ENG
ENG

KOMUNIKAT 19

Element graficzny

KOMUNIKAT NR 19

z dnia 2 września 2016 r.

POROZUMIENIE  WIELKOPOLSKIE 

 

Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego, na spotkaniu w Warszawie w dniu
25 sierpnia 2016 roku, odnieśli się do posiadanych, skąpych informacji o stanie prac nad reformą systemu bezpieczeństwa żywności. Sygnatariusze popierają stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Weterynarii, skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, negatywnie oceniające ten projekt. Brak konstruktywnych rozmów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rzeczywistej roli lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego uniemożliwia stworzenie gwarancji dla nowej, zintegrowanej struktury obejmującej całość zagadnienia nadzoru „od pola do stołu”. Sygnatariusze stwierdzają, że Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności działał pod wprowadzającymi w błąd hasłami równości wszystkich inspekcji oraz jednakowych predyspozycji i kompetencji do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Tego rodzaju założenie podważa sens kształcenia lekarzy weterynarii jako specjalistów w zakresie higieny i epizootiologii weterynaryjnej, których gruntowna wiedza stanowi prawdziwą rękojmię do właściwego sprawowania nadzoru nad zdrowiem zwierząt i produkcją żywności zwierzęcego pochodzenia. Dalsze dążenie strony rządowej do wprowadzenia przepisów tworzących nową inspekcję, w której organami byłyby osoby nie posiadające podstawowej wiedzy z zakresu epizootiologii i zwalczania chorób zakaźnych oraz higieny produkcji i przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego, stanowi, zdaniem sygnatariuszy, realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a tym samym zdrowia publicznego.

Złożona sytuacja epizootyczna na obszarze Rzeczpospolitej w dobie szerzącej się epizootii Afrykańskiego Pomoru Świń wymaga wzmożonego zaangażowania całej Inspekcji Weterynaryjnej wraz z urzędowymi lekarzami weterynarii i tylko oni mogą ocalić polskich producentów i eksporterów mięsa wieprzowego oraz budżet państwa przed ogromnymi stratami. Jest ona zarazem dowodem na konieczność odstąpienia od reformy systemowej
w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego zwrócą się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne spotkanie celem wyjaśnienia narosłych wątpliwości co do celu i sposobu reorganizacji systemu bezpieczeństwa żywności w proponowanym kształcie.

Brak możliwości spotkania oraz uwzględnienia naszych argumentów i postulatów
w procesie łączenia inspekcji zmusi nas do podjęcia czynnego protestu.

 

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników Wet. dr n. wet. Lech Rybarczyk

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje