ENG
ENG

Komunikat z 18 marca 2011 r.

Element graficzny

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 18 marca 2011 r.

W dniu 17 marca 2011 r. w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w osobach: Tadeusz Jakubowski, Marek Mastalerek, Jacek Łukaszewicz, Andrzej Moskal z dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii – Wojciechem Wojtyrą, z-cą dyrektora ds. bezpieczeństwa i higieny żywności – Albertem Jurkiem, z-cą Głównego Lekarza Weterynarii – Krzysztofem Jażdżewskim oraz zespołem radców prawnych departamentu.

 

Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z projektami rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

  • · zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

  • · zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Szczegółowo omówiono uwagi do w/w projektów, które wniesione zostały przez poszczególne resorty w wyniku uzgodnień międzyresortowych. Dla większości spraw znaleziono rozstrzygnięcie. Podstawowy problem wynikał z faktu zaplanowania w budżecie na 2011 r. niedostatecznych środków w rezerwie celowej obsługujące zlikwidowane konta rachunków dochodów własnych. Również w tym zakresie oczekujemy pozytywnego rozstrzygnięcia.

 

 

Tadeusz Jakubowski

 

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje