ENG
ENG

Ogłoszenia o naborze
na szkolenia

Nowe ogłoszenia o naborze.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w porozumieniu z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną ogłasza nabór na 2-semestralne

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

w dziedzinie

 ZARZĄDZANIE ROZRODEM I ZDROWIEM STAD ŚWIŃ

kierowane przez krajowego konsultanta prof. dr. hab. Zygmunta Pejsaka.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2024 r.

Termin składania dokumentów upływa 15 sierpnia 2024 r.

Koszt szkolenia za semestr: 5100 zł

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe dane na temat programu szkolenia można znaleźć na stronie https://wckp.piwet.pulawy.pl/

Ukończenie certyfikowanego szkolenia uprawnia do przystąpienia do wewnątrzkorporacyjnego egzaminu, otrzymania certyfikatu i uzyskania tytułu lekarza weterynarii dyplomowanego w danej dziedzinie.

Egzamin wewnątrzkorporacyjny organizowany jest przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Przystąpienie do egzaminu wewnątrzkorporacyjnego wymaga złożenia wniosku do KILW.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie uczestnictwa na adres:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

tel.: 81 889 31 20

z dopiskiem „mgr Anna Rakowska”

lub na adres e-mail: anna.rakowska@piwet.pulawy.pl

(wniosek do pobrania na stronie WCKP/szkolenia).

Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać:

– wniosek o przyjęcie na szkolenie i deklarację pokrycia jego kosztów,

– odpis/skan dyplomu lekarza weterynarii,

– zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu,

– informacje potwierdzające 5-letni okres pracy klinicznej,

– potwierdzenie, że w systemie dobrowolnego ustawicznego kształcenia prowadzonym przez samorząd zawodowy lekarzy weterynarii kandydat uzyskał w okresie 2 lat poprzedzających szkolenie 50 punktów z danej dziedziny,

– oświadczenie kandydata, że co najmniej 30% jego aktywności zawodowej dotyczy dziedziny danego szkolenia.

Kierownik szkolenia certyfikowanego zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.

Kierownik Certyfikowanego Szkolenia

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Dyrektor PIWet-PIB

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk