ENG
ENG

Komentarz – Kwiecień 2011

Element graficzny

Komentarz Prezesa KRLW dr Tadeusza Jakubowskiego podsumowujący miniony miesiąc (zamieszczony w „Życiu Weterynaryjnym” kwiecień 2011)

Zmiany dotyczące lekarzy weterynarii w przepisach podatkowych w 2011 r.

 

Od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące podatku od towarów i usług, wprowadzone nowelami do ustawy o VAT oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Część tych zmian dotyczy lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych.

Od początku roku nastąpiło tymczasowe podwyższenie stawek VAT o 1% z uwagi na obecny stan finansów publicznych. Podwyższone stawki będą obowiązywać przez 3 lata (od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.). W konsekwencji w 2011 r. usługi weterynaryjne podlegają opodatkowaniu według 8% stawki podatku (wzrost z 7%).

W wyniku dostosowania ustawy o VAT do nomenklatury oraz symboli statystycznych Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. (zmiany m.in. w załącznikach do ustawy) usługi weterynaryjne w ustawie o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r. znajdują się w załączniku nr 3 do ustawy „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”, gdzie zostały umieszczone pod pozycją 173 i określone według nowej klasyfikacji PKWiU 75 – Usługi weterynaryjne.

Od 1 stycznia 2011 r. wprowadzone zostały odrębne zasady odliczania podatku VAT związanego z samochodami wykorzystywanymi również przy świadczeniu usług weterynaryjnych. Przez dwa lata (2011-2012) będą obowiązywały ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od zakupu, bądź użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze niektórych samochodów, w tym tzw. samochodów „z kratką” i całkowity zakaz odliczania podatku od zakupionego paliwa. Ograniczenie w odliczeniu VAT nie będzie miało zastosowania w przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2011 r.

Od 1 stycznia 2011 r. zmieniona została również kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, która wynosi obecnie 150 000 zł. W 2011 r. ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać podatnicy, którzy nie przekroczyli w 2010 r. limitu 100 000 zł. W przypadku natomiast podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100 000 zł, ale nie przekroczyła kwoty

150 000 zł – warunkiem skorzystania ze zwolnienia w 2011 r. było złożenie do właściwego miejscowo organu podatkowego pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze do 15 stycznia 2011 r.

 

W wyniku zmiany przepisów dotyczących przesyłania faktur w formie elektronicznej przedsiębiorcy od 1 stycznia 2011 r. mogą wysyłać faktury tą drogą bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub drukowania. Nowe przepisy mają usprawnić przepływ dokumentów i zaoszczędzić czas oraz pieniądze podatników.

Zgodnie z wytycznymi do rozporządzenia od 1 stycznia 2011 r. faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym pod dwoma warunkami. Pierwszym jest zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury, drugim zaś uzyskanie zgody kontrahenta na taką formę dystrybucji. Takiej zgody można udzielać zarówno tradycyjnie, jak i w formie elektronicznej.

Od 1 maja 2011 r. znaczna grupa podatników utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących. W grupie tej znajdą się m.in. lekarze weterynarii świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej zależy jednak również od kwoty obrotu. Nie muszą zatem kasy kupować ci lekarze świadczący usługi weterynaryjne dla wyżej wskazanych podmiotów, u których obrót w poprzednim roku nie przekroczył 40 000 zł. Jeśli lekarz weterynarii rozpocznie działalność w 2011 r., próg obrotu wynosi 20 tys. zł do dnia przekroczenia tej kwoty w  2011 r. lub 2012 r. Wszyscy pozostali lekarze weterynarii najpóźniej w dniu 1 maja 2011 r. będą musieli zainstalować kasy fiskalne.

Podatnik, który nie rozpocznie w terminie stosowania kasy rejestrującej, narażony jest na sankcje karne skarbowe. Naruszeniem prawa jest nie tylko niezainstalowanie kasy, ale też niedopełnienie obowiązku ewidencjonowania przychodów przy jej użyciu.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmiany związane z dostosowaniem polskich przepisów o podatku od towarów i usług do przepisów Unii Europejskiej lub doprecyzowujące obecne regulacje pod kątem ich zgodności z przepisami unijnymi. Do takich zmian należy zmiana w zakresie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych lekarza weterynarii.

Zmiana ta doprecyzowuje ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność. Zgodnie z dodanym nowym przepisem podatnik, który poniósł nakłady na nabycie, w tym nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów oraz wytworzenie nieruchomości stanowiącej część przedsiębiorstwa danego podatnika i który wykorzystuje tę nieruchomość zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, podatek naliczony powinien obliczyć według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Podatki dochodowe

W związku ze zmianą ustaw o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2011 r. za koszt uzyskania przychodów uważany będzie również podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów lub usług, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości (sprzedaż premiowa). W sytuacji więc, kiedy klient dokonując nabycia określonych usług w ramach sprzedaży premiowej, otrzyma dodatkowo nagrodę, (która może mieć postać nieodpłatnie wykonanej usługi) nie dochodzi do obniżenia ceny jednostkowej usługi, lecz u lekarza świadczącego usługę powstaje koszt związany z nabyciem towarów lub usług, które następnie nieodpłatnie są wydawane jako nagrody uczestnikom prowadzonej akcji.

W zakresie podatków dochodowych wprowadzone zostały też zmiany m. in. w zakresie ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów.

W obu ustawach dochodowych (o PIT i o CIT) zostały też doprecyzowane przepisy w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi. Zmiany w tym zakresie dotyczą m.in.:

1) skutków podatkowych wniesienia wkładu do spółki niebędącej osobą prawną,

2)      zasad wyceny i amortyzacji składników majątkowych wniesionych do spółki niebędącej  osobą prawną,

3)      zasad ustalania kosztów przy zbyciu przedmiotu wkładu,

4)   skutków podatkowych likwidacji spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki,

5)   zasad amortyzacji składników majątkowych w przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w kapitałową i kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną.

Szczegółowe opracowania  spraw podatkowych dotyczących lekarzy weterynarii ukażą się w najbliższych numerach „Życia Weterynaryjnego”.

 

Dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Maria Mach

Doradca podatkowy

e-mail: mmhtora@gmail.com

 

 

 

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 5985 (20110325) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje