Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna negatywnie opiniuje rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Zdaniem KILW niedopuszczalna jest obniżenie realnego wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących zadania z zakresu nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni. Jednocześnie samorząd ponownie negatywnie wypowiada się również w sprawie zapisu dotyczącego możliwości wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii do prac urzędowych lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej z innych powiatów.   

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 grudnia 2017 r.

Podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech odpowiedziała na prośbę KILW w sprawie wprowadzenia preferencyjnych maksymalnych stawek podatku od nieruchomości dla budynków i ich części związanych ze świadczeniem usług z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Pismo MRiRW z dnia 21 grudnia 2017 r.

Pismo Prezesa KRLW z dnia 20 listopada 2017 r.

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna stanowczo odrzuca pomysł Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący możliwości wyznaczenia do prac urzędowych lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej. Zdaniem KRLW problem żenująco niskich pensji w IW należy rozwiązać poprzez ich podniesienie, a nie sugerowanie lekarzom weterynarii podejmowania pracy w nadgodzinach.

Sejm na ostatnim w 2017 r. posiedzeniu uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W art. 16 ustawy, która w założeniach rządu ma służyć walce z afrykańskim pomorem świń, znalazł się zapis, który umożliwia wyznaczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do prac urzędowych lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej z innych powiatów. Rząd chce w ten sposób załatwić problem niskich pensji i zatrzymać  odchodzenie wykwalifikowanych pracowników z Inspekcji Weterynaryjnej poprzez danie im możliwości dorobienia poza godzinami pracy.

W posiedzeniach sejmowej komisji rolnictwa, która zajmował się pracami legislacyjnymi nad projektem wziął udział Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, który zwrócił uwagę, że rozwiązaniem problemów niskich płac w IW powinno być ich podniesienie, a nie wysłanie lekarzy weterynarii do pracy w nadgodzinach. - Tu jest potrzebna uczciwa i wysoka podwyżka wynagrodzeń za pracę w godzinach etatu. Pracownicy z wysokimi kwalifikacjami zarabiają od 2,5 do 3 tyś. złotych. Przypomnę, że średnia krajowa to ponad 4 tyś. zł. Praca lekarze weterynarii jest bardzo odpowiedzialna i wymaga ustawicznego kształcenia zawodowego. Tu nie ma miejsca na dorabianie po godzinach w sąsiednim powiecie. Tym ludziom trzeba uczciwie podnieść zarobki. Podkreślam, że w skali kraju nie są to duże pieniądze, bo mówimy o 2,5 tyś. – 3 tyś. lekarzy weterynarii. Podwyżka dla tak wąskiej grupy zawodowej nie jest znaczącym obciążeniem dla budżetu państwa. Szczególnie biorąc pod uwagę skutki finansowe dla budżetu państwa w przypadku rozprzestrzenienia się ASF w kraju – mówił Jacek Łukaszewicz.

Prezes Łukaszewicz skrytykował również uzasadnienie ustawy dotyczące art. 16., w którym resort rolnictwa napisał, że pozwoli to utrzymać biegłość i kwalifikacje praktyczne lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej. - Proszę Państwa ci lekarze, aby utrzymać tą biegłość będą musieli jechać średnio 40 km. do sąsiedniego powiatu i tam po godzinach pracy zdobywać biegłość. Panie Ministrze ci ludzie są naprawdę przepracowani i jeżeli mają zdobywać biegłość, a uważam, że ta biegłość jest na dobrym poziomie, to wystarczy ich rotować w zakresie obowiązków w danym powiecie i wysyłać na szkolenia. Tą biegłość mają zdobywać w godzinach pracy, bo i tak pracują ponad 8 godzin w swoim powiecie – mówił Jacek Łukaszewicz.

Szef samorządu lekarsko-weterynaryjnego zwrócił również uwagę, że już teraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej pracujący przy zwalczaniu ASF pracują ponad ustawowe 8 godzin. - Natomiast chcąc dorobić wezmą zlecenie w sąsiednim powiecie, po powiedzmy 10 godzinach pracy w swoim inspektoracie, tam do 4 rano będą realizować te dodatkowo płatne zadania, a o 8 rano zgłoszą się do pracy w powiecie w celu zwalczania ASF. Nie jest to wzmocnienie Inspekcji – tłumaczył prezes Łukaszewicz. 

Rząd umożliwiając branie zleceń w sąsiednich powiatach liczył na to, że załatwi „podwyżki” dla inspekcyjnych lekarzy weterynarii bez dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa. Ale takie rozumowanie jest całkowicie błędne i stwarza wrażenie próby obejścia przepisów o czasie pracy oraz budzi wątpliwości pod kątem rozliczania m.in. składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż przy tego typu konstrukcji będziemy mieli do czynienia z wykonywaniem zadań w ramach czasu pracy i poza nim na rzecz tej samej instytucji (Inspekcji Weterynaryjnej) przez jej pracowników, co skutkować może koniecznością opłacenia przez pracodawcę i zleceniobiorcę składek ZUS od tych przychodów. - Obecnie powiatowe inspektoraty weterynarii nie płacą tego ZUS-u, bo czynności zlecają lekarzom weterynarii nie będącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej. Mamimy lekarzy etatowych, że pozwolimy im dorobić - podsumował podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa Jacek Łukaszewicz.   

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3-4 lutego 2018 r. odbędzie się konferencja szkoleniowo-naukowa "III BIAŁOWIESKIE SPOTKANIE LEKARZY WETERYNARII ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH BIAŁOWIEŻA".

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o rozpoczęciu realizacji programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła. MRiRW zwróciło się z prośbą o zachęcenie do udziału w programie jak największej liczby lekarzy weterynarii oraz informowaniu hodowców o istnieniu programu.  

Pismo MRiRW z dnia 21 grudnia 2017 r.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce - oczekiwania i możliwości dla lekarza weterynarii", która obędzie się 9 stycznia 2018 r. w godz. 10.00 - 15.00 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poniżej program konferencji.

Program konferencji

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o wzmocnienie kadrowo-finansowe Inspekcji Weterynaryjnej. To jeden z wniosków z kontroli realizacji programu bioasekuracji. Zdaniem NIK-u Inspekcja Weterynaryjna nie może skutecznie zwalczać afrykańskiego pomoru świń przy tak dużych niedoborach finansowych i brakach kadrowych.

29 listopada w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyło się panel ekspertów poświęcony informacji o wstępnych wynikach kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. W spotkaniu brali udział naukowcy, rolnicy, przedstawiciele przemysły mięsnego, kierownictwo Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędnicy ministerstwa rolnictwa. Podczas panelu głos zabrał Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który zwrócił uwagę na ogrom obowiązków znajdujących się na barkach lekarzy weterynarii zwalczających afrykański pomór świń. - To są setki, tysiące gospodarstw do skontrolowania pod kątem bioasekuracji. Jeżeli do tego dodamy kontrolę nad obrotem nad zwierzętami, szybką likwidację ognisk, aby wirus się nie rozprzestrzeniał, pobieranie prób do badań laboratoryjnych, wyznaczanie okręgów zapowietrzonych i zagrożonych, perlustracja, nadzór nad środkami transportu oraz wzmożony nadzór nad całym łańcuchem żywności pochodzenia zwierzęcego to zrozumiemy jaka odpowiedzialność ciąży na Inspekcji Weterynaryjnej – powiedział na wstępie J. Łukaszewicz, który jednocześnie zwrócił uwagę, że Inspekcja Weterynaryjna musi sobie radzić mimo tego, że jest niedofinasowana i boryka się z problemami kadrowymi. – W każdym powiatowym inspektoracie weterynarii są wakaty. Rotacja zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej wynosi między 20 a 30%. Z kolei ponad połowa rozpisanych naborów na stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej kończy się fiaskiem z bardzo prostej przyczyny: nie wpływa, ani jedna aplikacja – nie ma chętnych – podkreślił prezes Łukaszewicz.  

Jacek Łukaszewicz przekazał szefostwu Najwyższej Izby Kontroli potrzebę natychmiastowej poprawy sytuacji Inspekcji Weterynaryjnej na barkach, której spoczywa walka z afrykańskim pomorem świń, a w pierwszym półroczu 2017 r. również z grypą ptaków, która nadal stanowi realne zagrożenie. Przedstawiciele samorządu lekarsko-weterynaryjnego podkreślili, że nie opanowanie obu epizoocji grozi katastrofalnymi skutkami dla całej gospodarki narodowej. - Ta sytuacja w Inspekcji musi się zmienić. Jeżeli średnie wynagrodzenie inspektora w powiatowym inspektoracie weterynarii bardzo często ze specjalizacją kształtuje się od 2500 do 3000 zł brutto, to proszę zrozumieć dlaczego ja zadaję pytanie: jak długo jeszcze Inspekcja będzie w stanie gwarantować bezpieczeństwo? Na razie konsumenci są bezpieczni dzięki niesamowitemu zaangażowaniu moich Koleżanek i Kolegów Lekarzy Weterynarii - podsumował prezes Łukaszewicz.  

W udostępnionym następnie dokumencie zatytułowanym Informacja o wstępnych wynikach kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń” kontrolerzy NIK-u zwrócili m.in. uwagę, że program bioasekuracji był „realizowany w warunkach niedoborów kadrowych Inspekcji Weterynaryjnej” a w celu opanowania ASF w Polsce niezbędne wydaje się:

  1. Scentralizowanie zarządzania w zwalczaniu tej choroby.
  2. Zdecydowana i szybka redukcja pogłowia dzików na obszarze całego kraju do poziomu, przy którym następuje wygaszanie obecności wirusa w środowisku.
  3. Bezwzględne egzekwowanie zasad bioasekuracji w stadach świń na obszarze całego kraju.
  4. Kadrowe i finansowe wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej.

Wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie restrykcji przepisów sanitarnych w strefach zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z możliwością szybkiej i skutecznej diagnostyki zwierząt.

Generalny Dyrektor ŠVPS SR w Bratysławie, KVL SR, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz  DVFA Dolny Kubin, Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna i debiutująca jako organizator Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjnamają zaszczyt zaprosić


 

Na seminarium w dniu 16 lutego 2018r. o godzinie 15.oo w Hotelu Park w Dolnym Kubiniu na temat:

 

sytuacji epizootycznej w Polsce, Czechach i Słowacji oraz działania samorządów w tych krajach 

 

W programie spotkania wystąpienia i referaty Głównych Lekarzy Weterynarii krajów należących do Euroregionu Beskidy oraz przedstawicieli samorządów lekarzy weterynarii Polski, Czech i Słowacji, dyskusja uczestników i jak zwykle międzynarodowe spotkanie towarzyskie.

Oraz na XII Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim o puchar Euroregionu Beskidy – Dolny Kubin, 17 lutego 2018r.

                                                                                            

Mistrzostwa Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim o puchar Euroregionu Beskidy odbywają się na trasie FIS w sposób bardzo profesjonalny - 2 przejazdy mierzone elektronicznie z dokładnością do 0,01 sekundy. Uczestnicy występują w profesjonalnych plastronach. Zawody odbywają się z podziałem na różne kategorie wiekowe. Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny, a po zakończeniu wszyscy otrzymują gorący posiłek. W zawodach mogą brać udział wyłącznie lekarze weterynarii, choć zapraszamy również ich najbliższych, którzy mogą skorzystać z uroków zimowych sportów, niezależnie od wieku, gdyż na stoku jest możliwość jeżdżenia na różnych sprzętach w każdym wieku.

Imprezę kończy ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach, ceremonia rozdania dyplomów, pucharów i nagród oraz wspólne zdjęcie.

 

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierował do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW pismo w sprawie praktycznych aspektów kształcenia studentów kierunku weterynaria podczas stażów klinicznych i praktyk zawodowych.

Treść pisma Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas

facebook

Google Plus