13 czerwca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zajęła się zmianą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jak napisano w uzasadnieniu jej podstawowym celem było „umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem do sklepów, stołówek jak również restauracji.”

Posłowie powoływali się na swój wyjazd do Austrii, gdzie pracownik austriackich izb rolniczych rzekomo poinformował ich, że w tym kraju istnieje możliwości sprzedaży przez rolnika przetworzonych produktów do sklepów, stołówek, jadłodajni. Podczas dyskusji zwrócono jednak uwagę, że taka działalność jest możliwa w Unii Europejskiej, ale tylko po spełnieniu wielu ograniczeń i zastrzeżeń. Wobec sprzeciwu rządu projekt został odrzucony, ale wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski zapowiedział, że resort rolnictwa zgłosi kolejną nowelizacją tych przepisów. W dyskusji wziął udział Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek, który zaapelował o racjonalne podejście do tematu. - Cieszę się, że w całej tej sprawie nie zanika podstawowa rzecz, czyli nie tylko ułatwienie rolnikom sprzedaży, ale również trwałe dbanie o bezpieczeństwo żywności. Przestrzegam przed taką łatwą drogą, która mówi, że gdzieś tam w Europie, nie są spełniane warunki weterynaryjne i bezpieczeństwa żywności, bo tak nie jest. W całej Europie obowiązują te same rozporządzenia i wszędzie państwa członkowskie się do nich dostosowują. Dotyczy to również Austrii. W Europie nie ma łatwości w spełnianiu tych warunków. Przeciwnie. Jest wysoka kultura wśród samych rolników, którzy nie dyskutują tylko wykonują polecenia, dostosowują swoje obiekty do wymagań. Chciałbym również przypomnieć, że w poprzedniej ustawie o rolniczym handlu detalicznym były obiecane dodatkowe etaty w Inspekcji Weterynaryjnej na wykonywanie zadań. W uzasadnieniu tej ustawy była mowa o potrzebie dodatkowego jednego etatu w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii. I nie przybył ani jeden etat. Teraz będą następne obowiązki i nie widzę, aby w tej sprawie zabierali Państwo głos. Tak jak by to się samo miało zrobić, bez pieniędzy i bez ludzi. Przypominam, że w Inspekcji Weterynaryjnej są dodatkowe kontrole związane z ASF. Tymczasem ludzie odchodzą z pracy. Pragnę Państwu uświadomić wagę problemu. Rozwiązywanie wszystkie na papierze, bez patrzenia na realne możliwości jest bardzo niebezpieczną drogą – powiedział Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek.

7 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, w którym Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował wiceprezes Marek Wisła. Podczas posiedzenia wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zbigniew Babalski przypomniał, że ustawy powołująca do życia Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności została złożona w Sejmie prawie rok temu. Od tego czasu wciąż istnieje zasadniczy spór między resortem rolnictwa i zdrowia co do kształtu reformy. Wiceminister Babalski poinformował, że zgodnie z oficjalnym stanowiskiem MRiRW projekt należy procedować, tak, aby wszedł w życie. Przyznał jednak, że nie zależy to tylko od resortu rolnictwa.    

Również zdaniem Jarosława Pinkasa pełnomocnika premiera ds. organizacji struktur administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności ustawa powinna być jak najszybciej procedowana w Sejmie. Ale z samym procesem łączenia nie trzeba się śpieszyć i powinien się on zakończyć najwcześniej w 2020 r. Jednocześnie przyznał, że przyjęta przez rząd ustawa nie jest idealna i wymaga autopoprawek rządu. Miałyby one polegać na pionizacji łączonych inspekcji oraz zagwarantowaniu ich dofinansowania.  Nowa inspekcja miałaby także podlegać bezpośrednio Premierowi.

Podczas posiedzenia podkomisji głos zabrał przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który zwrócił uwagę, że obecnie priorytetem jest poprawa sytuacji rządowych inspekcji, a nie ich konsolidacja. -Mamy katastrofalną sytuację kadrowo – finansowa Inspekcji Weterynaryjnej. I to nie jest wyolbrzymienie z mojej strony. Istnieją inspektoraty, w których pracuje tylko jeden lekarz weterynarii, czyli lekarz powiatowy i on kompletnie nie ma sił kadrowych do funkcjonowania. Jest to szczególnie niebezpieczne w aspekcie występowania afrykańskiego pomoru świń. Tu działania ze strony rządu powinny być natychmiastowe. ASF może być w każdej chwili i w każdym miejscu w kraju. Także tam gdzie jest silna koncentracja hodowli trzody chlewnej. To jest ogromne zagrożenie gospodarcze. Konieczność wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej została dostrzeżona przez Najwyższą Izbę Kontroli, Związek Powiatów Polskich oraz branżowe organizacje hodowców – mówił na posiedzeniu podkomisji Marek Wisła wiceprezes KRL-W.      

Szczegóły trudnej sytuacji Inspekcji Weterynaryjnej przedstawił Główny Lekarz Weterynarii. - Wynagrodzenia są zbyt niskie i powodują odchodzenie ludzi z pracy. Ostatnio są to odejścia masowe - tłumaczył Paweł Niemczuk, który jednocześnie przedstawił zabiegi swoje i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzające do pozyskania dodatkowych środków na działanie Inspekcji Weterynaryjnej.

Członkowie podkomisji zostali poinformowani również o ogromnych potrzebach etatowych Inspekcji Weterynaryjnej. Paweł Niemczuk powiedział, że na samo zwalczania ASF oraz wprowadzenie obowiązkowych zasad bioasekuracji potrzebnych jest ok. 400 etatów. Kolejne 305 etatów to potrzeba wzmocnienia nadzoru farmaceutycznego. Ponad 40 etatów trzeba utworzyć na żądanie władz Stanów Zjednoczonych, które nie zgadzają się, aby wysyłki eksportowe certyfikowali wyznaczeni lekarze prywatnej praktyki. I wreszcie po 5 etatów potrzebnych jest w granicznych i wojewódzkich inspektoratach weterynarii.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że Minister Finansów dokonał zwiększenia planu wydatków wojewodów, którzy wnioskowali o podwyżki dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej o kwotę 4.159.124 mln zł w tym na 63 etaty. Poniżej prezentujemy również pozostałą korespondencję w tej sprawie.

Pismo Sekretarza Stanu Marka Suskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Pismo Sekretarza Stanu Marka Suskiego z dnia 8 czerwca 2018 r.

Stanowisko KRLW dot. poparcia akcji pracowników IW

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

na 11 edycję studiów podyplomowych

Higiena zwierząt rzeźnych

i żywności pochodzenia zwierzęcego

 

Termin składania dokumentów: od 1 października 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

Ukończenie studiów uprawnia lekarzy weterynarii do zdawania egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie nr 15 higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

Słuchacze studiów muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: wymogów higieniczno-sanitarnych w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego, higieny pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych, zasad transportu zwierząt, wymogów technicznych i sanitarnych odnośnie rzeźni i zakładów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zasad technologii żywności pochodzenia zwierzęcego, systemów zapewniania jakości zdrowotnej (normy ISO, HACCP i inne) oraz umiejętności wykorzystania tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, zasad audytu systemów zabezpieczenia jakości zdrowotnej i umiejętności korzystania z tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, postępowania administracyjnego, znajomości prawa żywnościowego; umiejętności korzystania z technik komputerowych w dokumentowaniu, sprawozdawczości.

 

Kierownik studiów: dr Michał Tracz tel. 510 084 088

Sekretariat studiów: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel./fax: 22 593 60 71,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry (5 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze)

 

Wymagane dokumenty: 1) Podanie o przyjęcie na studia 2) Kwestionariusz osobowy kandydata na studia 3) Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych weterynaryjnych 4) Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej, nie starsze niż 3 miesiące 5) Dowód wniesienia opłaty za wpisowe.

 

Zasady rekrutacji: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i stażu pracy oraz uprzednio ukończonych kursów specjalistycznych.

Wzory dokumentów do pobrania i program studiów znajdują się na stronie studium: http://wmw.sggw.pl/2018/06/01/sph/

Ograniczona liczba miejsc: 40

 

Oplata: 10 000 zł (4 x 2 500 zł), wpisowe 250 zł

 

Sposób składania dokumentów: 1) Formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej studiów podyplomowych 2) poczta tradycyjna na adres: Katedra HŻiOZP
3) Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP,

 

Wymagania wobec kandydatów: 1) Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii 2) Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii 3) Członkostwo w  okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej 4) 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii 5) Złożenie kompletnej dokumentacji 6) uiszczenie opłaty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

Więcej informacji:
http://wmw.sggw.pl/2018/06/01/sph/ lub dr Michał Tracz tel. 510 084 088, tel.: 22 593 60 71

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

ogłasza nabór na IV edycję studiów podyplomowych

„CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH”

 

Ukończenie studiów uprawnia lekarzy weterynarii do zdawania egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chorób zwierząt nieudomowionych.

 

W programie m.in.:

     praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii i lecznictwa zwierząt egzotycznych

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW w Warszawie

Czas trwania studiów: 4 semestry

Wymagania wobec kandydatów:

•     prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

•     co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii

Termin składania dokumentów: do 30 września 2018

liczba miejsc: 45

Koszt studiów: wpisowe 250, czesne 12 000 zł (3000zł za semestr)

Zasady naboru:

słuchacze przyjmowani są na podstawie wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, tj.:

•     Kwestionariusz osobowy

•     Deklaracja pokrycia kosztów

•     Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych weterynaryjnych,

•     Jedno zdjęcie 35×45 mm,

•     Wyciąg z dowodu osobistego

•     Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do pobrania i program studiów znajdują się na stronie WWW studium http://wmw.sggw.pl/2018/06/01/czn/

Sposób składania dokumentów:

  • Formularz elektroniczny dostępnego na stronie internetowej studiów podyplomowych
  • Poczta tradycyjna na adres: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego.
  • Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP, Bud 24 pok 337 w godzinach 9-15

ADRES:
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
tel./fax: 22 593 60 71,
e-mail: //d.docs.live.net/d53b20c670efa08b/Podyplomowe/CZN/zbieranka/Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólnopolskie Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zaprasza do wstępowania w swoje szeregi i aktywnego działania na rzecz poprawy warunków pracy w Inspekcji Weterynaryjnej. Aktualnie informacje o pracach OZZPIW można znaleźć na stronie www.ozzpiw.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/ozzpiw/. W poniższym załączniku znajdziecie Państwo również deklarację członkowską.

Apel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Deklaracja

Na ręce Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi została skierowana opinia dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.

Treść pisma

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przesłał na ręce Andrzeja Matyji gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Treść pisma

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierowało na ręce Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina pismo, w którym podtrzymało negatywną ocenę projektu utworzenia międzyuczelnianego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu.   

Treść pisma

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie projektu utworzenia nowego międzyuczelnianego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Pismo Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 sierpnia 2017 r. skierowane do Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz w piśmie do Szefa Służby Cywilnej zwrócił uwagą na katastrofalną sytuację kadrowo-płacową w Inspekcji Weterynaryjnej i poprosił Dobrosława Dowiata – Urbańskiego o spotkanie w tej sprawie.

Treść pisma

Styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus