KOMUNIKAT

KRAJOWEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

z dnia 8 października 2015 r.

Informujemy, iż w następstwie dzisiejszego protestu środowiska lekarzy weterynarii na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat, w którym w sposób nierzetelny i specjalnie wprowadzający w błąd przedstawiono fakt podwyższenia opłaty za wydanie paszportu dla zwierząt towarzyszących podróżnym.

Uprzejmie informujemy, że nie było to zgłaszane jako postulat i nie było przedmiotem negocjacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Porozumieniem Wielkopolskim.

Wnioski w sprawie podwyższenia opłaty za wydanie paszportu dla zwierząt towarzyszących podróżnym przedstawiła Panu Ministrowi Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna V kadencji w pismach z lat 2009-2013, a następnie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna VI kadencji w pismach z dnia 4 września 2014 r. oraz z 9 i 11 lutego 2015r. i było to przedmiotem osobnych negocjacji ostatni raz kilka miesięcy temu.

Kolejny raz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi manipuluje faktami próbuje poróżnić nasze środowisko dla swoich partykularnych interesów, aby zamaskować niechęć lub nieumiejętność rozwiązania problemów podległej mu instytucji, jaką jest Inspekcja Weterynaryjna.

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

PODZIĘKOWANIA

W imieniu sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego składamy serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom i uczestnikom manifestacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i na ulicach Warszawy. Szczególne podziękowania za organizację demonstracji należą się Krajowej i okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, bez wsparcia których protest w takiej skali nie mógłby się odbyć. Dziękujemy również zaangażowanym w przeprowadzenie manifestacji związkom zawodowym i powiatowym lekarzom weterynarii.

Manifestacja była wynikiem lekceważenia przez stronę rządową protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii przeciw pogarszającej się sytuacji materialnej i postępującej pauperyzacji zawodu lekarza weterynarii w naszym kraju oraz fiaska rozmów między przedstawicielami Porozumienia Wielkopolskiego zrzeszającego środowisko polskich lekarzy weterynarii w ramach protestu, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nie dotrzymał przyjętych ustaleń i zobowiązań. Była także wyrazem dezaprobaty środowiska dla dotychczasowego sposobu realizacji słusznych postulatów Porozumienia Wielkopolskiego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Masowy udział w manifestacji (blisko 2 tys. lekarzy weterynarii) był wyrazem solidarności i determinacji naszego środowiska oraz poparcia słusznych żądań Porozumienia Wielkopolskiego poprawy poziomu życia pracowników Inspekcji i lekarzy urzędowych.

Nasza walka trwa nadal! Musimy podjąć zdecydowane działania w celu polepszenia naszej sytuacji finansowej i organizacyjnej!

W wypadku braku woli prowadzenia przez Rząd RP dalszego dialogu informujemy, iż następnym proponowanym krokiem będzie zaostrzenie form protestu.

Bądźmy nieugięci! W jedności siła!

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

KOMUNIKAT NR 15

z dnia 6 października 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Informujemy, iż w następstwie dzisiejszego protestu na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat, który w sposób nierzetelny i specjalnie wprowadzający w błąd odnosi się do następujących faktów:

 • Ministerstwo, jako swoją inicjatywę przedstawia wcześniejszą deklarację Pani Premier Rządu RP Ewy Kopacz o wyasygnowaniu 2 mld PLN dla wszystkich urzędników w Polsce. Ministerstwo zapomniało w komunikacie napisać, iż inspekcja weterynaryjna dostała te pieniądze jak wszystkie inne urzędy w kraju dwa miesiące temu począwszy od 1 stycznia 2016 r. Największe podwyżki dostało województwo podlaskie - 14% , najmniej zachodniopomorskie 5%.
 • Dzisiejszy protest odnosił się do środków finansowych, które wynikają z przepisów prawa i które powinny być wyasygnowane począwszy od 2009 r,
 • W dniu 5 października 2015 r. nie miało miejsca spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Od kwoty 517 mln, którą należy wyasygnować z budżetu państwa na Inspekcję Weterynaryjną należy odjąć kwotę 265,6 mln, która obecnie przeznaczona jest wynagrodzenia w IW.
 • Wzrost wynagrodzeń o 1200 zł. na każdy etat w Inspekcji Weterynaryjnej rozłożona na dwa lata począwszy od 1 stycznia 2016 roku oznaczałoby wyasygnowanie nie 94 mln tylko 86 mln rozłożone na dwa lata, a więc 43 mln rocznie i 15 mln rozłożone na dwa lata dla lekarzy wyznaczonych do czynności urzędowych, a więc 7,5 mln rocznie.

Stwierdzenie, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada i nie może wydatkować środków budżetowych, które mogłyby zostać przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szczebla terenowego Inspekcji Weterynaryjnej jest co najmniej kuriozalne. Nie przeszkodziło to Ministrowi przeprowadzić regulacji plac w podległym sobie ARiMR i podnieść wysokość statystycznego etatu na poziom 8 do 10 tys. złotych. Świadczy to o głębokim relatywizmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w traktowaniu podległych sobie instytucji.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

KOMUNIKAT DO MEDIÓW

W dniu 6 października 2015 roku o godz. 12.00 pod Urzędem Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja ok. 2000 z zatrudnionych 6000 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii.

Manifestacja jest wynikiem lekceważenia przez stronę rządową protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii przeciw pogarszającej się sytuacji materialnej i postępującej pauperyzacji zawodu lekarza weterynarii w naszym kraju oraz fiaska rozmów między przedstawicielami Porozumienia Wielkopolskiego zrzeszającego środowisko polskich lekarzy weterynarii, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nie dotrzymał przyjętych ustaleń i zobowiązań.

Odrzucenie przez stronę rządową przedstawionych postulatów dotyczących wynagrodzeń, doprowadzi w konsekwencji do eskalacji protestu oraz do ogromnych strat w zakresie eksportu produktów zwierzęcych, niewykonania planów badania zwierząt, utraty najwyższego statusu zdrowotnego Polski, jako kraju wolnego od chorób zakaźnych zwierząt, skutkującego zakazem eksportu, w końcu niewykonanie zadań ustawowych oraz strat przedsiębiorców, które nie wynikają ze złej woli protestujących, ale są konsekwencją zaniedbań płacowych oraz niedoszacowania płac w Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy wyznaczonych.

W razie niepodjęcia przez stronę rządową konstruktywnych rozmów, następnym krokiem będzie ogłoszenie przez Porozumienie Wielkopolskie strajku polegającego na wstrzymaniu się od pracy wszystkich urzędowych lekarzy weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Porozumienie Wielkopolskie wskazuje na fakt krańcowej desperacji w dążeniu do unormowania sytuacji płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej i zmuszone jest zaprezentować społeczeństwu polskiemu,jakie skutki niesienie ze sobą brak w służbie publicznej lekarzy weterynarii. Oznaczać to będzie między innymi:

 • brak oceny poubojowej zwierząt rzeźnych i mięsa oraz kontroli higieny przedsiębiorstw produkujących żywność,
 • brak bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • brak zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • brak monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • utratę wielomilionowych dopłat bezpośrednich z tytułu kontroli Cross-Compliance w obszarze A, B i C,
 • brak świadectw zdrowia dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • brak weterynaryjnej kontroli granicznej produktów wwożonych do Wspólnoty Europejskiej.

Koszt doposażenia polskich lekarzy weterynarii prawnie należną kwotą wynosi 80 mln PLN rocznie. Należy podkreślić, iż ta niewielka grupa ludzi oddanych swojej pracy postrzeganej jako służba dla Kraju, odpowiedzialna jest za produkcję na eksport rzędu 26 mld PLN rocznie. Warto zauważyć, że sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego wskazali podczas negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi sumę 110 mln PLN rocznie, która powinna trafiać do budżetu państwa z tytułu ustawowych opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, a których nie pobiera się z powodu niewydania przez ministra odpowiednich rozporządzeń. Dzięki nierzetelnemu i nieuczciwemu kreowaniu w ostatnich tygodniach dialogu społecznego przez przedstawicieli Rządu RP poczucie służby uległo gwałtownej dewaluacji, do tego stopnia, iż poszczególne grupy pracowników deklarują rozważanie grupowych rezygnacji z pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

MY POLSCY LEKARZE WETERYNARII I NASI WSPÓŁPRACOWNICY REPREZENTUJĄCY INNE ZAWODY, mamy dość bycia zakładnikami polskiego rolnictwa, mamy dość wmawiania, iż ukryte dotacje rolnictwa w postaci pieniędzy transferowanych do rolników za pośrednictwem programów zwalczania chorób zakaźnych są przychodem pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii. Mamy dość bycia atutem przedwyborczym resortu rolnictwa, chełpiącego się przed rolnikami i producentami, jak bardzo nas spauperyzowano i po raz kolejny upokorzono.

Inspekcja Weterynaryjna odpowiada za zdrowie ludzi i zwierząt sprawując nadzór w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (afrykański pomór świń, bruceloza, gruźlica, BSE i wiele innych), monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz kontroli higieny przedsiębiorstw produkujących żywność, wytwarzania, obrotu, stosowania pasz i pasz leczniczych, jakości zdrowotnej materiału biologicznego, produktów leczniczych weterynaryjnych, przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt, monitorowania obecności substancji niedozwolonych, pozostałości biologicznych, chemicznych, skażeń promieniotwórczych, transportu i obrotu zwierzętami oraz w zakresie utylizacji. Stosowanie przez Inspekcję Weterynaryjną wysokich standardów w nadzorze pozwała na bezpieczny obrót zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego na terenie kraju, Unii Europejskiej oraz krajów trzecich.

Realizowanie powyższych zadań wymaga zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry lekarzy weterynarii. Żenująco niski poziom wynagrodzeń w stosunku do stawianych wymagań wywołuje frustrację, niezadowolenie i rozgoryczenie wśród pracowników Inspekcji. Ci najmniej zarabiający lekarze weterynarii na początku swojej drogi zawodowej otrzymują wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, a ci z 10-letnim stażem pracy niewiele ponad 2300 PLN brutto. Brak satysfakcji finansowej powoduje ucieczkę wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników. Związana z tym rotacja kadr może negatywnie wpłynąć na realizację bardzo ważnych dla społeczeństwa zadań.

Obiektywną oceną jakości pracy Inspekcji Weterynaryjnej niech będą słowa Ambasadora USA w Warszawie Victora Asha, które zostały upublicznione dzięki portalowi WikiLeaks: Polska, jako największy kraj w regionie z najbardziej rozwiniętymi służbami weterynaryjnymi, jest naturalnym liderem w tworzeniu platformy wymiany informacji dotyczącej zdrowia zwierząt. Polska ma jedną z najlepszych służb weterynaryjnych w UE, jeśli nie na świecie.

Jak wskazała to słusznie Szefowa Służby Cywilnej w piśmie z dnia 22 czerwca 2015 r., iż kierując się troską o zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonania zadań państwa (…) mając świadomość wagi realizowanych przez Państwa obowiązków , (należy podjąć) wspólne działania nad rozwiązaniem tego problemui Główny Lekarz Weterynarii w piśmie z 2 lipca 2015 r. pogarszająca się sytuacja z zatrudnieniem i wynagrodzeniem w Inspekcji Weterynaryjnej może stworzyć realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego i epizootycznego w kraju (…) może skutkować obniżeniem możliwości eksportowych Polski w zakresie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Pismo to zawiera również prośbę o uwzględnienie potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej już na etapie prac nad projektem budżetu na 2016 r.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz
Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski
Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki
Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk

icon Stanowisko Rady Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność” (67.85 kB) -- udzielenie poparcia dla działań Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Weterynarii, podejmowanych w ramach Porozumienia Wielkopolskiego.

KOMUNIKAT NR 14

z dnia 1 października 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Przedstawiamy Państwu plan, według którego przebiegać będzie manifestacja pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii we wtorek
6 października 2015 roku.

 • Autokary z demonstrantami z poszczególnych izb lekarsko-weterynaryjnych podjeżdżają ok. godz. 11.00 na parking koło hali Torwar przy ul. Czerniakowskiej. Jeśli nie będzie wolnych miejsc na ogólnodostępnym parkingu bezpłatnym, należy skorzystać z parkingu płatnego lub miejsc postojowych wyznaczonych przez ochraniającą nas policję.
 • Na miejscu formujemy grupy demonstrantów z poszczególnych autokarów i przemieszczamy się pod Urząd Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich, gdzie na chodniku od strony Łazienek tworzymy wspólną grupę.
 • Tam o godz.12.00 rozpoczynamy pikietę. Wyznaczeni delegaci udadzą się do Urzędu Rady Ministrów, aby wręczyć petycje i podjąć ewentualne rozmowy.
 • Około godz. 13.30 rozpoczynamy przemarsz pod gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej.
 • Około godz. 14.00 rozpoczynamy pikietę. Wyznaczeni delegaci udadzą się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby wręczyć petycje i podjąć ewentualne rozmowy.
 • Około godz. 15.00 kończymy demonstrację i grupami wracamy na parking koło hali Torwar do autokarów.
 • Około godz. 15.30 wyjeżdżamy z Warszawy.

Prosimy uczestników o zabranie ze sobą wyróżniających nas symboli takich jak zielone, jednorazowe fartuchy ochronne oraz czepki, kamizelki odblaskowe z napisem Inspekcja Weterynaryjna, symbole związkowe, a także transparenty, chorągiewki, trąbki i inne.

Przypominamy o całkowitym zakazie spożywania alkoholu przed i w czasie manifestacji.

Jeszcze raz gorąco apelujemy do wszystkich lekarzy weterynarii o liczny udział w manifestacji w celu publicznego wyrażenia swoich żądań i oczekiwań.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

icon ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM (149 kB)

KOMUNIKAT NR 12

z dnia 23 września 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego na spotkaniu w dniu 23 września 2015 roku podsumowali dotychczasowe rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwierdzono, że strona rządowa nie wywiązała się ze wcześniejszych obietnic, gdyż nie podjęła dalszych szczegółowych uzgodnień technicznych z Ministrem Finansów, dotyczących sposobu uruchomienia przyobiecanych środków finansowych w roku 2016 na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii. Tym samym wcześniejsze zapewnienia Ministra Sawickiego, który deklarował, iż występuje w imieniu Rządu RP nie znalazła potwierdzenia w dalszych działaniach. Rozczarowanie i niezadowolenie środowiska weterynaryjnego dla takich działań resortu rolnictwa zmusza nas do organizacji czynnych form protestu, począwszy od manifestacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii pod Urzędem Rady Ministrów w dniu 6 października. Manifestacja jest wyrazem dezaprobaty środowiska dla dotychczasowych propozycji realizacji słusznych postulatów Porozumienia Wielkopolskiego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Minister podjął próbę rozbicia środowiska weterynaryjnego prezentując założenia do nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, których realizacja nie jest możliwa bez destrukcji sprawnie działającej Inspekcji Weterynaryjnej kosztem pozbawienia dochodów urzędowych lekarzy weterynarii. Propozycja odebrania od 1 stycznia 2016 r. wyznaczeń lekarzom wolnej praktyki w 145 największych rzeźniach w Polsce spotkała się z natychmiastowym sprzeciwem sygnatariuszy Porozumienia. Po odrzuceniu propozycji podpisanej osobiście przez Pana Ministra dalsze propozycje resortu były wyłącznie grą na czas. Wobec kolejnych kontrproduktywnych propozycji ministerstwa prowadzenie dalszych rozmów stało się bezprzedmiotowe. Masowy udział w manifestacji będzie wyrazem determinacji środowiska i aprobaty dla słusznych dążeń do poprawy poziomu życia pracowników Inspekcji i lekarzy urzędowych. Wskazując na pilną potrzebę przeprowadzenia zdecydowanych działań w celu polepszenia naszej sytuacji finansowej należy podkreślić, iż osobom, które nie wezmą czynnego udziału w nadchodzących tygodniach w różnych formach protestu, należy odmówić prawa do kontestowania sytuacji finansowej pracowników Inspekcji Weterynarii oraz lekarzy urzędowych. Dalsza deprecjacja naszego środowiska będzie funkcją naszych zaniechań.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

1. Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

2. Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

3. Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

4. Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

Czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Znajdź nas

facebook

Google Plus