Ukrainian Pet Association Worldwide przesłało na ręce Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marka Mastalerka podziękowania za zaangażowanie w pomoc humanitarną lekarzom weterynarii i leczonym przez nich zwierzętom na terenie Ukrainy.

pismo UPAW

W siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 22 czerwca kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym nowo wybrane władze Naczelnej Izby Lekarskiej, a także członkowie Komisji Zawodów Zaufania Publicznego przy Naczelnej Rady Adwokackiej. Spotkanie prowadziła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, sekretarz Porozumienia.

Zebrani nawiązując do poprzednich propozycji, ustalili, że w dniach 24-25 września 2022 odbędą się Ogólnopolskie Otwarte Dni Zawodów Zaufania Publicznego w Warszawie. Zaproponowano połączenie tych obchodów z innym, masowym wydarzeniem. Konkretne ustalenia zostaną przedstawione na spotkaniu 12 lipca br. Zebrani zobowiązali się do zgromadzenia stosownych informacji o możliwych szczegółach organizacyjnych.

Podczas spotkania Porozumienia przedyskutowano również kwestie istotne dla wszystkich osób wykonujących zawody zaufania publicznego – wysokość zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów, celem urealnienia stawek zwrotu kosztów. Zgodnie przyjęto zaproponowany przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wniosek do Ministra Infrastruktury o wydanie nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów.  

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Izba Architektów RP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Żródło: https://www.adwokatura.pl/ 

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna z uznaniem przyjęła wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim, w którym odrzucono sprzeciw Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - ENVI wobec projektu aktu wykonawczego dotyczącego wykazu środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zastrzeżone wyłącznie do użytku u ludzi. Dzięki temu lekarze weterynarii będą mieli nadal możliwość skutecznego niesienia pomocy chorym i cierpiącym zwierzętom, a co za tym idzie poprawy dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wcześniej z pismem do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie zwrócił się Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

pismo MEP

Na ręce Sekretarza Stanu w MRiRW Lecha Kołakowskiego zostało skierowano pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marka Mastalerka w sprawie projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Na adres biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęła ogromna ilość krytycznych uwag do ww. projektu, z których wynika, że nie ma zgody Samorządu lekarzy weterynarii na wprowadzenie w życie przesłanego do konsultacji aktu w projektowanym brzmieniu. 

pismo KILW

projekt rozporządzenia MRiRW 

 

                                                                                                  

 KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

 

        W nawiązaniu do pisma Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 maja 2022 r. potwierdzającego dotychczasowe stanowisko Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypominamy, iż w każdym przypadku, w tym w odniesieniu do zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy, wystawienie paszportu dla zwierząt towarzyszących możliwe jest wyłącznie jeżeli zwierzę to spełnia wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie właściwego oznakowania czy też ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

        Należy przy tym podkreślić, iż na możliwość wystawienia paszportu dla zwierząt towarzyszących nie ma żadnego wpływu obywatelstwo lub narodowość właściciela zwierzęcia ani też to jaki adres zostanie wskazany przez tegoż właściciela. Tego typu ograniczeń nie przewiduje ani rozporządzenie Paramentu Europejskiego i Rady UE nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ani inne akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące zasady wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. 

lek. wet. Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

 

komunikat 

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Paweł Meyer wystosował pismo dotyczące zasad wystawiania przez lekarzy weterynarii recept (Rp), dawniej nazywanych zleceniami na pasze lecznicze.

pismo GIW

konferencja poznań min optimized

 

ZAPROSZENIE

 

PROGRAM

 

 

Drodzy lekarze i pracownicy weterynarii!

Zapraszam na XXX Ogólnopolską Pielgrzymkę lekarzy, pracowników i służb weterynaryjnych, która odbędzie się jak zwykle w II niedzielę czerwca, 12 czerwca 2022 roku. Przybądźcie z rodzinami, z bliskimi i przyjaciółmi – bo to pielgrzymka szczególna – Jubileuszowa, po raz trzydziesty.

Początek - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu – o godzinie 11.00 (w tym roku już bez transmisji TV), następnie o godzinie 12.30 zbierzemy się w Kaplicy św. Józefa na konferencję, aby potem, ok. 14.00 udać się na Wały Jasnogórskie na Drogę Krzyżową.

W tym roku Mszy św. będzie przewodniczył po raz pierwszy jako duszpasterz Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ks. Rafał Zakrzewski z Białegostoku.

Wcześniej, od rana jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w Kaplicy Spowiedzi św. (spowiadają OO. Paulini).

Podobnie jak w czasie XXV Pielgrzymki pięć lat temu, dobrze byłoby gościć na Jasnej Górze u Matki Bożej poczty sztandarowe Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Izb Okręgowych – zbiórka delegacji ze sztandarami przed Mszą św. na placu przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu.

 

o. Jerzy Brusiło OFMConv, duszpasterz krajowy

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem DG SANTE PET paszporty dla zwierząt domowych nie mogą być wystawiane dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy, jeżeli te zwierzęta nie spełniają wszystkich wymagań przywozowych do UE (tj. w zakresie posiadania prawidłowego oznakowania, ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz satysfakcjonującego wyniku badania miareczkowania z zatwierdzonego laboratorium, który jest wymagany przy przemieszczeniu psów/kotów/fretek z Ukrainy).

pismo GIW

Poniżej zamieszczamy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii. Prezentujemy także odpowiedŹ otrzymaną od Sekretarza Stanu w MRiRW.

uwagi KILW

odp. MRiRW

Wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas

facebook