22 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które było poświęcone rozpatrzeniu informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce.

W posiedzeniu wziął udział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który zwrócił uwagę, że wnioski pokontrolne przedstawione przez NIK pokrywają się z wieloma postulatami Samorządu dotyczącymi potrzeby wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej oraz nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wynagrodzenia lekarzy urzędowych.

M. Mastalerek odniósł się również do postulatu Najwyższej Izby Kontroli, która zaproponowała stworzenie jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności. - Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna od wielu lat postuluje, żeby ta przyszła instytucja bezpieczeństwa żywności była niezależna, spionizowana, z własnym budżetem i podlegała bezpośrednio pod Premiera. Właściwe, zgodne z kompetencjami połączenie inspekcji to jedna rzecz, ale najważniejsze jest połączenie inspekcji, które są silne, dobrze zorganizowane i sprawnie działające. Nie wydaje się  właściwą receptą i lekarstwem łączenie inspekcji, które pogrążone są w zapaści. Z naszych danych wynika, że w zeszłym roku z Inspekcji Weterynaryjnej odeszło 10 % lekarzy weterynarii. A więc ta zapaść w IW się pogłębia – mówił podczas posiedzenia komisji Marek Mastalerek.  

Podczas posiedzenia Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Krystian Popławski zapowiedział, że w budżecie na 2022 r. przewidziano środki na 1519 nowych etatów w Inspekcji Weterynaryjnej.  W pierwszej fazie IW otrzyma 604 etaty, a potem koleje 915 etatów. Jednocześnie w ślad za dodatkowymi etatami mają pójść podwyżki. I tak od 1 lipca będzie to przeciętnie 1269 złotych miesięcznie na etat. Z kolei w drugiej puli 915 nowych etatów przewidziano wynagrodzenie w wysokości ok. 8 tys. zł na etat.

Prezes KRLW Marek Mastalerek wyraził uznanie za przeznaczenie na powyższe wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej konkretnych środków budżetowych, ale jednocześnie przypomniał, że w wykonywaniu zadań IW związanych z bezpieczeństwem żywności i monitoringiem chorób zakaźnych zwierząt bierze udział  grupa ok. 6 tys. urzędowych lekarzy weterynarii, których wynagrodzenie za wykonywane przez nich czynności również musi zostać podwyższone. Ponieważ stawki nie były urealnione od kilkunastu lat, zaczyna brakować chętnych lekarzy weterynarii, którzy chcą   podejmować się wykonywania czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu Prezesa KRLW Marka Mastalerka na temat działań zmierzających do poprawy kwestii wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy wyznaczonych.  A także działań podjętych przez lekarzy weterynarii w związku z napływem uchodźców z Ukrainy.  

https://swiatrolnika.info/swiatrolnika-tv/marek-mastalerek-weterynarze-pomagaja-zwierzetom-z-ukrainy.html

 

nekrolog kondolencje mec. Barcikowska pogrzeb

W związku z sygnałami o organizowaniu przez lekarzy weterynarii prywatnych zbiórek weterynaryjnych produktów leczniczych i przekazywaniu ich na terytorium Ukrainy, zamieszczamy link do komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącego zagrożeń płynących z niezgodnych z przepisami prawa zbiórek i wysyłek tych produktów.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Apel-o-nieorganizowanie-prywatnych-zbiorek-oraz-wysylek-weterynaryjnych-produktow-leczniczych-na-terytorium-Ukrainy/idn:2013.

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podczas posiedzenia w dniu 8 marca 2022 r. przyjęło Apel do Głównego Lekarza Weterynarii o uproszczenie procedury przewozu koni przez granicę z Ukrainą. 

 

Apel

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 8 marca 2022 r.

 

do Głównego Lekarza Weterynarii

 

o uproszczenie procedury przewozu koni przez granicę z Ukrainą

 

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, posiadając informacje o trudnej sytuacji na przejściach granicznych RP koni ewakuowanych z terenów objętych działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, prosi o pilne rozważenie możliwości ustanowienia na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, derogacji od zasad ogólnych dotyczących przemieszczania i identyfikacji koniowatych określonych m.in. w przepisach:

1. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt (art.37 oraz art. 38 ust.1 lit.b tiret iii);

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych;

3. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi;

4. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie;

W sposób analogiczny jak w Tymczasowej procedurze Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. Powyższe działania znacząco przyczyniłyby się do przyśpieszenia odprawy koni na przejściu granicznym z Ukrainą i poprzez to niewątpliwie do polepszenia dobrostanu zwierząt.
W obecnej chwili konie, które uciekający obywatele Ukrainy na czas działań wojennych próbują przewieźć na terytorium Rzeczpospolitej, muszą spełniać wymagania określone w ww. przepisach co wiąże się z niemożnością ich spełnienia, gdyż w obecnym momencie działa już tylko laboratorium we Lwowie, a zwierzęta są przetrzymywane w środkach transportu przez wiele godzin, oczekując na kontrole, która to przeprowadzona jest tylko do godz. 17:00. Podobne do proponowanych przez nas rozwiązań zastosowano w Rumunii, gdzie konie wjeżdżające na teren Wspólnoty po dokonaniu identyfikacji zwierzęcia są poddawane 21 dniowej kwarantannie w miejscu zadeklarowanym w momencie przekroczenia granicy przez transportującego zwierzę.

Pełna realizacja zadań związanych z identyfikacją i ochroną zwierząt na zasadach określonych w ww. przepisach mogłaby być realizowana przez urzędowych lekarzy weterynarii w miejscu docelowym pobytu koni, przy podkreśleniu, iż podczas przekraczania granicy miałby zastosowanie przepis art. 38 ust.1 lit.b tiret iii Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt, w brzmieniu Koniowate uznaje się za przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi, o ile nie są nieodwracalnie wykluczone
z uboju w celu spożycia przez ludzi poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego punktu w sekcji II część II wzoru dokumentu identyfikacyjnego dla koniowatych określonego w części 1 załącznika II przez właściwy organ w przypadku koniowatych, które wprowadzono do Unii z państwa trzeciego lub terytorium, które nie jest umieszczone w wykazie dla koniowatych w załączniku do decyzji Komisji 2011/163/UE, lub w przypadku których poświadczenia zdrowia publicznego w pkt II.6 świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii koniowatych nieprzeznaczonych do uboju (WZÓR "EQUI-X") towarzyszącego zwierzęciu koniowatemu do granicy, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/403, nie certyfikowano z innych powodów.
 
  

 

Apel 

W dniu 08.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podczas, którego zostało przyjęte stanowisko w sprawie zawieszenia Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w prawach obserwatora FVE. 

 

Apel

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 8 marca 2022 r.

 

w sprawie zawieszenia Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w prawach obserwatora FVE

 

W związku z nieakceptowalną, barbarzyńską napaścią Federacji Rosyjskiej na Naród i Państwo Ukraińskie, Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej apeluje do Zarządu FVE o natychmiastowe zawieszenie Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w prawach obserwatora FVE.

Federacja Rosyjska swoimi działaniami, w tym aktami ludobójstwa, wykluczyła się z cywilizowanej, europejskiej społeczności międzynarodowej, opartej na poszanowaniu prawa do życia i godności ludzkiej, a to powinno skutkować ostracyzmem europejskiej społeczności międzynarodowej wobec wszelkich organizacji wywodzących się z tego kraju.

W związku z powyższym, w obecnej sytuacji staje się niemożliwym do zaakceptowania udział w jakiejkolwiek formie Rosyjskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w pracach FVE, nawet jako obserwatora.

Apel 

 

W dniu 08.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podczas, którego zostało przyjęte stanowisko w sprawie hejtu na lekarzy weterynarii, którzy na granicy ukraińskiej wykonują swoje obowiązki pomagając uchodźcom i zwierzętom wywożonym z Ukrainy.   

 

                                                                                                        Stanowisko


                                                                     Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

w sprawie hejtu na lekarzy weterynarii, którzy na granicy ukraińskiej wykonują swoje obowiązki pomagając uchodźcom i zwierzętom wywożonym z Ukrainy

 

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami bezprecedensowych wydarzeń na polsko-ukraińskiej granicy. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała napływ setek tysięcy ludzi, którzy bardzo często uciekając z rejonu konfliktu zabierają ze sobą zwierzęta towarzyszące. Polacy zaangażowali się także w przewiezienie do Polski zwierząt ze schronisk oraz dzikich zwierząt z ogrodów zoologicznych.

Polscy lekarze weterynarii wraz z innymi służbami od wielu dni pracują na granicy, aby zapewnić uchodźcom szybkie przekroczenie granicy i udanie się w bezpieczne miejsce. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ z setkami tysięcy Ukraińców podążają tysiące zwierząt towarzyszących. Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE.

Mimo to od kilku dni obserwujemy niezrozumiała krytykę tych rozwiązań oraz żądania zaprzestania wszelkich kontroli i procedur. Towarzyszy temu nieuzasadniona krytyka lekarzy weterynarii, którzy pracują na granicach. Podkreślamy, że lekarze weterynarii zarówno ci, którzy pracują w Inspekcji Weterynaryjnej jak i lekarzy wyznaczeni do czynności urzędowych, działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Fakt, że obowiązują nas tymczasowe przepisy nie oznacza, że nie obowiązują nas żadne przepisy!

Próby „załatwiania” spraw konfliktowych za pomocą emocjonalnych wpisów w mediach społecznościowych przyczyniają się (mamy nadzieję, że w sposób nieintencjonalny) do pogłębienia podziałów społeczeństwa oraz nieuzasadnionej fali hejtu pod adresem lekarzy weterynarii, którzy na granicy robią wszystko, aby pomóc w legalnym przedostaniu się zwierząt z terenów zagrożonych wojną. Żądania zaprzestania stosowania jakichkolwiek procedur są nieprofesjonalne i stanowią potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa epizootycznego państwa.

Apelujemy o solidarność i efektywną pomoc dla uchodźców, a nie wywoływanie niepotrzebnych konfliktów.

 

stanowisko 

Do Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej zostało skierowane pismo zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego dotyczące zasad postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi, które przyjeżdżają do Polski z terytorium Ukrainy. 

 

pismo  

Warszawa, dnia 3 marca 2022 r.

 

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

w sprawie pomocy dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
polscy lekarze weterynarii,

Jeszcze raz chciałbym Wszystkim Państwu serdecznie podziękować za ogromne zaangażowanie w niesienie pomocy obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy.

Po niespełna 3 dniach działania liczba zgłoszeń w sprawie gotowości zapewnienia naszym ukraińskim koleżankom i kolegom tymczasowych miejsc zakwaterowania w swoich domach przekroczyła w tym momencie 100 i w pełni zaspokaja dotychczasowe potrzeby w tym zakresie. Sytuacja jest jednak dynamiczna  i liczba napływających uciekinierów z Ukrainy, którzy potrzebują schronienia może się drastycznie zwiększyć.

Duża ilość deklaracji pomocy od polskich lekarzy weterynarii powoduje, że zaistniała potrzeba sprecyzowania możliwości zakwaterowania, tak aby łatwiej dopasować potrzeby do ofert, a mianowicie:

Ile osób mogą Państwo zakwaterować w swoim locum?

Czy mogą to być również dzieci i w jakiej liczbie?

Czy możliwe jest przyjęcie uchodźców wraz ze zwierzętami towarzyszącym.

Na koniec chciałbym prosić Państwa o dalsze wsparcie oraz w swoim i Państwa imieniu z całego serca podziękować naszemu koordynatorowi w Polsce lek. wet. Zbigniewowi Wróblewskiemu za ogromny trud, zaangażowanie i poświęcenie, i do którego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy w dalszym ciągu przesyłać zgłoszenia.

 

lek. wet. Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Komunikat

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie praktycznych aspektów realizacji procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

W następstwie ustaleń poczynionych z Głównym Lekarzem Weterynarii, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej informuje o  praktycznych rozwiązaniach sposobu realizacji procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego, które umożliwią wykorzystanie istniejących uwarunkowań prawnych i organizacyjnych i znacząco przyśpieszą i usprawnią działania na rzecz realizacji czynności urzędowych związanych z w/w procedurą.

  1. W sytuacji kiedy uchodźca z ogarniętej wojną Ukrainy jest w stanie w momencie przekraczania granicy wskazać adres miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski, w miejscu docelowym utrzymywania/izolacji zwierzęcia Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza lekarza weterynarii na podstawie art. 16 ust.1a lit. a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt) jednocześnie posiadającego upoważnienie do wydawania paszportów i pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał, nabyte w następstwie uchwały wydanej przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną,

Wyznaczenie w powyższej formie umożliwi wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją zakresu wyznaczenia przez jedną osobę tj.:

- oznakowanie zwierzęcia (jeśli brak jest transpondera lub jest nieczytelny)

-zaszczepienie przeciwko wściekliźnie (jeśli szczepienia nie można udokumentować lub jest nieważne)

- pobranie krwi do badania serologicznego w kierunku oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie wykonanego przez zatwierdzone laboratorium,

-wydanie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów tj. paszportu w rozumieniu art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w części 1 załącznika III do rozporządzenia 577/2013.

Umożliwi to także wykorzystanie infrastruktury i sprzętu posiadanego w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt w tym: aplikatorów z mikrochipem, szczepionek przeciwko wściekliźnie, druków paszportów, strzykawek, igieł etc. co znacząco przyśpieszy realizację czynności urzędowych.

Wszystkie koszty poniesione przez wyznaczonego lekarza weterynarii celem rzetelnego wykonania zlecenia podlegają zwrotowi przez wyznaczającego PLW w ramach zwrotu udokumentowanych kosztów tj. zakupu aplikatora z transponderem, szczepionki oraz innych wyrobów medycznych etc.

Wynagrodzenie wyznaczonych przez PLW lekarzy weterynarii, świadczących usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie wynosi 15 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2005 Nr 99 poz.828). Wynagrodzenie to wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

Opłata za wystawienie paszportu w kwocie 100,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz.U. z 2015 poz.1574) ponoszona jest finalnie przez powiatowego lekarza weterynarii, którego obciąża tym kosztem wyznaczony lekarz weterynarii. 

Poniesione przez wyznaczonego lekarza weterynarii koszty wykonania analizy laboratoryjnej badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania są także refundowane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Reasumując, wyznaczenie lekarza weterynarii, świadczącego usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, posiadającego upoważnienie do wydawania paszportów i pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał jest najszybszym i najłatwiejszym sposobem, aby pomóc organom Inspekcji Weterynaryjnej w realizacji tymczasowej procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. 

komunikat

Czerwiec 2022
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook