ENG
ENG

Komentarz – Sierpień 2010

Element graficzny

Komentarz Prezesa KRLW Dr Tadeusza Jakubowskiego podsumowujący miniony miesiąc (zamieszczony w „Życiu Weterynaryjnym” sierpień 2010).

 

Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

 

7 lipca 2010 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się robocze spotkanie w sprawie opracowanego przez ministra gospodarki projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział: wicepremier Waldemar Pawlak – minister gospodarki, Michał Boni – przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rafał Baniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, przedstawiciele Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego.

Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna  była reprezentowana przez  prezesa Tadeusza Jakubowskiego,  sekretarza Marka Mastalerka  oraz Annę Pyrkę – zajmująca się sprawami legislacji w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Obrady otworzył wicepremier Waldemar Pawlak, przedstawiając cele i założenia projektu omawianej ustawy, który powstał na podstawie informacji wynikających  z raportu sporządzonego na zlecenie ministra gospodarki przez firmę Deloitte. Głównym celem projektu jest zredukowanie obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ponieważ wiadomo, że nie uda się od razu wszystkiego poprawić i ustanowić doskonałego prawa, więc należy przygotowywać  kolejne nowelizacje ustaw, aby konsekwentnie osiągnąć zamierzony cel małymi krokami, przygotowując kolejne nowelizacje aktów prawnych znoszących bariery administracyjne.

Obecny projekt wprowadza zmiany w blisko 70 ustawach. Przy sprawnym  procesie legislacyjnym ustawa może wejść w życie jeszcze w tym roku. Niezbędna jest współpraca z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, aby na podstawie ich stanowisk,  opinii i propozycji, opracować ostateczną wersję projektu, do którego nie będzie zastrzeżeń.

W dyskusji organizacje uczestniczące w spotkaniu poparły zmiany zapisane w projekcie. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” opisała 15 korzystnych zmian dla biznesu przyśpieszające wiele procedur administracyjnych, jak zamiana zaświadczeń na oświadczenia i  zniesienie niektórych opłat skarbowych. Przedstawiciel Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo zapisów deregulacyjnych w zawodzie pośrednika nieruchomości, w tym wykreślenie obowiązkowej licencji dla tego zawodu.

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusz Jakubowski,  przedstawił zasadność dołączenia do obecnego lub następnego projektu ustawy deregulującej nowelizację ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych oraz ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Proponowane zmiany umożliwią skrócenie czasu wydawania decyzji administracyjnych z kilku miesięcy do kilku dni, umożliwią zastępcom rzeczników odpowiedzialności zawodowych wykonywanie ich czynności oraz urealnią obowiązujące prawo w tym  art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zlikwidują absurdy prawne. Jednocześnie zwrócił też uwagę na potrzebę natychmiastowego dostosowania lub wydania  aktów wykonawczych do obowiązujących ustaw. Jako przykład zaniedbań w tym względzie podał przykład ustawy  o Inspekcji Weterynaryjnej. Przytoczył też interpretację prawa podatkowego  przez ministra finansów w zakresie przychodów uzyskiwanych przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowych lekarzy weterynarii do wykonywania czynności określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, w której minister finansów wskazuje, że: „Rozporządzenie wykonawcze  jest niespójne z obowiązującymi przepisami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, co dodatkowo komplikuje odczytanie intencji prawodawcy”. Prezes Jakubowski zwrócił uwagę, że  prawidłowe funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej jest szczególnie istotne w nadchodzącej prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Wszelkie ustrojowe zmiany prawne związane  z jej funkcjonowaniem, w tym tzw. konsolidacja, może zaburzyć normalne funkcjonowanie państwa i zakończyć się bałaganem. Podkreślił jednocześnie iż weterynaria codziennie niezauważalna, w rzeczywistości dotyczy codziennego życia większości obywateli, gdyż jest odpowiedzialna m. in. za bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, zoonozy, a więc za bezpieczeństwo zdrowia publicznego. Blisko tysiąc aktów prawnych polskich i europejskich reguluje problematykę weterynaryjną. Podkreślił duże znaczenie pozytywnego lobbowania tzw. czynnika społecznego, jakim jest również Izba Lekarsko – Weterynaryjna. Samorządy zawodowe najlepiej znają oczekiwania społeczne i swoje potrzeby, w tym dobrze pojęte interesy.

Marek Mastalerek zwrócił uwagę, że dotychczasowe rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie odnoszą skutków, gdyż problemy weterynarii są spychane na dalszy plan i wieloletnie starania przedstawicieli samorządu lekarzy weterynarii nie przynoszą efektów w tak ważnym temacie dla wszystkich obywateli. Tadeusz Jakubowski spytał o terminy i proces legislacyjny obecnego projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych.

Minister Michał Boni powiedział, że dopracowany projekt zostanie przedstawiony Radzie Ministrów i po zatwierdzeniu zostanie poddany pod głosowanie w Sejmie, a następnie w Senacie i będzie podpisany przez prezydenta. Ustawa jeszcze w tym roku powinna wejść w życie. W tym czasie planowane są dalsze prace nad kolejną ustawą nowelizującą ustawy w celu znoszenia  barier administracyjnych. Minister zadeklarował, że w zamyśle jest opracowywanie podobnych projektów ustaw deregulacyjnych raz na pół roku. Jednostką prowadzącą projekt ograniczania barier administracyjnych jest Ministerstwo Gospodarki, które powinno integrować pracę innych resortów dla dobra całej gospodarki Polski. Opowiedział się za pozytywnym lobbingiem. Wspomniał o ustawie o lobbingu. Dla samorządów zawodowych profesjonalny lobbing byłby zbyt kosztowny.

Przedstawicielka PKPP „Lewiatan” zwróciła uwagę na ich czarną listę  opisującą większość barier administracyjnych. Zaproponowała, aby resortowo rozmawiać o konkretnych barierach w małych wyspecjalizowanych grupach roboczych, co przyśpieszy pracę nad całym projektem. Tadeusz Jakubowski poparł te propozycje i zaproponował zwoływanie konferencji uzgodnieniowych w grupach tematycznych. Dodatkowo wspomniał o blokowanych prywatnych laboratoriach weterynaryjnych, co jest przykładem łamania zasady równości podmiotów państwowych i prywatnych w gospodarce .

Michał Boni podziękował wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu oraz za istotne uwagi, które zostaną wykorzystane w dalszych pracach legislacyjnych.

 

Tekst opracowano we współpracy z  lekarz wet. Anną Pyrką

 

Dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje