ENG
ENG

Komunikat Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

Element graficzny
Lublin, 05 lipca 2012 r.

 

Koleżanki i Koledzy Lekarze Weterynarii!

           Na mocy Uchwały Nr 83/2012/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii reprezentując Krajową Radę Lekarsko- Weterynaryjną w powyższym zakresie, niniejszym informuję:   
1. Nadzwyczajna Komisja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przystąpiła do działań zmierzających do opracowania wstępnych założeń do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. W oparciu o powyższe założenia w najbliższych dniach zostanie opracowany projekt ustawy zakładający poszerzenie kompetencji i zadań Inspekcji Weterynaryjnej o zadania z zakresu bezpieczeństwa zdrowia publicznego realizowane dotychczas przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami środowiska lekarzy weterynarii powyższy projekt zakładać będzie zmiany podległości na poziomie resortów poprzez podporządkowanie służby pod Prezesa Rady Ministrów oraz utworzenie Inspekcji Weterynaryjnej trójstopniowej, w pełni spionizowanej.

2. W dniu 19 czerwca 2012 r. przedstawiciele Nadzwyczajnej Komisji wzięli udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele resortu  rolnictwa, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektor Sanitarny oraz przedstawiciele Izby Gospodarczej i związków zawodowych oraz branżowych. Przedmiotem dyskusji były cele i założenia powołania Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii przedstawiona przez resort rolnictwa. W toku dyskusji, większość uczestników wyrażało uzasadnione obawy dotyczące celowości likwidacji dotychczas funkcjonujących służb, w tym Inspekcji Weterynaryjnej, która w opinii wielu jest gwarancją należytego nadzoru nad ochroną zdrowia publicznego w zakresie m. in. pasz oraz środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, co umożliwia wymianę gospodarczą w obrębie Unii Europejskiej i poza nią. Powyższy pogląd podzielił Główny Inspektor Sanitarny wskazując , iż nie istnieje ani jeden obszar z zakresu bezpieczeństwa zdrowia publicznego, który obecnie nie jest właściwie kontrolowany, a który po likwidacji Inspekcji Weterynaryjnej i części Inspekcji Sanitarnej zostanie objęty właściwym nadzorem.  

3. W dniu 21 czerwca 2012 r. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przyjęła stanowisko w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Wnioskodawcą przyjęcia powyższego stanowiska była Nadzwyczajna Komisja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, która opracowała projekt stanowiska na posiedzeniu Komisji w dniu 20 czerwca 2012 r. Należy nadmienić, iż członkowie Rady wielokrotnie podkreślali w toku posiedzenia, że wyrażenie zgody na likwidację Inspekcji Weterynaryjnej, zarówno w zakresie strukturalnym, jak i nomenklatury jest niedopuszczalne ze względu na realne zagrożenie dla swobodnego przepływu towarów. Kompetencja Inspekcji powinna stanowić gwarancję dla podmiotów gospodarczych w zakresie obrotu żywnością, paszami i zwierzętami pomiędzy krajami członkowskimi UE i krajami trzecimi – w Traktacie Akcesyjnym Polska wskazała Inspekcję Weterynaryjną, jako kompetentną w tym zakresie. 

 
4. Kierując się potrzebą wypracowania jednolitego dla całego środowiska lekarzy weterynarii projektu ustawy, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna bez uszczerbku dla kluczowych warunków określonych w stanowisku, o którym mowa w punkcie 3 Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zaprosiła zespółWojewódzkich Lekarzy Weterynarii do współpracy nad opracowaniem jednolitego tekstu.   icon Protokół ze spotkania (92.45 kB)
5. Przedstawiciele Nadzwyczajnej Komisji podjęli działania, aby projekt ustawy opracowany przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną został przekazany Marszałkowi Sejmu RP, jako projekt poselski.
 

Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
d/s projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
lekarz weterynarii Tomasz Górski

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje