ENG
ENG

Komentarz Czerwiec 2011

Element graficzny

Komentarz Prezesa KRLW dr Tadeusza Jakubowskiego podsumowujący miniony miesiąc (zamieszczony w „Życiu Weterynaryjnym” czerwiec 2011)

 

Negocjacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi są kontynuowane

 

Niemal cała nasza społeczność zawodowa uważa, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi traktuje lekarzy weterynarii, jako pracowników, którzy za każde, często żenująco niskie wynagrodzenie, powinni wykonywać obowiązki, od których zależy bezpieczeństwo żywnościowe i ochrona kraju przed chorobami zakaźnymi zwierząt. W tym kontekście z naszej strony przytaczane są przykłady innego podejścia do płac pracowników odpowiednich służb w innych krajach Unii Europejskiej. Padają też głosy, że powinniśmy dążyć do wyłączenie Inspekcji Weterynaryjnej z podległości Ministerstwu Rolnictwa, jako resortu reprezentującego interes producentów. Natomiast my, jako zawód zaufania publicznego jesteśmy zobowiązani chronić interes konsumenta w ramach szeroko pojętej ochrony zdrowia publicznego.

 

Moim zdaniem nie może to oznaczać, że nie powinniśmy negocjować z ministrem rolnictwa w sprawach poprawy opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii. Kierując się tymi przesłankami wraz z upoważnionymi przedstawicielami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podjąłem  rokowania co do wydania odpowiednich rozporządzeń. Rozmowy te zaowocowały  opublikowaniem 9 maja 2011 r. ( Dz. U. nr 93)  dwu rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi: zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Oto przykłady niektórych zmian w zakresie monitorowania chorób zakaźnych:

  • badanie alergiczne (tuberkulinizacja, maleinizacja) –  podwyżka o 30%
  • badanie alergiczne z pobraniem próbek krwi lub mleka – podwyżka o 50%

Nadzory w poz. 14, 15, 17, 18:

  • z   46 zł do 53,72 zł –  podwyżka o 17%.

Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę:

  • w zakładzie leczniczym – podwyżka  o 108%,
  • doprowadzanego – podwyżka o 300%,
  • poza zakładem leczniczym – podwyżka o 277%.

Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych:

  • wprowadzono wynagrodzenie od zwierzęcia,
  • wynagrodzenie równe jest opłacie  + 7%,
  • wynagrodzenie za nadzór:

w normalnych godzinach pracy – podwyżka o 10%,

pomiędzy godz.18:00 a 6:00  – podwyżka o 26,5%,

w dni ustawowo wolne od pracy i soboty  – podwyżka o 32%

W nowo wydanych rozporządzeniach zostało uwzględnionych kilka naszych bardzo ważnych postulatów płacowych co traktuję jako sukces w aktualnych warunkach, choć wiem, że niektórzy traktują je jak porażkę. Malkontentów trudno zadowolić i niesposób ich przekonać, że rokowania zwłaszcza dotyczące finansów wymagają kompromisów. Warto dodać, że wspomniane rozporządzenia sygnowane przez ministra rolnictwa wymagały kontrasygnaty ministra finansów. Już sam fakt ich zaakceptowania  przez resort finansów oznacza, że uświadomiliśmy kręgom rządowym znaczenie naszej pracy. Przypomnę, że ani strajkujące pielęgniarki, ani Porozumienie Zielonogórskie lekarzy medycyny nie uzyskali akceptacji żadnych żądań płacowych.

Wydanie oczekiwanych rozporządzeń, nie może oznaczać końca naszych rozmów z resortem  rolnictwa.  W związku z tym  19 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Inspekcji Weterynaryjnej, Lekarzy Urzędowych i Wojskowych Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, na którym omówiono:

– zagadnienia związane z funkcjonowaniem Inspekcji Weterynaryjnej, w tym sprawę projektów ustaw przygotowywanych przez rząd,

– problem płac w Inspekcji Weterynaryjnej,

– sytuację w zakresie pobierania opłat i realizacji wynagrodzeń dla wyznaczonych lekarzy weterynarii w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

`           Tadeusz Jakubowski, prezes KRLW oraz trzech przedstawicieli Komisji: Włodzimierz Przewoski, Bogusław Kubica i Czesław Żurawski spotkali się z Kazimierzem Plocke, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister pozytywnie ocenił współpracę z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną. Jako pierwszy podjął temat rozpoczęcia działań nad regulacją wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej wynikającą z reorganizacji i intensyfikacji programów nadzorów weterynaryjnych i związanym z tym zwiększonym nakładem pracy lekarzy weterynarii. Minister  rozważa możliwość poprawy w tym zakresie w II kwartale 2011 r.

Rozmawiano o projektach i założeniach do ustaw w sprawie konsolidacji i łączenia inspekcji.

Kolejnym omawianym problemem była realizacja przepływu pieniędzy od podmiotów do budżetu państwa, ich zamawiania oraz problem tzw. zatorów płatniczych w przekazywaniu środków przez ministra finansów do wojewodów, wojewódzkich inspektoratów weterynarii i powiatowych inspektoratów weterynarii.

Podsumowując doszliśmy do wniosku, że niezbędna jest dobra koordynacja pomiędzy poszczególnymi etapami zamawiania środków i ich przepływu do wykonujących zadania. W porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewodami trzeba wypracować  w tej sprawie szczegółową procedurę.

Minister liczy na współpracę z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną przy opracowaniu procedury zamawiania i przepływu środków.

 

Dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje