ENG
ENG

FVE GA w Mariborze na Słowenii

Element graficzny

W dniach 6-8 czerwca 2013 r. Polska delegacja w składzie: Krzysztof Anusz, Marek St. Kubica, Emilian Kudyba, Piotr Kwieciński, Stanisław Winiarczyk oraz Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz brała udział w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, które tym razem odbyło się w Mariborze na Słowenii.

 

Zgromadzenie Ogólne zostało poprzedzone  posiedzeniami plenarnymi poszczególnych sekcji, w trakcie których prowadzona była dyskusja na temat dokonanych i projektowanych zmian w pakiecie higienicznym jak również omawiano projekty Komisji rozporządzeń unijnych w sprawie urzędowych kontroli żywności. Z satysfakcją należy odnotować, iż przedmiotem debaty publicznej zarówno w obrębie poszczególnych sekcji jak i na Zgromadzeniu Ogólnym była „Polska propozycja” obejmująca m.in. konieczność certyfikacji przemieszczeń zwierząt i środków spożywczych na każdym etapie przez lekarza weterynarii, począwszy od Informacji o Łańcuchu Żywnościowym (FCI), na obrocie detalicznym skończywszy.

 

Kolejnym elementem polskiej propozycji jest zachowanie metodyki badania przed i poubojowego w kształcie dotychczasowym oraz brak zgody na powierzenie jakichkolwiek czynności personelowi pomocniczemu, w szczególności zatrudnionemu przez operatorów na rynku żywnościowym. Strona polska podkreśliła, iż system nadzoru właścicielskiego w świetle skandalu z mięsem końskim się skompromitował, a tym samym Europa potrzebuje niezwłocznej rewizji obowiązujących w tym zakresie przepisów w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

 

Większość Państw Członkowskich poparła polską propozycję co implikuje fakt, iż po raz pierwszy w historii polskiego członkostwa w FVE w oparciu o polskie stanowisko Zarządy Sekcji Higienistów Weterynaryjnych oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii sporządzą oficjalne stanowiska FVE, zaś Zarząd Federacji w swych działaniach został niniejszym stanowiskiem związany.

 

Potwierdzeniem coraz silniejszej  pozycji Polski w strukturach FVE są wyniki wyborów uzupełniających do Zarządów sekcji Higienistów oraz Lekarzy Weterynarii Praktyków, w których przeważającą ilością głosów zostali wybrani na wiceprzewodniczących  Emilian Kudyba oraz Piotr Kwieciński. Jest to dobitny dowód skuteczności nowej i bezkompromisowej postawy Polski w sprawach najważniejszych dla zawodu lekarza weterynarii, jaką Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prezentuje od roku. Na podkreślenie zasługuje również fakt , iż z inicjatywy delegacji Polski, konsekwentnie w zgodzie z uprzednimi zapowiedziami, została zawiązana unia grupy krajów o roboczej nazwie „Grupa Wyszehradzka”, skupiająca 10 krajów, które będą występować jednogłośnie w  reprezentowaniu oraz obronie swoich interesów. Oficjalne spotkanie założycielskie planowane jest na sierpień na Węgrzech.

 

Reasumując, szczyt FVE w Mariborze był zdominowany przez dyskusję zainicjowaną przez Polskę, zaś owocem Zgromadzenia są stanowiska FVE zgodne z interesem polskich lekarzy weterynarii.

 

lek. wet. Marek St. Kubica

Z-ca Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje