ENG
ENG

Stanowiska Prezydium KRLW

Data podjęcia Stanowisko Treść (PDF)
21.11.23 w sprawie nazewnictwa zakładów leczniczych dla zwierząt stanowisko
17.08.22 w sprawie poparcia protestu lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej organizowanego przez Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego stanowisko
08.03.22 w sprawie hejtu na lekarzy weterynarii, którzy na granicy ukraińskiej wykonują swoje obowiązki pomagając uchodźcom i zwierzętom wywożonym z Ukrainy stanowisko
02.11.20 wyrażające sprzeciw wobec ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w Inspekcji Weterynaryjnej planowanych w projekcie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 stanowisko
31.03.20 w przedmiocie świadczenia usług weterynaryjnych za pośrednictwem środków umozliwiających komunikację na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu stanowisko
03.04.19 w sprawie projektów rozporządzeń delegowanych i implementujących Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/625 stanowisko
19.12.18 wyrażające sprzeciw wobec trybu i sposobu przeprowadzania zmian kadrowych w Inspekcji Weterynaryjnej stanowisko
27.11.18 w sprawie automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stanowisko
02.11.16 w sprawie poparcia Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek stanowisko
09.11.15 do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) COM(2013) 265 stanowisko
18.11.14 w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych (Druk COM (2014) 558) stanowisko
07.10.14 w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylającego dyrektywę Rady Nr 90/167/EWG (Druk COM (2014) 556) stanowisko
28.02.13 w sprawie Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie stanowisko
28.02.13 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt stanowisko
17.02.12 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw stanowisko
17.02.12 w sprawie planowanych kierunków zmian w prawodawstwie wspólnotowym odnoszącym się do bezpieczeństwa żywności stanowisko
14.11.11 w sprawie planowanych kierunków zmian w prawodawstwie wspólnotowym odnoszącym się do bezpieczeństwa żywności stanowisko
05.03.10 w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej stanowisko
21.07.04 w sprawie wzoru umowy na czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii stanowisko