Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki z pismem w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa lekarzom weterynarii wykonującym czynności z wyznaczenia oraz z prośbą o pilne zaopatrzenie ich w środki ochrony osobistej, w tym maski ochronne. 

pismo 

                                            Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo.

    Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów - właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania. Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami. Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt. Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.

pismo

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącymi postępowania w przypadku zwierząt domowych osób poddanych ograniczeniom w związku z COVID -19. 

pismo GLW

zalecenia dla osób objętych kwarantanną

Koronawirus a zwierzęta OIE

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zbliżającymi się Targami Vetmedica i Kongresem Praktyki Weterynaryjnej Vetforum Zarząd Spółki INTERSERVIS podjął decyzję o przełożeniu tych wydarzeń na inny termin. Po wielu konsultacjach z Prelegentami, Wystawcami oraz Radą Programową wybraliśmy termin 24-25 października 2020. Bezpieczeństwo Szanownych Państwa jest dla nas najważniejsze. Kongres Vetforum oraz Targi Vetmedica stanowią wspólny dorobek branży weterynaryjnej oraz stały element cyklu szkoleniowego i handlowego. Są one efektem wieloletniej naszej współpracy a w interesie nas wszystkich leży utrzymanie i dalszy rozwój tych wydarzeń. Wierzę, że wspólnie zdamy „egzamin dojrzałości” w trudnych do przewidzenia czasach. Zapraszam do współpracy w dniach 24-25 października 2020r.

Paweł Babij 

Prezes Zarządu Interserwis sp. z o.o.

pismo Interserwis: http://bit.ly/38UIWDa

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY - NIE MA EUTANAZJI NA ŻYCZENIE

Informacje o masowym oddawaniu psów i innych zwierząt towarzyszących do eutanazji z powodu epidemii koronawirusa w Polsce to typowy fake news. Nie zaobserwowaliśmy takiego zjawiska w zakładach leczniczych dla zwierząt. Jednocześnie zapewniamy, że zgodnie z wiedzą Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt właściciele zwierząt mogą być spokojni – ich podopieczni nie przenoszą koronawirusa.   

Przez media społecznościowe w ostatnim czasie przetoczyły się informacje dotyczące rzekomo masowego przyprowadzenia psów do zakładów leczniczych dla zwierząt z prośbą o dokonanie eutanazji. Powodem miała być rozprzestrzeniająca się epidemia COVID-19. Z całą stanowczością zaprzeczamy tym informacjom. Od rana przeprowadziliśmy rozmowy z kilkudziesięcioma lecznicami dla zwierząt z całej Polski. Wielu właścicieli słyszało o tej plotce, ale nikt nie potwierdził, żeby takie sytuacje miały miejsce.  Również hurtownie leków weterynaryjnych nie odnotowały zwiększonego zapotrzebowania na środki używane do eutanazji zwierząt.

Jednocześnie przypominamy, że polskie prawo nie przewiduje przeprowadzenia eutanazji na życzenie. Zwierzę towarzyszące możemy poddać takiemu zabiegowi w ostateczności, gdy jego stan zdrowia jest bardzo zły, prowadzący do cierpienia przy braku możliwości jego wyleczenia lub poprawy komfortu życia. Prawo zezwala też na eutanazję zwierzęcia bardzo agresywnego zagrażającego ludziom. Każdy przypadek lekarz weterynarii rozpatruje indywidualnie.

Podkreślamy, że zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt nie ma obecnie dowodów, iż człowiek może się zarazić koronawirusem od zwierzęcia domowego. Zawsze jednak dobrze jest umyć ręce mydłem i wodą po kontakcie ze zwierzętami. Chroni to przed innymi patogenami, które mogą się przenosić ze zwierząt domowych na ludzi. 

Naszym zdaniem w sytuacji kiedy właściciel zwierzęcia poddany jest przymusowej dwutygodniowej kwarantannie w związku podejrzeniem wystąpienia koronawirusa, obowiązki wyprowadzania psów na spacery powinny być elementem pomocy sąsiedzkiej lub pomocy ze strony towarzystw opieki nad zwierzętami. A taka pomoc jest całkowicie bezpieczna i nie grozi zakażeniem. Nie jest rozwiązaniem eutanazja lub porzucanie zwierząt.

komunikat prasowy 

 

Zachęcamy od obejrzenia kolejnego - trzeciego odcinka programu Telewizji Polskiej ukazującego pracę lekarzy weterynarii. Tym razem o specyfice pracy w ZOO, badaniach monitoringowych bydła oraz 100-leciu Pierwszego Organizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych. Audycja została wyprodukowana na zlecenie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

http://bit.ly/2wQkxkS

W związku pojawieniem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, poniżej umieszczamy informację o najważniejszych zasadach ochrony przed wirusem, które nam lekarzom są dobrze znane. Jednocześnie prosimy o zachowanie rozsądku i dzielenie się niezbędną wiedzą z właścicielami zwierząt oraz klientami, by nie prowadzić do nieuzasadnionej paniki. Zamieszczone poniżej ulotki i informacje można umieścić w poczekalniach zakładów leczniczych dla zwierząt lub inspektoracie weterynarii.

Plakat ogólny.

Jak zpobiegać zakażeniu.

Dezynfekcja rąk.

6 marca 2020 r. w Sali Wielkiej (Balowej) na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości 100-lecia Pierwszego Organizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych. Obchody otworzył Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz, który zwrócił uwagę na rolę lekarzy weterynarii w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata.

Obchody objął Patronatem Narodowym Prezydent RP Andrzej Duda. W liście skierowanym do uczestników uroczystości Prezydent podkreślił rolę Pierwszego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych w administracyjnym zjednoczeniu kraju rozdartego tak długo przez trzech zaborców. - Lekarze weterynarii bardzo dobrze to rozumieli, ofiarowując odrodzonej Rzeczypospolitej swój pełen zapału patriotyzm, obywatelskie zaangażowanie i wysokie zawodowe umiejętności. Istotnym osiągnięciem w skali państwa było wówczas także utworzenie administracji weterynaryjnej – setną rocznicę tego dokonania świętowaliśmy w zeszłym roku – napisał Andrzej Duda.

List wystosował także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: „Wszystkim pracownikom służby weterynaryjnej pragnę przekazać wyrazy najwyższego uznania za zaangażowanie oraz dbałość o zdrowie i dobrostan zwierząt. W Państwa rękach jest także kontrola jakości produkowanie żywności pochodzenia zwierzęcego, a o wysokich standardach Państwa pracy świadczy zwiększający się eksport polskiej żywności na światowe rynki. Dziękuje za Państwa gotowość do niesienia pomocy”.

Z kolei Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki w adresie do uczestników uroczystości podkreślił, że „lekarze weterynarii odpowiadają za kontrolę jakości produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, biorąc tym samym udział w procesie ochrony zdrowia publicznego. Profesjonalizm w dziedzinie weterynarii wymaga nie tylko dobrego przygotowania merytorycznego, ale także współpracy z innymi służbami oraz umiejętności podejmowania nierzadko trudnych decyzji”.  

Obchody 100 -lecia zaszczycili swoją obecnością: Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta RP wraz z małżonkiem, Dorota Niedziela Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Katarzyna Piekarska Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, Czesław Siekierski Poseł na Sejm RP, Krzysztof Szulowski Poseł na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Stanisław Winiarczyk Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, Piotr Kwieciński Prezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Wolnej Praktyki, Andrzej Komorowski Prezesa KRL-W I i II kadencji, Bartosz Winiecki Prezes KRL-W II i III kadencji, Tadeusz Jakubowski Prezes KRL-W IV i V kadencji, Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii wraz z wojewódzkimi lekarzami weterynarii, płk. Grzegorz Król Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektoratu Weterynaryjnego Wojska Polskiego, Magdalena Zasępa Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki oraz liczne grono Prezesów Zawodów Zaufania Publicznego, przedstawicieli świata nauki i ośrodków akademickich kształcących przyszłych lekarzy weterynarii oraz związków zawodowych.    

W trakcie uroczystości referat okolicznościowy – krótki rys historyczny tworzenia się samorządu lekarzy weterynarii wygłosił Emilian Kudyba, który przypomniał okoliczności zwołania i przebieg Pierwszego Ogólnopolskiego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych w Warszawie.

Uroczystości były także okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych przedstawicieli samorządu lekarsko-weterynaryjnego. Medalem Honorowym Bene de Veterinaria Meritus zostali odznaczeni: lek. wet. Mieczysław Pietrzak, lek. wet Emilian Kudyba, lek. wet. Ryszard Tyborski, dr n. wet. Wacław Czaja, lek. wet. Jan Dorobek, lek. wet. Dariusz Góra i  lek. wet. Zbigniew Wróblewski.

Z kolei Medalem Okolicznościowym zostały odznaczone następujące osoby: dr n. wet. Józef Greczko, dr n. wet. Marian Nietupski, lek. wet. Zenon Grzeczka, lek. wet. Ryszard Tyborski, lek. wet. Andrzej Juchniewicz, lek. wet. Paweł Niemczuk, lek. wet. Andrzej Lisowski, dr Mirosław Tomaszewski, dr Michał Konopa, lek. wet. Stefan Noworyta, lek. wet. Mirosław Równicki, lek. wet. Jacek Karwacki, prof. dr hab. Zbigniew Pomorski, lek. wet. Wawrzyniec  Laskowski, dr hab. prof. UWM Jan Siemionek, prof. dr hab. prof. zw. Józef Szarek, lek. wet. Maria Ostrowska, dr n. wet. Paweł Kluczniok, lek. wet. Tadeusz Domarecki, lek. wet. Krzysztof Matras, prof. dr hab. Walenty Kempski, lek. wet. Paweł Jaśkiewicz, lek. wet. Tomasz Porwan, lek. wet. Andrzej Marek, lek. wet. Krzysztof Ankiewicz, lek. wet. Tadeusz Perskiewicz, lek. wet. Andrzej Blachura, lek. wet. Marek Kubica, lek. wet. Jerzy Tomasz Chodkowski, lek. wet. Wiesław Łada, prof. dr hab. Jerzy Molenda, lek. wet. Jan Dorobek, lek. wet. Ziemowit Ojak oraz lek. wet. Zbigniew Wolwowicz.

Uroczystość uświetnił występ Grzegorza Gorczycy pianisty Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, który zagrał utwory Fryderyka Chopina.

Patronat Narodowy

List Prezydenta

List od Premiera

List od Marszałka Senatu

Rys historyczny E.Kudyba

K.Jurgiel

B.Konopka

A.Struzik

P.Kwieciński

A.Matyja

E.Piotrowska-Rutkowska

M.Krawczyk

G.Kozera

A.Mariański

 M.Pilinkiewicz

B.Misterska-Dragan

Z.Małas

J.Trela

T.Janowski

P.Ślósarz

I.Puzio

B.Lewczuk

A.Żarnecki 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://vetpol.org.pl/strona-aktualnosci?start=80#sigProId51a24e1684

 

 

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia nie ma obecnie dowodów, że zwierzęta domowe mogą zostać zarażone nowym koronawirusem. Zachęcamy do wykorzystania grafiki sporządzonej przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Telewizja Polska na zlecenie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyemitowała drugi odcinek programu poświęconego pracy lekarzy weterynarii. Zachęcamy do oglądania. Kolejna premiera już 10 marca. http://bit.ly/2vvTsD6

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas

facebook

Google Plus