ENG
ENG

Komunikat

Element graficzny
Lublin, dnia 14 listopada 2012 r.
 
 
Koleżanki i Koledzy Lekarze Weterynarii!
Na mocy Uchwały Nr 83/2012/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii reprezentując Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w powyższym zakresie, niniejszym informuję:
1. Nadzwyczajna Komisja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej we współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, NSZZ „Solidarność” Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Zespołem Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii oraz Głównym Lekarzem Weterynarii w okresie od czerwca do października 2012 roku opracowała projekt zmian ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, uwzględniający oczekiwania wszystkich uczestników prac. Z satysfakcją należy podkreślić, iż jest to wspaniały przykład integracji i współpracy wszystkich środowisk zrzeszających w swych szeregach lekarzy weterynarii, które w szczytnym celu potrafiły pokonać dzielące Nas różnice i w imię wyższych priorytetów wspólnie pracować na rzecz zawodu lekarza weterynarii z uwzględnieniem interesu społecznego, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego na najwyższym, światowym poziomie.
2. Opracowanie wspólnego projektu jest gwarancją, iż wszystkie środowiska biorące udział w pracach będą na różnych forach prezentowały jednolity pogląd na temat koniecznych zmian w obszarze dotyczącym weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. 
3. W ostatnim czasie przedstawiciele środowisk, o których mowa powyżej wzięli udział we wspólnym spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą, podczas którego omówiono ogólne założenia do ustawy zmieniającej ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej. Prezentację założeń ustawy i strukturę zmienionej inspekcji przedstawił Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek, który w sposób zdecydowany i właściwy przedstawił oczekiwania środowiska weterynaryjnego zgodnie z wypracowaną wspólnie formułą. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Pan Minister ze zrozumieniem odniósł się do omawianych zmian mających na celu podwyższenie bezpieczeństwa żywności oraz roli lekarza weterynarii w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
4.Dziękuję Stowarzyszeniu Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, NSZZ „Solidarność” Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Zespołowi Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii oraz Głównemu Lekarzowi Weterynarii za wypracowanie wspólnego projektu zmian do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
5. Fakt wypracowania wspólnej formuły zmian do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej nie powinien spowodować zaprzestania naszych prac nad tą ustawą. Wydaje się, iż stare pomysły na IBŻ nie zniknęły wraz ze zmianą na stanowisku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; prawdopodobnie równolegle trwają prace rządowe mające na celu wprowadzenie alternatywnych zmian w tym obszarze. 
Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej d/s projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Lekarz weterynarii Tomasz Górski

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje