ENG
ENG

Apel termin platnosci

Element graficzny

Apel

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 5 listopada 2010 r.

do lekarzy weterynarii w sprawie treści umów zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia

 

icon PDF Apelu (93.83 kB)

Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna zwraca się do powiatowych lekarzy weterynarii i do lekarzy weterynarii, którzy zawierają umowy na wykonywanie czynności lekarsko – weterynaryjnych z wyznaczenia, aby w zawieranych umowach, zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 744/ określony był termin wypłaty należności za wykonane czynności określone umową.

Równocześnie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyraża opinię, że termin wypłaty tych należności powinien być ustalony na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia przez lekarza weterynarii powiatowemu lekarzowi weterynarii dokumentów rozliczenia należności za wykonane czynności urzędowe z wyznaczenia.

 

U z a s a d n i e n i e

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna nadal otrzymuje sygnały od lekarzy weterynarii, którzy wykonują na podstawie wyznaczenia przez powiatowych lekarzy weterynarii urzędowe czynności lekarsko-weterynaryjne, iż niejednokrotnie występują znaczne opóźnienia w wypłacie należnych im wynagrodzeń za wykonanie tych czynności. Przyczyną tych opóźnień jest często wadliwie sporządzona umowa zawarta pomiędzy powiatowym lekarzem weterynarii, a wyznaczonym lekarzem weterynarii, w której brak jest określenia terminu wypłaty należności lekarzowi weterynarii lub termin ten jest ustalony wadliwie.

W związku z powyższym Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przypomina, że art. 16 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 744/ stanowi, że umowa zawarta przez powiatowego lekarza weterynarii m. in. z lekarzem weterynarii lub zakładem leczniczym dla zwierząt na wykonywanie czynności określonych w ust. 1 tegoż artykułu wymaga, aby określała ona zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności. Termin ten powinien być określony jako okres, który upływa pomiędzy złożeniem przez lekarza weterynarii w powiatowym inspektoracie weterynarii rozliczenia należności, a dniem ich wypłaty. W orzecznictwie sądowym wyrażono pogląd, że wypłata takiej należności nie może być uzależniona np. od tego czy podmiot gospodarczy, w którym lekarz weterynarii wykonywał urzędowe czynności weterynaryjne, uregulował powstałą z tego tytułu należność powiatowemu inspektoratowi weterynarii / por. wyrok Sądu Rejonowego w Olecku sygn. akt V C 70/06/.

Wskazany w apelu 30-dniowy termin płatności przyjęty został zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych /Dz. U. Nr 139, poz. 1323/.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyraża przekonanie, że realizacja apelu zarówno przez powiatowych lekarzy weterynarii jak i lekarzy weterynarii wykonujących wolną praktykę przyczyni się do przyspieszenia rozliczeń pomiędzy organami inspekcji weterynaryjnej, a wyznaczonymi lekarzami weterynarii za wykonane przez nich urzędowe czynności lekarsko-weterynaryjne, a także usunie przyczyny konfliktów powstających na tle tych rozliczeń.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje