ENG
ENG

Paszporty
Informacje

Informacja na temat możliwości wwozu młodych psów, kotów
i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie do poszczególnych państw członkowskich

Państwa członkowskie mogą udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytoria z innych państw członkowskich w przypadku psów, kotów i fretek, które:

– są w wieku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie;

– są w wieku od 12 do 16 tygodni i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają wymogów dotyczących ważności.

Zezwolenie, może zostać wydane tylko wówczas, jeżeli:

– właściciel lub osoba upoważniona dostarczą podpisane oświadczenie, że od urodzenia do chwili przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierzęta domowe nie miały żadnego kontaktu z dzikimi zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę; albo

– zwierzętom domowym towarzyszy ich matka, od której są w dalszym ciągu zależne, a na podstawie jej dokumentu identyfikacyjnego można ustalić, że przed ich urodzeniem matkę poddano szczepieniu przeciwko wściekliźnie, które było zgodne z wymogami dotyczącymi ważności.

Informacja na temat możliwości wwozu psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie do poszczególnych państw członkowskich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Uwaga: polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Zasady przemieszczania zwierząt domowych do Wielkiej Brytani po 1 stycznia 2021 r. – pismo GIW

Zasady przemieszczania zwierząt domowych do Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym BREXIT – pismo GIW

Komunikat prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 10 października 2017 r.

Przypominamy o niektórych zasadach obowiązujących przy wystawianiu paszportów dla zwierząt towarzyszących. Brak jest jakichkolwiek podstaw do automatycznego wpisywania zwierząt, którym wystawiany jest paszport do baz danych prowadzonych przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze. Jedynym urzędowym rejestrem do którego dokonuje się z mocy prawa wpisu wydanego paszportu jest rejestr wydanych paszportów prowadzony przez samorząd lekarzy weterynarii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W chwili obecnej rejestr ten prowadzony jest w wersji elektronicznej przy użyciu programu WETSystems. Lekarz, który dokonuje wpisu do innych rejestrów prowadzonych przez prywatne podmioty gospodarcze bezwzględnie obowiązany jest uzyskać na taką czynność zgodę posiadacza zwierzęcia, wskazane jest by była ona wyrażona w formie pisemnej. Lekarz musi mieć także świadomość, że obowiązują go przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W szczególności musi, oprócz zgody posiadacza zwierzęcia na wpisanie do prywatnej bazy danych, nadać upoważnienia osobom zajmującym się przetwarzaniem danych, powinien zadbać o prowadzenie polityki ochrony danych w firmie i wreszcie należycie zabezpieczyć te dane.