W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. We wspólnym posiedzeniu Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięli udział lek. wet. Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz dr n. wet. Mirosław Kalicki członek  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, którzy zaprezentowali stanowisko Samorządu w sprawie rządowej inicjatywy legislacyjnej.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna swoje szczegółowe uwagi do projektu przesłała na ręce Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego już w sierpniu 2020 r. Podczas wystąpień w Sejmie przedstawiciele Samorządu zwrócili uwagę, że projekt może być niezgodny z obowiązującym już prawem a konkretnie z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt, które wprost zastrzegają prowadzenie czynności lekarsko-weterynaryjnych dla lekarzy weterynarii. – Niestety w proponowanym artykule 8 jest podniesione, że zwierzę, które w momencie pozyskiwania ze środowiska będzie zranione lub będzie stwierdzony zły stan zdrowia jest poddane badaniu przez lekarza weterynarii lub przez inną osobę posiadającą kwalifikacje – tłumaczył posłom Mirosław Kalicki z KRL-W.

Niezgodny z prawem jest także zapis z art. 23 proponowanej ustaw, który dopuszcza do zawierania umów np. na leczenie zwierząt, nie tylko z lekarzem weterynarii, ale także z „ekspertem”. – Nie ma czegoś takiego jak ekspert, który prowadzi leczenie zwierząt. W przepisach jest wyraźnie zapisane, co należy do katalogu zadań lekarza weterynarii. Ktoś kto wykonuje to bezprawnie dopuszcza się wykroczenia - przypomniał dr n. wet. M. Kalicki.

W swojej opinii Samorząd Lekarzy Weterynarii podkreślił także, że niezwykle istotne jest by członkiem każdej lokalnej komisji etycznej oraz Komisji Krajowej Etycznej był co najmniej jeden lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu.
- Przypominam, że mamy specjalizację z zakresy patologii i użytkowania zwierząt laboratoryjnych. Specjaliści z tego zakresu powinni się w tych komisjach znaleźć. Przypominam także, że dobrostan zwierząt jest mierzalny naukowo, można go zmierzyć, zbadać i zastosować odpowiednie procedury, żeby go zapewnić również podczas badań laboratoryjnych. Ale trzeba mieć na ten temat wiedzę – mówił w Sejmie Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.     

Zdaniem KIL-W z uwagi na dobrostan zwierząt należy wzmocnić i zaakcentować rolę lekarzy weterynarii w doświadczeniach. Niestety tego w projekcie, jak i w dotychczasowej ustawie brakuje. 

Z wdzięcznością i uznaniem przyjęliśmy wczorajsze głosowanie w Parlamencie Europejskim, w którym zdecydowaną większością głosów (201 za, 450 przeciw, 32 wstrzymujących się) udało się odrzucić wniosek wzywający do zakazu stosowania u zwierząt środków przeciwdrobnoustrojowych z grupy fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn i makrolidów. Przyjęcie tej rezolucji byłoby niewątpliwie szkodliwe dla zdrowia i dobrostanu zwierząt i na pewno nie byłoby korzystne dla zdrowia publicznego.

Na szczęście zwyciężył zdrowy rozsądek i wiedza, a w życie wejdzie akt delegowany przygotowany przez Komisję Europejską, który uzyskał pozytywną ocenę takich instytucji jak: Europejska Agencja Leków (EMA), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Radość z sukcesu w Parlamencie Europejskim nie przysłania nam jednak świadomości o potrzebie dalszej walki z problemem narastającej antybiotykoodporności. To wspólne zadania dla lekarzy weterynarii oraz lekarzy medycyny ludzkiej. Krajowa Izba Lekarsko- Weterynaryjna przygotowała w tym celu „Kodeksem rozważnego stosowania produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych przez lekarzy weterynarii”. Zachęcamy wszystkich członków Samorządu do szczegółowego zapoznania się z  opisanymi tam wytycznymi i zasadami stosowania antybiotyków.

W Kodeksie podkreślono, że każde zastosowanie produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych, w tym antybiotyków, zarówno w medycynie jak i w weterynarii, może doprowadzić do wytworzenia oporności. Ryzyko wzrasta w przypadku nieukierunkowanego stosowania, dawkowania poza terapeutycznego (zbyt niska dawka lub zbyt krótka ekspozycja drobnoustroju) oraz przy przedłużonym, powtarzającym się, trwałym stosowaniu antybiotyków. Środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym antybiotyki stały się dziś nieodzowne w leczeniu pojedynczych zwierząt oraz całych stad  dla utrzymania ich w zdrowiu, jeśli immunoprofilaktyka swoista i nieswoista oraz właściwe warunki zoohigieniczne nie zapobiegły wystąpieniu choroby. Jednocześnie autorzy Kodeksu zwrócili uwagę, że aktualnie nie ma alternatywy dla stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Jednakże należy pamiętać, że środki przeciwdrobnoustrojowe nie mogą być wykorzystywane do kompensowania błędów wynikających z nieprzestrzegania zasad „dobrej praktyki weterynaryjnej”, nieprawidłowych warunków chowu, błędów w zarządzaniu lub złych warunków zoohigienicznych. Lekarz weterynarii, jako osoba zaufania publicznego, musi bezwzględnie kierować się w swej pracy poczuciem odpowiedzialności za stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych, mających wpływ na jakość produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz wzrost odporności drobnoustrojów chorobotwórczych, co stanowi jego wkład w ochronę zdrowia społeczeństwa.

 

W imieniu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwracamy się do wszystkich polskich posłów do Parlamentu Europejskiego z prośbą o poparcie stanowiska EPRUMA, FVE i innych organizacji  dotyczącego procedowanego przez Parlament Europejski aktu delegowanego w odniesieniu do kryteriów wyznaczania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zastrzeżone do leczenia niektórych zakażeń u ludzi.

            Podkreślamy, że treść aktu delegowanego została oparta na zaleceniach naukowych Europejskiej Agencji Leków oraz uzyskała pozytywną ocenę takich instytucji jak: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Projekt jest oparty na solidnej wiedzy, która została przyjęta z zadowoleniem przez wiele zainteresowanych stron i nie była przedmiotem żadnych uwag ze strony państw członkowskich
i Parlamentu Europejskiego.

            Odrzucenie powyższego projektu przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) przyjęliśmy z niepokojem, gdyż grozi to całkowitym zakazem stosowania w medycynie weterynaryjnej wielu grup antybiotyków. A to z kolei uniemożliwi lekarzom weterynarii zastosowanie odpowiedniego leczenia wielu infekcji bakteryjnych u zwierząt. Przyjęcie takich rozwiązań będzie miało negatywny wpływ nie tylko na dobrostan psów, kotów, koni i zwierząt gospodarskich, ale przede wszystkim na stan zdrowia publicznego co w oczywisty sposób kłóci się z powszechnie akceptowaną koncepcją Jednego Zdrowia (One Health).

            W pełni rozumiemy, akceptujemy oraz angażujemy się w walkę z problemem narastającej antybiotykoodporności, ale propozycje ENVI są zbyt daleko idące, nie poparte wiedzą naukową oraz drastycznie godzą w dobrostan i zdrowie zwierząt.

            W związku z tym, aby umożliwić lekarzom weterynarii zapewnienie wysokiego poziomu opieki nad zwierzętami przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wzywa posłów do przyjęcia europejskiego projektu aktu delegowanego uzupełniającego rozporządzenie (UE) 2019/6 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie kryteriów oznaczania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zastrzeżone do leczenia niektórych zakażeń u ludzi poprzez odrzucenie projektu rezolucji w głosowaniu wyznaczonym na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego w dniach 13-16 września 2021 r.

            Powyższe stanowisko polskiego Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego  poparło prawie 1000 osób, które podpisały się pod petycją w tej sprawie na stronie AVAZZ.ORG Petycje Obywatelskie. 

Jacek Łukaszewicz 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

List Otwarty 

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie na temat systemu wynagradzania lekarzy weterynarii za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii , Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”.

Uczestnicy spotkania ocenili, że przebiegło ono w dobrej i merytorycznej atmosferze, która daje nadzieję na osiągnięcie porozumienia. Niezbędne jest jednak jeszcze doprecyzowanie  istotnych szczegółów, które  potem powinny zostać zatwierdzone przez kierownictwo MRiRW. Liczymy, że podczas następnych spotkań uda nam się dojść do porozumienia w zakresie szczegółowych rozwiązań

W zgodnej opinii naszego środowiska, wcześniej przedstawione propozycje zmian w zasadach wynagradzania lekarzy weterynarii spowodowałoby ich masowe odejście od wykonywanych zadań, a przez to załamanie się systemu nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w Polsce. Uważamy także, że niezbędne są kolejne działania zmierzające do wzmocnienia kadrowo-finansowego Inspekcji Weterynaryjnej.

fotoMRiRW

- Idea, żeby walczyć z problemem antybiotykooporności, jest słuszna, bo jest on ogromny, ale propozycje UE są wylaniem dziecka z kąpielą. Doprowadzą do zaburzeń na rynku hodowlanym, produkcji żywności, ich cen oraz możliwości leczenia chorób, które również mogą przenosić się na człowieka. To, czego chcą organy unijne to bardzo daleko idące rozwiązania, w moim odczuciu podjęte przez specjalistów ze skrajnymi poglądami w tym aspekcie - mówi prof. dr hab. Krzysztof Anusz z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na temat propozycji Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego dotyczących radyklanego zakazu stosowania wielu grup antybiotyków w leczeniu zwierząt. 

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem prasowym: https://bit.ly/2V2xt3m

Unia Europejska chce radykalnego zakazu stosowania wielu grup antybiotyków, co jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i dobrostanu zwierząt. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie odrzucenia szkodliwych przepisów.

Nowe europejskie rozporządzenie (z mocą ustawy obowiązujące wszystkie kraje członkowskie UE) w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych UE 2019/6 została przyjęte dwa lata temu. Do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia w styczniu 2022 roku, Komisja Europejska, państwa członkowskie i Parlament Europejski muszą ustalić listę antybiotyków zarezerwowanych wyłącznie dla ludzi, a tym samym zakazanych do stosowania w medycynie weterynaryjnej.

Wypełniając ten obowiązek Komisja Europejska przygotowała racjonalny projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie „Kryteriów klasyfikacji środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi”. Projekt zyskał pozytywną ocenę takich instytucji jak Europejska Agencja Leków (EMA), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W lipcu 2021r przygotowany dokument został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI). Niestety, ENVI w głosowaniu odrzuciła ten projekt, pomimo pozytywnych opinii ww. instytucji. Parlament Europejski ponownie będzie głosował nad tym projektem rozporządzenia w połowie września. - Jeśli rezolucja przyjęta przez ENVI, uzyska także poparcie większości w Parlamencie Europejskim, to będzie to oznaczało całkowity zakaz stosowania w medycynie weterynaryjnej preparatów z grupy fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn i makrolidów. Zakaz stosowania dotyczyłby wszystkich gatunków zwierząt i miałby dramatycznie niekorzystny wpływ na efekty leczenia chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt w tym także zoonoz przenoszonych ze zwierząt na ludzi. Wiele infekcji bakteryjnych u zwierząt nie będzie mogło być odpowiednio leczonych. Przyjęcie takich rozwiązań będzie miało negatywny wpływ nie tylko na dobrostan psów, kotów, koni i zwierząt gospodarskich, ale przede wszystkim na stan zdrowia publicznego co w oczywisty sposób kłóci się z powszechnie akceptowaną koncepcją Jednego Zdrowia (One Health) – mówi Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Wezwanie do ograniczenia stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt ze względu na rosnącą oporność bakterii jest akceptowane przez lekarzy weterynarii, ale mało kto zna istotne detale i skalę tego zjawiska. Udowodniono, że tylko około pięć procent oporności na antybiotyki pochodzi z hodowli zwierząt. Dlatego zamiast wprowadzania, bez solidnych podstaw naukowych, dodatkowych ograniczeń stosowania antybiotyków u zwierząt należałoby zająć się wyjaśnieniem okoliczności, w których dochodzi do nadmiernego stosowania antybiotyków i gdzie naprawdę rozwija się masowa oporność bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe. Wszak lekarze weterynarii są ludźmi, których ten problem także dotyczy i w równej mierze chcą być skutecznie leczeni w przypadku zachorowania na choroby zakaźne wywoływane chorobotwórczymi bakteriami tak samo jak wszyscy pozostali.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna apeluje więc do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie szkodliwych dla zwierząt przepisów. Jednocześnie wraz z Europejską  Federacją Lekarzy Weterynarii rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją wzywającą Parlament Europejski do odrzucenia wniosku ENVI i zaakceptowania propozycji Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby wszystkie urzędowo zatwierdzone antybiotyki mogły być nadal stosowane w leczeniu wszystkich zwierząt w przyszłości!

Link do składania podpisów pod petycją: https://bit.ly/3Bq9XwF lub na stronie KIL-W: https://www.vetpol.org.pl/

komunikat prasowy

 

banerek 410x245 002

 

FORVET

"Wiedzieć więcej, umieć lepiej"

Szanowni Państwo

W imieniu Łódzkiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz organizatora Targów InterPET,  serdecznie zapraszamy
do udziału w stacjonarnej IV Konferencji Weterynaryjnej Chorób Małych Zwierząt „forVET”.

Program:

Moderatorzy:

prof. dr hab. Roman Lechowski, prof. dr hab. Tadeusz Frymus.

11.09.2021 – Sobota

- Nowe zalecenia rozpoznawania i leczenie zakażeń układu moczowego psów i kotów
- prof. dr hab. Roman Lechowski,

-  Wybrane choroby tarczy międzykręgowej psów
lek. wet. Konrad Kalisz,

-  Ciekawe przypadki z codziennej praktyki - objawy, rozpoznanie, leczenie, rokowanie
- lek. wet. Magdalena Ostrzeszewicz.

12.09.2021 – Niedziela

-  Babeszjoza psów - choroba o wielu obliczach
-
prof. dr hab. Łukasz Adaszek,

-  Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP) - etiopatogeneza, epidemiologia, rozpoznawanie, możliwości leczenia
-
prof. dr hab. Tadeusz Frymus,

-  Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP) - Diagnostyka i eksperymentalne leczenie antywirusowe w świetle przypadków własnych 
- lek. wet. Karolina Malińska,

Szczegółowy program, prezentacje prelegentów oraz formularz rejestracyjny pod linkiem:

https://forvet.syskonf.pl/

UWAGA:

- Ilość miejsc ograniczona.

- W przypadku odwołania konferencji z przyczyn od nas niezależnych zwracamy wpłacone kwoty za udział.

- Punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy.

W przypadku pytań uprzejmie proszę o kontakt:

Piotr Tokarski, tel. 510 161 456, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Duchowym patronem lekarzy weterynarii jest św. Roch z Montpellier. W sanktuarium tego Świętego w Mikstacie k/Ostrzeszowa, w którym nasz Patron wyprasza opiekę Bożą dla polskiej weterynarii, chroni przed epidemiami ludzi i zwierząt, od wieków w połowie sierpnia odbywają się uroczystości odpustowe. W najbliższą niedzielę i poniedziałek (15-16 VIII 2021) warto przyjechać do Mikstatu, podziękować Bogu za wstawiennictwem św. Rocha i prosić o dalszą opiekę, o ustanie epidemii, o błogosławieństwo Boże w pracy i życiu codziennym.

Plan tegorocznych uroczystości oraz spotkań lekarzy i pracowników weterynarii w czasie odpustu przedstawia się następująco:

 

Niedziela, 15 VIII 2021 (uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej)

13.00 Msza św. w intencji lekarzy weterynarii przy Sanktuarium św. Rocha (przy cmentarzu parafialnym). Przewodniczy o. Jerzy Brusiło, krajowy duszpasterz lekarzy weterynarii.

15.00 Obiad w „Domu Chleba” w Komorowie, spotkanie integracyjne (wyjazd wspólny po Mszy św.)

 

Poniedziałek, 16 VIII 2021 (Odpust św. Rocha)

8.00 Msza św. polowa w intencji rolników i hodowców – (przy Sanktuarium św. Rocha), przewodniczy kustosz Sanktuarium, ks. kanonik Krzysztof Ordziniak, homilia o. Jerzy Brusiło

9.00 Błogosławieństwo zwierząt przy Sanktuarium św. Rocha: ks. biskup Damian Bryl, ordynariusz Diecezji Kaliskiej, po obrzędzie spotkanie z lekarzami weterynarii przy śniadaniu z Burmistrzem Mikstatu

11.00 Uroczysta suma odpustowa, przewodniczy ks. biskup Damian Bryl, ordynariusz Diecezji Kaliskiej

Przez cały czas odpustu 15-16 VIII możliwość indywidualnej modlitwy, okazja do sakramentu pokuty, nocne czuwanie w Sanktuarium i Msza św. o północy (15 VIII) celebrowana przez kapłanów pochodzących z Mikstatu.

Zapraszam w najbliższą niedzielę (15 VIII 2021) w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w poniedziałek (16 VIII 2021) w święto św. Rocha do Mikstatu. Mamy za co dziękować i o co prosić Boga za wstawiennictwem naszego Patrona.

o. Jerzy Brusiło OFMConv

duszpasterz lekarzy weterynarii

 

Główny Inspektorat Weterynarii przypomina o braku możliwości stosowania w leczeniu zwierząt niedopuszczonych do obrotu produktów leczniczych.

pismo Z-cy GLW

nekrolog kondolencje J. Średziński poprawiony.jpg

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus