania: 4703
Grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus