ENG
ENG

APEL O UPROSZCZENIE PROCEDURY PRZEWOZU KONI PRZEZ GRANICĘ Z UKRAINĄ

Element graficzny

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podczas posiedzenia w dniu 8 marca 2022 r. przyjęło Apel do Głównego Lekarza Weterynarii o uproszczenie procedury przewozu koni przez granicę z Ukrainą. 

 

Apel

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 8 marca 2022 r.

 

do Głównego Lekarza Weterynarii

 

o uproszczenie procedury przewozu koni przez granicę z Ukrainą

 

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, posiadając informacje o trudnej sytuacji na przejściach granicznych RP koni ewakuowanych z terenów objętych działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, prosi o pilne rozważenie możliwości ustanowienia na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, derogacji od zasad ogólnych dotyczących przemieszczania i identyfikacji koniowatych określonych m.in. w przepisach:

1. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt (art.37 oraz art. 38 ust.1 lit.b tiret iii);

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych;

3. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi;

4. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie;

W sposób analogiczny jak w Tymczasowej procedurze Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. Powyższe działania znacząco przyczyniłyby się do przyśpieszenia odprawy koni na przejściu granicznym z Ukrainą i poprzez to niewątpliwie do polepszenia dobrostanu zwierząt.
W obecnej chwili konie, które uciekający obywatele Ukrainy na czas działań wojennych próbują przewieźć na terytorium Rzeczpospolitej, muszą spełniać wymagania określone w ww. przepisach co wiąże się z niemożnością ich spełnienia, gdyż w obecnym momencie działa już tylko laboratorium we Lwowie, a zwierzęta są przetrzymywane w środkach transportu przez wiele godzin, oczekując na kontrole, która to przeprowadzona jest tylko do godz. 17:00. Podobne do proponowanych przez nas rozwiązań zastosowano w Rumunii, gdzie konie wjeżdżające na teren Wspólnoty po dokonaniu identyfikacji zwierzęcia są poddawane 21 dniowej kwarantannie w miejscu zadeklarowanym w momencie przekroczenia granicy przez transportującego zwierzę.

Pełna realizacja zadań związanych z identyfikacją i ochroną zwierząt na zasadach określonych w ww. przepisach mogłaby być realizowana przez urzędowych lekarzy weterynarii w miejscu docelowym pobytu koni, przy podkreśleniu, iż podczas przekraczania granicy miałby zastosowanie przepis art. 38 ust.1 lit.b tiret iii Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt, w brzmieniu Koniowate uznaje się za przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi, o ile nie są nieodwracalnie wykluczone
z uboju w celu spożycia przez ludzi poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego punktu w sekcji II część II wzoru dokumentu identyfikacyjnego dla koniowatych określonego w części 1 załącznika II przez właściwy organ w przypadku koniowatych, które wprowadzono do Unii z państwa trzeciego lub terytorium, które nie jest umieszczone w wykazie dla koniowatych w załączniku do decyzji Komisji 2011/163/UE, lub w przypadku których poświadczenia zdrowia publicznego w pkt II.6 świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii koniowatych nieprzeznaczonych do uboju (WZÓR „EQUI-X”) towarzyszącego zwierzęciu koniowatemu do granicy, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/403, nie certyfikowano z innych powodów.
 
  

 

Apel 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje