Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz przesłał na ręce nowego Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka list gratulacyjny z okazji objęcia stanowiska.  

list gratulacyjny 

 

List gratulacyjny wystosowali także sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego.

PW list gratulacyjny

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na druki łamanie czasopisma specjalistycznego (społeczno-zawodowego i naukowego) – miesięcznika „Życie Weterynaryjne” w nakładzie 18 500 egzemplarzy /z tendencją wzrostową/ x 12 miesięcy (rok wydawniczy 2019) wraz z dostawą do dwóch wyznaczonych punktów.

Format: 205 x 290 mm;

Środek: kreda błysk MWC 75 g/m2 w kolorystyce 4+4 kolory;

Okładka: kreda błysk MWC 150 g/m2 w kolorystyce 4+4 kolory;

Zadruk: 4+4

Oprawa: zeszytowa, 2 zszywki

Sposób pakowania: po 30 sztuk:

Cena netto za 1 egzemplarz przy objętości 80 stron + 4 strony okładka:

Cena netto za 1 egzemplarz przy objętości 88 stron + 4 strony okładka:

Dostawa na Urząd Pocztowy ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa oraz do redakcji al. Przyjaciół 1 lok. 2, 00-565 Warszawa (cena netto za sztukę):

Termin składania ofert - do 5 listopada 2021 roku.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, iż do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny jak również prawo zmiany terminu złożenia ofert.

 

pismo

Życie Weterynaryjne nr 10

W siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej 25 października 2021 r. odbyło się spotkanie Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Podczas posiedzenia przyjęto „Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego w sprawie systemów ochrony zdrowia i ochrony prawnej obywateli”.

Stanowisko

Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego płk lek. wet. Grzegorz Król składa na ręce Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza podziękowania za współpracę.

podziękowania

Poniżej przedstawiamy Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 września 2021 r. w sprawie aktualnej sytuacji w nowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

Apel

1 października w Warszawie zostało podpisane Porozumienie, którego celem jest walka o godziwe wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez lekarzy weterynarii zarówno tych pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej jak i Urzędowych Lekarzy Weterynarii wykonujących czynności zlecone oraz pozostałych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Porozumienie konsoliduje całe środowisko w dążeniu do tego celu. Uważamy za niezbędne zwiększenie wydatków budżetowych na wynagrodzenia jeszcze w projekcie budżetu na 2022 r.

W ostatnich kilkunastu latach jesteśmy świadkami postępującej finansowej pauperyzacji wspomnianych grup zawodowych, od pracy których zależy szeroko pojęta weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, a w szczególności bezpieczeństwo zdrowotne żywności i zwalczanie chorób zwierząt zagrażających zdrowiu ludzi. Rozporządzenie określające wysokość stawek jakie otrzymują lekarze wolnej praktyki wykonujący czynności zlecone przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii nie było nowelizowane od kilkunastu lat, co spowodowało jego kompletną dewaluację. Dla przykładu: za przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia w przypadku świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia do 10 sztuk zwierząt lekarz otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 9,30 zł. Tymczasem na realizację tego zadania trzeba poświęcić około 1 godziny pracy. Za nadzór nad ubojem owiec i kóz o ciężarze poniżej 12 kg, w tym wykonanie badania przedubojowego i poubojowego, ocenę mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju lekarz weterynarii otrzymuje od polskiego państwa 70 groszy, a w przypadku królików są to 4 grosze. Takie przykłady można mnożyć.

Mamy do czynienia z coraz mniejszym zainteresowaniem lekarzy weterynarii wykonywaniem czynności zleconych. Grozi nam w najbliższym czasie paraliż np. badań monitoringowych zwierząt, gdyż nie będzie chętnych do ich wykonywania. Czarę goryczy przelał ministerialny projekt rozporządzenia zmieniający sposób naliczania wynagradzania. Z jego analizy wynika, że wysokość części stawek ulegnie, po kilkunastu latach obowiązywania, obniżeniu.

Zła sytuacja cały czas panuje w Inspekcji Weterynaryjnej. Doceniamy podwyżki jakie otrzymali jej pracownicy w 2019 r. r., ale nie zmieniły one zasadniczo ich sytuacji finansowej. Pensje nie zachęcają do podejmowania pracy w Inspekcji, a wręcz przeciwnie, jesteśmy cały czas świadkami odchodzenia z pracy wykształconej, merytorycznej kadry. Obecnie w IW pracuje jedynie 1859 lekarzy weterynarii, a w wielu powiatach jedynym lekarzem jest Powiatowy Lekarz Weterynarii. Wobec powyższego Państwo przymyka oko na łamanie prawa i pozwala na wykonywanie czynności lekarsko-weterynaryjnych pracownikom IW niebędącym lekarzami weterynarii, co stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowotnego związanego chociażby z pomyłkami diagnostycznymi. Podkreślamy, że przyznanie nowych etatów bez uwzględnienia podwyżek dla obecnie pracujących nie rozwiąże trudnej sytuacji kadrowej wynikającej między innymi z dużej ilości wakatów w IW.

Obecnie w ministerstwie rolnictwa bierzemy udział w negocjacjach na temat zasad wynagradzania lekarzy weterynarii. Przebiegają one w dobrej atmosferze i wszyscy liczą na ich pomyślne zakończenie. Z nadzieją przyjmujemy deklarację ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, który 16 września w Sejmie obiecał podwyżki w Inspekcji Weterynaryjnej. Liczymy także, że będą one dotyczyły stawek jakie otrzymują lekarze weterynarii za realizację wyznaczeń.

Sygnatariuszami Porozumienia Warszawskiego są:

  • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej,
  • Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii,
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”,
  • Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”.

Prezesi i Przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali 27 września 2021 r. dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków. Dokument podpisali przedstawiciele szesnastu zawodów zaufania publicznego. W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podpis złożył jej Prezes lek.wet. Jacek Łukaszewicz. Porozumienie jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji – Prezydencji – trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek Prezydencji rozpoczyna się 1 października. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawuje Naczelna Rada Adwokacka. Przewodzić jej będzie adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaś sekretarzem Porozumienia będzie adw. Magdalena Koczur-Miedziejko.

Źródło: www.adwokatura.pl

treść porozumienia

 

Poniżej prezentujemy pisma Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej skierowane na ręce ministra Grzegorza Pudy oraz dyrektor Magdaleny Zasępy dotyczące sytyuacji finansowo-kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

pismoMRiRW  

pismoDHZ

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. We wspólnym posiedzeniu Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięli udział lek. wet. Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz dr n. wet. Mirosław Kalicki członek  Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, którzy zaprezentowali stanowisko Samorządu w sprawie rządowej inicjatywy legislacyjnej.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna swoje szczegółowe uwagi do projektu przesłała na ręce Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego już w sierpniu 2020 r. Podczas wystąpień w Sejmie przedstawiciele Samorządu zwrócili uwagę, że projekt może być niezgodny z obowiązującym już prawem a konkretnie z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt, które wprost zastrzegają prowadzenie czynności lekarsko-weterynaryjnych dla lekarzy weterynarii. – Niestety w proponowanym artykule 8 jest podniesione, że zwierzę, które w momencie pozyskiwania ze środowiska będzie zranione lub będzie stwierdzony zły stan zdrowia jest poddane badaniu przez lekarza weterynarii lub przez inną osobę posiadającą kwalifikacje – tłumaczył posłom Mirosław Kalicki z KRL-W.

Niezgodny z prawem jest także zapis z art. 23 proponowanej ustaw, który dopuszcza do zawierania umów np. na leczenie zwierząt, nie tylko z lekarzem weterynarii, ale także z „ekspertem”. – Nie ma czegoś takiego jak ekspert, który prowadzi leczenie zwierząt. W przepisach jest wyraźnie zapisane, co należy do katalogu zadań lekarza weterynarii. Ktoś kto wykonuje to bezprawnie dopuszcza się wykroczenia - przypomniał dr n. wet. M. Kalicki.

W swojej opinii Samorząd Lekarzy Weterynarii podkreślił także, że niezwykle istotne jest by członkiem każdej lokalnej komisji etycznej oraz Komisji Krajowej Etycznej był co najmniej jeden lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu.
- Przypominam, że mamy specjalizację z zakresy patologii i użytkowania zwierząt laboratoryjnych. Specjaliści z tego zakresu powinni się w tych komisjach znaleźć. Przypominam także, że dobrostan zwierząt jest mierzalny naukowo, można go zmierzyć, zbadać i zastosować odpowiednie procedury, żeby go zapewnić również podczas badań laboratoryjnych. Ale trzeba mieć na ten temat wiedzę – mówił w Sejmie Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.     

Zdaniem KIL-W z uwagi na dobrostan zwierząt należy wzmocnić i zaakcentować rolę lekarzy weterynarii w doświadczeniach. Niestety tego w projekcie, jak i w dotychczasowej ustawie brakuje. 

Z wdzięcznością i uznaniem przyjęliśmy wczorajsze głosowanie w Parlamencie Europejskim, w którym zdecydowaną większością głosów (201 za, 450 przeciw, 32 wstrzymujących się) udało się odrzucić wniosek wzywający do zakazu stosowania u zwierząt środków przeciwdrobnoustrojowych z grupy fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn i makrolidów. Przyjęcie tej rezolucji byłoby niewątpliwie szkodliwe dla zdrowia i dobrostanu zwierząt i na pewno nie byłoby korzystne dla zdrowia publicznego.

Na szczęście zwyciężył zdrowy rozsądek i wiedza, a w życie wejdzie akt delegowany przygotowany przez Komisję Europejską, który uzyskał pozytywną ocenę takich instytucji jak: Europejska Agencja Leków (EMA), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Radość z sukcesu w Parlamencie Europejskim nie przysłania nam jednak świadomości o potrzebie dalszej walki z problemem narastającej antybiotykoodporności. To wspólne zadania dla lekarzy weterynarii oraz lekarzy medycyny ludzkiej. Krajowa Izba Lekarsko- Weterynaryjna przygotowała w tym celu „Kodeksem rozważnego stosowania produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych przez lekarzy weterynarii”. Zachęcamy wszystkich członków Samorządu do szczegółowego zapoznania się z  opisanymi tam wytycznymi i zasadami stosowania antybiotyków.

W Kodeksie podkreślono, że każde zastosowanie produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych, w tym antybiotyków, zarówno w medycynie jak i w weterynarii, może doprowadzić do wytworzenia oporności. Ryzyko wzrasta w przypadku nieukierunkowanego stosowania, dawkowania poza terapeutycznego (zbyt niska dawka lub zbyt krótka ekspozycja drobnoustroju) oraz przy przedłużonym, powtarzającym się, trwałym stosowaniu antybiotyków. Środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym antybiotyki stały się dziś nieodzowne w leczeniu pojedynczych zwierząt oraz całych stad  dla utrzymania ich w zdrowiu, jeśli immunoprofilaktyka swoista i nieswoista oraz właściwe warunki zoohigieniczne nie zapobiegły wystąpieniu choroby. Jednocześnie autorzy Kodeksu zwrócili uwagę, że aktualnie nie ma alternatywy dla stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Jednakże należy pamiętać, że środki przeciwdrobnoustrojowe nie mogą być wykorzystywane do kompensowania błędów wynikających z nieprzestrzegania zasad „dobrej praktyki weterynaryjnej”, nieprawidłowych warunków chowu, błędów w zarządzaniu lub złych warunków zoohigienicznych. Lekarz weterynarii, jako osoba zaufania publicznego, musi bezwzględnie kierować się w swej pracy poczuciem odpowiedzialności za stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych, mających wpływ na jakość produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz wzrost odporności drobnoustrojów chorobotwórczych, co stanowi jego wkład w ochronę zdrowia społeczeństwa.

 

Czerwiec 2022
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas

facebook