ENG
ENG

Aktualne regulacje prawne dot. paszportów

Element graficzny

icon Uchwała Nr 48/2015/VI (38.75 kB)
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

icon Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących (523.13 kB)

icon FILM INSTRUKTAŻOWY (23.86 MB)

 

 

icon Uchwała Nr 47/2015/VI (99.89 kB)
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

Załącznik: icon WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU (18.38 kB)

 

icon Uchwała Nr 38/2014/VI (60.18 kB)

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 z dnia 17 grudnia 2014 r.

 

w sprawie niewykorzystanych paszportów dla zwierząt domowych sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (2003/803/WE)

 

 

 

 

icon UCHWAŁA NR 119/2013/V (129.91 kB)

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 15 maja 2013 r.

 

w sprawie obowiązku prowadzenia  przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących, przemieszczanych w celach niehandlowych oraz o archiwizacji paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów

icon załącznik (166.71 kB)

 

icon ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 (184.36 kB)

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 28 czerwca 2013 r.)

 

 

icon wzór oświadczenia (713.72 kB)

icon wzór paszportu_kraje trzecie (7.38 MB)

icon wzór paszportu_UE (7.04 MB)

icon wzór świadectwa zdrowia (995.14 kB)

icon załącznik 1 – Format_szata graficzna_wymogi oświadczenia (721.08 kB)

 

icon ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 (387.6 kB)

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające icon rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (111 kB)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 28 czerwca 2013 r.)

 

 

 

icon DYREKTYWA RADY 92/65/EWG (429.65 kB)

z dnia 13 lipca 1992 r.

ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje