ENG
ENG

Paszporty
Informacje

Zasady przemieszczania zwierząt domowych do Wielkiej Brytani po 1 stycznia 2021 r. – pismo GIW

Zasady przemieszczania zwierząt domowych do Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym BREXIT – pismo GIW

Komunikat prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 10 października 2017 r.

Przypominamy o niektórych zasadach obowiązujących przy wystawianiu paszportów dla zwierząt towarzyszących. Brak jest jakichkolwiek podstaw do automatycznego wpisywania zwierząt, którym wystawiany jest paszport do baz danych prowadzonych przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze. Jedynym urzędowym rejestrem do którego dokonuje się z mocy prawa wpisu wydanego paszportu jest rejestr wydanych paszportów prowadzony przez samorząd lekarzy weterynarii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W chwili obecnej rejestr ten prowadzony jest w wersji elektronicznej przy użyciu programu WETSystems. Lekarz, który dokonuje wpisu do innych rejestrów prowadzonych przez prywatne podmioty gospodarcze bezwzględnie obowiązany jest uzyskać na taką czynność zgodę posiadacza zwierzęcia, wskazane jest by była ona wyrażona w formie pisemnej. Lekarz musi mieć także świadomość, że obowiązują go przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W szczególności musi, oprócz zgody posiadacza zwierzęcia na wpisanie do prywatnej bazy danych, nadać upoważnienia osobom zajmującym się przetwarzaniem danych, powinien zadbać o prowadzenie polityki ochrony danych w firmie i wreszcie należycie zabezpieczyć te dane.