ENG
ENG

Kasy fiskalne

Element graficzny

Komunikat

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie kas fiskalnych

W dniu 26 lipca 2010 r. Minister Finansów wydał icon Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 138 poz.930 z 2010 r.) (111 kB). Z przepisów § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia wynika, że lekarze weterynarii zwolnieni dotychczas z obowiązku posiadania kas rejestrujących (potocznie kas fiskalnych) zachowują to uprawnienie (analogicznie lekarze, prawnicy i inni) tylko do dnia 30 kwietnia 2011 r.,

  czyli, że od dnia 1 maja 2011 r., będą mieli już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i zobowiązań podatkowych przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Uzupełniająco dodam, że nie odniosła tu skutku wielokrotnie zgłaszana Ministrowi Finansów przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną obszerna i rzeczowa argumentacja przemawiająca przeciwko nałożeniu na lekarzy weterynarii tego uciążliwego obowiązku.

Poniżej cytuję przepisy Art. 111 ust. 1 – 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r. ze zm.) jako podstawowe i zarazem najbardziej użytecznie dla podatników.

Opracował: radca prawny Zdzisław Czarnecki
 
 

USTAWA

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Kasy rejestrujące

Art. 111. 1. (373) Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2. (374) W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

4. (375) Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

5. (376) W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

6. (377) Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

6a. (378) Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje