icon Pismo Porozumienia Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2015 r. do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz w sprawie braku reakcji strony rządowej na przesłane postulaty środowiska lekarsko-weterynaryjnego dotyczące sytuacji płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej oraz konkretnej propozycji spotkania. (421.61 kB)

Zawarte w piśmie postulaty:

 • Podwyższenie wysokości statystycznego etatu w Inspekcji Weterynaryjnej do 8000,00 zł brutto, co umożliwi:
 • zagwarantowanie wysokości wynagrodzenia lekarza weterynarii pracującego w Inspekcji Weterynaryjnej z co najmniej 5 letnim stażem pracy na poziomie 200% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
 • zagwarantowanie ścieżki awansu finansowego, co zapobiegłoby stałemu odchodzeniu z Inspekcji Weterynaryjnej doświadczonej kadry
 • adekwatne podniesienie płac pozostałych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Jednorazowa wypłata świadczeń zaległych z tytułu niewypłaconych zwaloryzowanych wynagrodzeń za lata 2009-2015 z kapitalizacją kwoty głównej na koniec każdego roku, ze skutkiem dla pracowników na dzień 1 stycznia każdego roku w okresie, którego dotyczą roszczenia odszkodowawcze.
 • Zawarcie w odniesieniu do postulatów nr 1 i 2 ponadzakładowego układu zbiorowego opartego na konstruktywnych, uwzględniających uzasadnione roszczenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej propozycjach
 • Wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii zgodnych z załączonym projektem.
 • Wprowadzenie zmian ust. 3 art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej poprzez nadanie mu brzmienia:

3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z osobami fizycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w ramach działalności wykonywanej przez nie osobiście lub w ramach jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w przedmiocie badań i analiz związanych z jakością żywności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi tej działalności albo podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt

- określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności oraz dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Załączniki do pisma:

KOMUNIKAT NR 4

Z DNIA 30 LIPCA 2015 R.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Porozumienie Wielkopolskie informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeniósł wyznaczony wcześniej termin spotkania z dnia 29.07.2015r. na 05.08.2015r. na godz. 14:00 w siedzibie ministerstwa. Niezwłocznie po spotkaniu opublikujemy komunikat o treści i rezultatach rozmów.

Ponieważ od rezultatów spotkania uzależniamy sposób rozwoju akcji protestacyjnej, prosimy o wstrzymanie się od podejmowania działań wykraczających poza oflagowanie budynków i informacji o podjętej akcji protestacyjnej.

Informujemy również, że poparcie dla naszej wspólnej akcji wyrazili pracownicy: WIW i ZHW w Krakowie, Białymstoku, GrIW w Koroszczynie, PIW w: Nowym Tomyślu, Łasku, Sejnach, Trzebnicy, Siedlcach, Wołowie, Stalowej Woli, Nowym Dworze Gdańskim, Będzinie, Malborku, Żaganiu, Siemiatyczach, Częstochowie, Kwidzyniu, Łomży, Limanowej, Zgierzu, Ząbkowicach Śląskich, Szamotułach, Nowej Soli, Górze, Świdnicy, Lesku, Strzyżowie, Przeworsku, Lubaniu, Krośnie Odrzańskim, Nowym Targu, Wschowie z/s w Sławie (86,9 % poparcia PIW).

Czekamy na poparcie pozostałych Inspektoratów. Listę podamy w następnym komunikacie.

Porozumienie Wielkopolskie przypomina, iż posiada konto na portalu Facebook. Użytkownicy portalu Facebook mogą odnaleźć dostęp do konta Porozumienie Wielkopolskie poprzez wpisanie do wyszukiwarki jego nazwy. Natomiast dla osób nie posiadających konta na portalu Facebook dostęp do informacji zamieszczonych poprzez Porozumienie Wielkopolskie jest możliwy za pomocą linka:https://www.facebook.com/pages/Porozumienie-Wielkopolskie/1602036866711954?fref=ts

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

KOMUNIKAT

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Techniczną pt.

„Biosecurity w zrównoważonej produkcji intensywnej trzody chlewnej i drobiu inwestycja o najwyższej stopie zwrotu!”

icon PROGRAM KONFERENCJI (2.23 MB)

Konferencja, z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i krajowych, odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. w Kampusie SGGW przy ulicy Nowoursynowskiej 159 w Budynku nr 32 (zielonym).

Więcej informacji na stronie http://prohealthproject.pl

KOMUNIKAT NR 3

Z DNIA 27 LIPCA 2015 R.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE


 • W dniu 23 lipca 2015 roku, dzięki uprzejmości Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka, sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu roboczym z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii. Spotkanie miało zapoznać lekarzy wojewódzkich z genezą powstania Porozumienia Wielkopolskiego, postulatami jakie wypracowało Porozumienie oraz proponowanymi formami nacisku na rządzących. Główny Lekarz Weterynarii przedstawił pismo jakie wystosował do Pani Minister Bartyzel, oraz sygnały które odbiera w związku z problemami pracowników kierowanej przez siebie Inspekcji. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii odnieśli się ze zrozumieniem do problemów jakie stały u podłoża protestu i przypomnieli o permanentnym braku środków w budżecie na dodatki stażowe, odprawy czy nagrody jubileuszowe co wywołuje frustrację pracowników i dyskomfort u Powiatowych Lekarzy Powiatowych - kierowników jednostek. Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego przedstawili Wojewódzkim Lekarzom Weterynarii ostatnie dane o poparciu kolegów dla akcji protestacyjnej w skali kraju, które obecnie wynosi ponad 80% inspektoratów. Uzgodniono, że daje to solidny mandat do dalszych działań.
 • W godzinach popołudniowych odbyło się robocze spotkanie Porozumienia Wielkopolskiego w siedzibie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przy Al. Przyjaciół, gdzie zaplanowano kolejne etapy protestu oraz doprecyzowano postulaty, aby dotyczyły wszystkich lekarzy, pracowników inspekcji i obejmowały problemy całego zawodu. Tylko skonsolidowana akcja wszystkich środowisk w naszym zawodzie może przynieść oczekiwany sukces. Opracowano również strategię spotkania z Ministrem Markiem Sawickim.
 • W dniu 29 lipca 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Wielkopolskiego z Ministrem Markiem Sawickim. Będzie ono dotyczyło aktualnej sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to niepowtarzalna okazja przekazania szefowi resortu narosłych od lat problemów wokół sprawnego funkcjonowania Inspekcji i realizacji nałożonych na nią ustawowo zadań.

Następny komunikat ukaże się natychmiast po spotkaniu z Ministrem.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

icon Pismo Poseł Doroty Niedzieli z dnia 6 lipca 2015 r. (34.14 kB), w którym wyraża podziękowanie za złożone przez Prezesa i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną icon gratulacje z okazji objęcia stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska (48.42 kB)

KOMUNIKAT NR 2

Z DNIA 9 LIPCA 2015 R.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE LEKARZY WETERYNARII

 • Porozumienie Wielkopolskie informuje, że w dniu 2 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka z Maciejem Bachurskim, Bogusławem Knaflewskim, Markiem Kubicą, Lechem Rybarczykiem, Jackiem Sośnickim, reprezentującymi wszystkich sygnatariuszy naszego porozumienia. Tematem spotkania była kwestia wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy i osób wyznaczonych do czynności z zakresu monitoringu chorób zakaźnych. Przedstawiciele Porozumienia omówili cele i działania Porozumienia Wielkopolskiego. Główny Lekarz Weterynarii odniósł się z pełnym zrozumieniem i poparciem do przedstawionych postulatów,
 • Porozumienie Wielkopolskie zwraca się do pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy urzędowych wyznaczonych o podjęcie działań uświadamiających lokalne społeczności o trwającej akcji protestacyjnej poprzez:
 • Wywieszenie flag narodowych na budynkach Inspektoratów i przez lekarzy urzędowych wyznaczonych, popierających działania Porozumienia od dnia 13 lipca 2015 r.
 • Umieszczenie od 13 lipca 2015r. w miejscu dobrze widocznym napisu „Akcja protestacyjna” w formie graficznej przedstawionej poniżej.

 • Porozumienie Wielkopolskie informuje, iż posiada konto na portalu Facebook. Użytkownicy portalu Facebook mogą odnaleźć dostęp do konta Porozumienie Wielkopolskie poprzez wpisanie do wyszukiwarki jego nazwy. Natomiast dla osób nie posiadających konta na portalu Facebook dostęp do informacji zamieszczonych poprzez Porozumienie Wielkopolskie jest możliwy za pomocą linka:

https://www.facebook.com/pages/Porozumienie-Wielkopolskie/1602036866711954?fref=ts

 • Prosimy o zamieszczanie na naszym koncie na portalu Facebook informacji z poszczególnych powiatów o umieszczeniu Komunikatu Nr 1 w miejscowej prasie, jak również prosimy o lajkowanie.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

icon Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka z dnia 2 lipca br. do Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres - Bartyzel (193.57 kB) w sprawie sytuacji kadrowo - płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podpisanego Porozumienia Wielkopolskiego i określonych w nim postulatów (m. in. harmonogramu działań protestacyjnych).

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Wolsztynie, odbyło się spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym zawarto Porozumienie Wielkopolskie.

Jego sygnatariuszami zostali:

 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, reprezentowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza.
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
  z przewodniczącym lek. wet. Bogusławem Knaflewskim.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z prezesem lek. wet. Jackiem Sośnickim
 • Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii z przewodniczącym dr Lechem Rybarczykiem.

CELE I ZADANIA POROZUMIENIA WIELKOPOLSKIEGO

 • Konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Podwyższenie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii do poziomu ustalonego w uchwale sygnatariuszy Porozumienia;
 • Prowadzenie akcji medialnej mającej na celu upublicznienie problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii;
 • W przypadku braku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 przygotowanie do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Dokumenty:

Listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus