ENG
ENG

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii
Procedury

Lekarz weterynarii – uznawanie kwalifikacji

Przyznanie czasowego prawa wykonywania zawodu, lekarzowi weterynarii będącemu obywatelem innego państwa członkowskiego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Lekarz weterynarii – zmiana wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Lekarz weterynarii – wykreślenie z rejestru lekarzy weterynarynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Lekarz weterynarii – wpis do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Lekarz weterynarii – wykreślenie z rejestru z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

Lekarz weterynarii – uzyskanie zaświadczenia do uznania kwalifikacji w państwach UE

Lekarz weterynarii – przeniesienie do innej izby lekarsko-weterynaryjnej

Lekarz weterynarii – prawo wykonywania zawodu