ENG
ENG

Komentarz – Luty 2011

Element graficzny

Komentarz Prezesa KRLW dr Tadeusza Jakubowskiego podsumowujący miniony miesiąc (zamieszczony w „Życiu Weterynaryjnym” luty 2011)

 

Protest lekarzy weterynarii i negocjacje z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi

 

Rozpoczęty 3 stycznia 2011 r. protest lekarzy weterynarii wywołany przez splot niekorzystnych dla naszego zawodu zdarzeń wykazał solidarność i determinację naszego środowiska. Lekarze weterynarii właściwie odczytali uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i ponad 80% z nich nie podpisało umów z powiatowymi lekarzami weterynarii lub je wypowiedziało. W wyniku protestu minister rolnictwa podjął negocjacje z Zespołem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej powołanym uchwałą nr 29/2010/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Postulaty, które przedstawił Zespół Negocjacyjny wynikały z treści uchwał Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej. Największą trudność stanowiły problemy związane z przyszłością nadzoru weterynaryjnego w Polsce, w tym miejsce Inspekcji Weterynaryjnej w strukturach państwa oraz płace pracowników tej Inspekcji. Negocjacje nie były łatwe, tym bardziej, że często były zakłócane prowokacyjnymi wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa. Trzeba jednak było osiągnąć kompromis. Wiadomo, że nie wszystko da się osiągnąć po pierwszych rozmowach i nie wszystkie oczekiwania mogą być spełnione. W zawartym porozumieniu znajduje się wiele od dawna postulowanych zmian w prawie. Nie zrywając negocjacji pozostawiamy otwarte drzwi do dalszych rozmów o przyszłości naszego zawodu.

29 grudnia 2010 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz wiceminister Tadeusz Nalewajk spotkali się z Zespołem Negocjacyjnym. Minister Sawicki złożył deklarację o wycofaniu od 1 stycznia 2011 r. świadectw zdrowia dla świń transportowanych bezpośrednio do rzeźni. Zapowiedź w sprawie świadectw stała się faktem. Uważamy, że była to bardzo zła decyzja Rady Ministrów, gdyż narusza spójność programu zwalczania choroby Aujeszkyego W trakcie spotkania omówiono postulaty zawarte w uchwale nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

4 stycznia 2011 r. Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna w związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, według którego znosi się świadectwa zdrowia dla świń ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego przemieszczanych do uboju, podjęła uchwałę nr 30/2011/V w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V i dalszego przebiegu protestu lekarzy weterynarii.

10 stycznia 2011 r. odbyły się rozmowy z Kazimierzem Plocke – sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Okazało się, że, podobnie jak Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, minister jest przeciwny projektowi konsolidacji Inspekcji w ramach urzędu wojewody. Minister zaproponował oddzielne spotkanie uzgodnieniowe w sprawie połączenia Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w obrębie resortu rolnictwa. W odniesieniu do regulacji płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej minister wyraził poparcie dla tej sprawy, ale nie wskazał możliwości finansowania. Widzi taką możliwość w projektowanej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Podczas drugiego spotkania negocjacyjnego Kazimierz Plocke zadeklarował w imieniu ministra regulację wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej tzw. starego portfela.

W wyniku przeprowadzonych rozmów minister Marek Sawicki złożył deklarację o przygotowaniu projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat i wynagrodzeń lekarzy weterynarii, które będą zawierały następujące zmiany:

część podstawowa wynagrodzenia lekarza weterynarii nie będzie przekraczała wysokości kwoty przychodu (opłaty) uzyskanego z wykonania danej czynności;

– podniesienie powyższych opłat za czynności wykonywane w godzinach 18:00 – 6:00 rano o 25 % , a w dni ustawowo wolne od pracy, soboty i święta o 50 %;

– rewaloryzację stawek opłat i wynagrodzeń za nadzór nad ubojem bydła, świń i drobiu o wskaźnik inflacji 16,8% za lata 2004 – 2009 ;

– osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii określone w pozycji 7-9 załącznika do rozporządzenia o wynagrodzeniach będą wynagradzane według stawek od zbadanej sztuki, przy czym gdy organizacja uboju świń uniemożliwia przeprowadzenia pełnego badania przed i poubojowego co najmniej 10 sztuk w ciągu 1 godziny – nadal pozostanie stawka godzinowa waloryzowana o stopień inflacji16,8% 2004 – 2009

– wynagrodzenie dla lekarzy weterynarii za czynności wymienione w pozycji 14, 15, 17, i 18 załącznika omawianego rozporządzenia zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji 16,8% za lata 2004 – 2009

waloryzacja wynagrodzeń za monitoringi o wskaźnik inflacji 11,2% za lata 2006-2009

Obserwacja w kierunku wścieklizny – kwota 250 złotych za obserwację „stacjonarną”. 132,50 za obserwację z doprowadzeniem psa do ZLZ.

Nie było zgody na urealnienie stawki za szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zaproponowano rozmowę na ten temat w innym terminie, gdyż sprawa ta nie znalazła się postulatach zawartych w uchwale nr 28/2010/V. Szczegółowo omówiono problem wyodrębnienie stawki za badanie mięsa w kierunku włośni i ustalono, że minister uzgodni tę sprawę z głównym lekarzem weterynarii.

14 stycznia 2011 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki osobiście przekazał Tadeuszowi Jakubowskiemu i Jackowi Łukaszewiczowi, przedstawicielom Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej tekst projektów dwóch rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

• w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

• w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Minister zadeklarował, że rozporządzenia ukażą się w ciągu miesiąca.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kierując się troską i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i wychodząc naprzeciw deklaracjom ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego zawartym w porozumieniu z Zespołem Negocjacyjnym ( komunikat z 10 stycznia 2010 r. po rozmowach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną ) podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.

Oczekiwania samorządu lekarzy weterynarii zawarte są w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej:

– nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

– nr 33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii.

Protest lekarzy weterynarii został zawieszony do 28 lutego 2011 r. Oczekujemy na spełnienie zobowiązań ministra Marka Sawickiego. 27 lutego br. odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na którym będziemy dyskutowali nad realizacją uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej związanych z protestem oraz nad przyszłością zawodu lekarza weterynarii.

20 stycznia 2011 r. u w wyniku wcześniejszych rozmów z posłami odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone problemom weterynarii i bezpieczeństwa żywności. Posłowie z pełnym zrozumieniem ustosunkowali się do naszych problemów. Wielu z nich w sposób merytoryczny dyskutowało o przyczynach i skutkach naszego protestu. Jest to również wynik naszej wieloletniej współpracy z posłami i senatorami polegającej na przybliżaniu im problemów weterynarii. Podczas posiedzenie czterech przedstawicieli Krajowej Rady zabrało głos na temat ważnych spraw naszego zawodu. Warto zapoznać się z pełnym tekstem protokołu z tego posiedzenia.

Trwający od 9 grudnia 2010 r. protest lekarzy weterynarii spowodował duże zainteresowanie wszystkich mediów. Nigdy wcześniej tak dużo nie mówiło się o naszym zawodzie – o tym, że odpowiadamy za zdrowie ludzi i zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności. Dziękujemy dziennikarzom za wyjątkowo rzetelne i obiektywne informowanie społeczeństwa o roli zawodu lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego i postulatach, jakie zgłaszał samorząd lekarzy weterynarii w trakcie trwania protestu.

W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dziękuję wszystkim lekarzom weterynarii za ich solidarną postawę w podejmowaniu trudnych i odpowiedzialnych decyzji wynikających z realizacji uchwał Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

 

Dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje