Stanowiska KRLW

Kategorie

Stanowiska KRLW

Stanowiska KRLW ( 42 Pliki )

Data podjęcia

Stanowisko

Treść (PDF)

21.01.2021 wyrażające sprzeciw wobec zmiany sposobu powołania i trybu pracy nowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii stanowisko
25.08.2020 w przedmiocie uchwały nr 59/2020/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej stanowisko
12.06.2019 w sprawie polityki kadrowej w Inspekcji Weterynaryjnej stanowisko
12.06.2019 w sprawie protestu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej stanowisko
19.09.2018 w sprawie zmian w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej stanowisko
19.09.2018 w sprawie wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej niebędących lekarzami weterynarii stanowisko
19.09.2018 w sprawie planowanego otwarcia w roku akademickim 2019/2020 nowego kierunku kształcenia „analityka weterynaryjna” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie stanowisko
14.06.2018 w sprawie przeszczepiania narządów u zwierząt stanowisko
20.03.2018 w sprawie uwag do rekomendacji FVE odnoszących się do toczącego się w ramach trialogu procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych (2014/0257 (COD)) stanowisko
20.03.2018 w sprawie poparcia akcji mającej na celu poprawę sytuacji finansowo-kadrowej prowadzonej przez lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej stanowisko
19.12.2017 w sprawie projektu zmiany zapisu art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej stanowisko
19.12.2017 w sprawie zabiegów operacyjnych wykonywanych masowo u psów i kotów poza siedzibami zakładów leczniczych dla zwierząt

stanowisko

opinia prawna

18.10.2017 w sprawie poparcia działań Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie akcji protestacyjnej prowadzonej przez lekarzy rezydentów stanowisko
09.03.2017 w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych (dokument nr 10755/1/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.) oraz Komunikatu do Parlamentu Europejskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. (dokument nr 5068/17) dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych stanowisko
09.03.2017 w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności stanowisko
14.12.2016 w sprawie wysokości opłat za czynności urzędowe związane z wystawianiem świadectwa zdrowia przy przemieszczaniu świń stanowisko 
14.12.2016 w sprawie uregulowania zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców  stanowisko
14.12.2016 w sprawie propozycji zmian w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 listopada 2016 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, numer dokumentu 14342/16 Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on veterinary medicinal products stanowisko
 14.12.2016 w sprawie Opinii z 8 września 2016 r. o projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz Opinii z 8 września 2016 r. o projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności wydanych przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów stanowisko
14.12.2016 w sprawie projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii stanowisko
28.09.2016 w związku z przyjęciem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt stanowisko
12.08.2016 w sprawie konieczności przywrócenia instytucji świadectw zdrowia dla świń w odniesieniu do wszystkich rodzajów przemieszczeń żywych zwierząt wrażliwych na zakażenie wirusem ASF i mięsa wieprzowego dla wszystkich przesyłek surowego mięsa wieprzowego w obrocie krajowym

stanowisko

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

09.08.2016 w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, których wnioskodawcą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko
14.06.2016 w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności stanowisko
 30.03.2016 w związku z tekstem uzasadnienia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw  stanowisko
 30.03.2016

w sprawie nierealizowania przez FVE celów statutowych

 stanowisko

30.09.2015

w sprawie protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wolnej praktyki

stanowisko

16.06.2015

w sprawie raportu z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wynikającej z powyższego konieczności nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

stanowisko

16.06.2015

do opinii ENVI w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych (Druk COM (2014) 558)

stanowisko

16.06.2015

w sprawie świadczenia usług polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych na materiale zwierzęcym

stanowisko

19.03.2015

w sprawie pisma Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 5 stycznia 2015 r. znak: KILW/KROZ/N/0176/15/4/15

 

19.03.2015

w sprawie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

stanowisko

16.12.2014

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych (Druk COM (2014) 558)

stanowisko

załącznik

17.09.2014

w sprawie skutków dla polskiego rolnictwa wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 216/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie

stanowisko

17.09.2014

w sprawie oceny treści zawartych w dyrektywie 2013/55/WE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)

stanowisko

11.03.2014

w sprawie działań FVE w odniesieniu do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie urzędowych kontroli (COM_2013_265)

stanowisko

10.03.2014

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw

stanowisko

17.12.2013

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki do rozporządzeń (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 – (Druk Nr SANCO/10667/2012, D023049/06 oraz druk Nr SANCO/12325/2013 Rev.1, D029861/03) oraz skutków prawnych i socjalnych dla polskiego rolnictwa oraz zawodu lekarza weterynarii

stanowisko

23.07.2013

w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

stanowisko

04.07.2013

w sprawie kampanii telewizji TVN mającej na celu zdyskredytowanie opinii o Inspekcji Weterynaryjnej oraz pracy lekarzy weterynarii

stanowisko

21.03.2013

w sprawie wynagrodzenia lekarzy weterynarii za czynności związane ze znakowaniem trzody chlewnej w związku ze zwalczaniem i monitorowaniem choroby Aujeszkyego u świń

stanowisko

20.03.2013

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

stanowisko

17.12.2012

w sprawie nowelizacji rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeń Komisji (WE) nr 2073/2005 i 2075/2005

stanowisko

17.12.2012

w sprawie „założeń do projektu ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz o zmianie niektórych ustaw”

stanowisko

22.06.2012

w sprawie przynależności kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt do właściwych terytorialnie okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych

stanowisko

22.06.2012

w sprawie projektu ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

stanowisko

21.06.2012

w sprawie planowanych kierunków zmian w prawodawstwie wspólnotowym odnoszącym się do bezpieczeństwa żywności

stanowisko

21.06.2012

w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

01.02.2012

w sprawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-7/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych

stanowisko

11.01.2012

w sprawie projektu uchwały Rady ds. Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi i powołania tzw. "Zespołu ds. zwalczania szarej strefy"

stanowisko

11.01.2012

w sprawie poparcia protestu lekarzy przeciwko wdrażaniu wadliwych przepisów prawnych dotyczących wystawiania recept na leki refundowane

stanowisko

11.01.2012

w sprawie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

stanowisko

20.06.2011

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 4102)

stanowisko

20.06.2011

w sprawie uczestnictwa lekarzy weterynarii w proteście w 2011 roku

stanowisko

27.04.2011

 w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2012 rok

stanowisko

21.02.2011

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o służbie cywilnej

stanowisko

18.08.2010

w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności z dnia 30.07.2010 r.

stanowisko

15.04.2010

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny

stanowisko

25.06.2010

w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

stanowisko

25.06.2010

w sprawie wynagrodzenia lekarzy weterynarii za szczepienie psa przeciwko wściekliźnie

stanowisko

25.06.2010

w sprawie laboratoriów badających mięso w kierunku włośni metodą wytrawiania

stanowisko

15.04.2010

w sprawie projektu utworzenia kierunku studiów "Pielęgniarstrwo Weterynaryjne" na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

stanowisko

06.11.2009

w sprawie projektów utworzenia nowych wydziałów medycyny weterynaryjnej w publicznych szkołach wyższych

stanowisko

06.04.2009

w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konsytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 17 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lersko-weterynaryjnych

stanowisko

27.02.2009

w sprawie godzin świadczenia usług przez lecznice i kliniki weterynaryjne

stanowisko

18.10.2008

w sprawie zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

stanowisko

02.09.2008

w sprawie prac nad zmianami rozporządzeń o opłatach i rozporządzeniach

stanowisko

20.06.2008

w sprawie przekroczenia uprawnień przez lek. wet. Janusza Związka zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w formułowaniu publicznych opinii dotyczących przepisów prawnych związanych z wykonywaniem przez lekarzy weterynarii czynności z wyznaczenia

stanowisko

14.04.2008

w sprawie stosowania programów informatycznych do rejestrowania prób i opracowywania danych badań monitoringowych bydła

stanowisko

14.04.2008

w sprawie zasobu kadrowego Ispeckcji Weterynaryjnej

stanowisko

11.12.2008

dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)"

stanowisko

11.12.2008

dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego

stanowisko

11.12.2008

dot. projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

stanowisko

11.12.2008

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo Farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

stanowisko

11.12.2008

w sprawie niezbędnej zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz. U. Nr 200, poz. 1236)

stanowisko

11.12.2008

w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

stanowisko

14.12.2007

dotyczące rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania choroby Aujeszkyego w województwie lubuskim i załącznika do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

stanowisko

13.12.2007

w sprawie zapewnienia odpowiedniego sprzętu, środków i ochrony dla lekarzy weterynarii zwalczających choroby zakaźne, w tym grypę ptaków oraz o zasadach informowania społeczeństwa o przebiegu akcji zwalczania chorób zakaźnych

stanowisko

06.09.2007

dotyczące rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania choroby Aujeszkyego w województwie lubuskim i załącznika do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

stanowisko

05.09.2007

w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych

stanowisko

06.09.2007

w sprawie wpisu do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonego przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne

stanowisko

06.09.2007

w sprawie tez na spotkanie prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego

stanowisko

28.06.2007

w sprawie działań zmierzających do pozbawienia Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu dotychczasowej siedziby na rzecz Oddziału Centralnego Biura Antykorupcyjnego

stanowisko

28.06.2007

w sprawie nie przestrzegania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa międzynarodowego w zakresie weterynarii

stanowisko

13.03.2007

w sprawie zmiany ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

stanowisko

13.03.2007

w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie dotyczącym kontroli stad

stanowisko

13.03.2007

w sprawie przywrócenia lekarsko-weterynaryjnych świadectw zdrowia dla bydła i świń w obrocie krajowym

stanowisko

13.03.2007

w sprawie wynagradzania lekarzy weterynarii za czynności wykonywane w związku z realizacją programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

stanowisko

08.09.2006

w sprawie badań bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła

stanowisko

08.09.2006

w sprawie zamierzeń niektórych wyższych uczelni otwarcia nowego kierunku studiów I-go stopnia PIELĘGNIARSTWO WETERYNARYJNE

stanowisko

07.07.2006

stanowisko w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

stanowisko

11.05.2006

stanowisko w sprawie projektów ustaw: o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji

stanowisko

2.06.2006

stanowisko w sprawie wysokości stawki podatku od nieruchomości dla zakładów leczniczych dla zwierząt

stanowisko

11.03.2006

w sprawie zlecania wyznaczonym lekarzom weterynarii zadań kontroli stad w ramach systemu identyfikacji i rejestracji zwierzat

stanowisko

13.12.2005

w sprawie umów na wykonywanie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii

stanowisko

13.12.2005

w sprawie badania zwierząt rzeźnych i mięsa przez wyznaczonych lekarzy weterynarii

stanowisko

04.07.2005

dot. zawarcia ugody sądowej w sprawie o zapłatę składek członkowskich przez Warszawską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną

stanowisko

09.05.2005

w sprawie oceny wydarzeń zwiazanych z zakładami Mięsnymi "Constar" w Starachowicach

stanowisko

09.05.2005

w sprawie monitorowania gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w Polsce

stanowisko

10.02.2005

w sprawie kontroli prawidłowości identyfikacji i rejestracji stad bydła przez Inspekcję Weterynaryjną

stanowisko

11.05.2004

w sprawie kosmetycznych zabiegów chirurgicznych u zwierząt towarzyszących

stanowisko

13.09.2004

w sprawie wysokości wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

13.09.2004

w sprawie projektu ustawy o zawodach zaufania publicznego oraz o zmianie niektórych ustaw

stanowisko

13.09.2004

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na Rynku Wewnętrznym

stanowisko

13.09.2004

w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2005 w zakresie nakładów na wydatki rzeczowe i środki obrotowe dla Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

10.08.2004

w sprawie wypowiedzi Piotra Kołodzieja i Jacka Leonkiewicza

stanowisko

10.08.2004

w sprawie trwającego protestu lekarzy weterynarii

stanowisko

10.08.2004

w sprawie umów z osobą wyznaczoną

stanowisko

22.01.2004

w sprawie sprawozdania Komisji Prawa Europejskiego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o rządowym projekcie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

13.12.2003

w sprawie sytuacji finansowej i organizacyjnej Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

29.11.2003

w sprawie ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

stanowisko

01.10.2003

w sprawie projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

stanowisko

29.11.2003

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk sejmowy nr 627)

stanowisko

04.04.2003

w sprawie poparcia wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

stanowisko

04.04.2003

w sprawie roboczego projektu ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw

stanowisko

23.11.2002

w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności weterynaryjnych

stanowisko

23.11.2002

w sprawie diagnostyki laboratoryjnej i Zakładów Higieny Weterynaryjnej w Polsce

stanowisko

20.12.2002

w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

21.04.2001

w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt

stanowisko

21.04.2001

w sprawie wprowadzenia w kraju systemu powszechnej identyfikacji i rejestracji zwierząt

stanowisko

09.12.2000

w sprawie projektu ustawy o dostosowaniu do prawa UE ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałachmedycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji farmaceutycznej, ustawy Prawo Łowieckie, ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz ustawy o ochronie zwierząt raz z projektami podstawowych aktów wykonawczych

stanowisko

31.07.2000

w sprawie nieważności wyborów organów Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 7 maja 2000 r. na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii

stanowisko

08.04.2000

w sprawie projektu ustawy o nadzorze weterynaryjnym

stanowisko

08.04.2000

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii

stanowisko

08.04.2000

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna

stanowisko

23.04.1999

w sprawie projektu ustawy o zawodzie diagnosty laboratoryjnego i samorządzie zawodowym diagnostów laboratoryjnych

stanowisko

23.04.1999

w sprawie interpretacji art. 44 i 45 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

07.12.1999

w sprawie bieżącej kadencji organów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych

stanowisko

10.09.1999

w sprawie finansowania Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

27.08.1999

w sprawie utraty zatrudniania w Inspekcji Weterynaryjnej przez osoby, które sprawują funkcje w organach samorządu lekarzy weterynarii.

stanowisko

27.06.1998

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Igora Hutnikiewicza, członka Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

stanowisko

28.01.1998

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Andrzeja Rudego, skarbnika Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

stanowisko

28.01.1998

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Andrzeja Komorowskiego, prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

stanowisko

06.09.1997

w sprawie uczestnictwa w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze oraz opiniowania kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii

stanowisko

29.11.1997

w sprawie zaległości w płaceniu składek przez Warszawską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną

stanowisko

29.11.1997

w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzat, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

28.09.1996

w sprawie wniosku Wojewody Wrocławskiego o wyrażenie zgody na odwołanie dr Henryka Bujaka ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii we Wrocławiu

stanowisko

28.09.1996

w sprawie projektu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

stanowisko

13.11.1993

w sprawie polsko-francuskiej współpracy weterynaryjnej

stanowisko

13.11.1993

w sprawie "restrykcji pryszczycowych"

stanowisko


W tej kategorii nie ma żadnych dokumentów
Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas

facebook

Google Plus