ENG
ENG

Komunikat

Element graficzny

Komunikat

ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z 5 września 2013 roku

W dniu 5 września 2013 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, w którym z ramienia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej udział wzięli: Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – Jacek Łukaszewicz, Przewodniczący Komisji do spraw Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji- Andrzej Czerniawski, Przewodniczący Komisji do spraw Rządowej Administracji Weterynaryjnej Tomasz Grupiński, Przewodniczący Komisji do spraw wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii – Piotr Żmuda oraz Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Marek Kubica. Przedstawiciele Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą, Podsekretarzem Stanu Tadeuszem Nalewajk, Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii dr Janem Prandotą, Zastępcą Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ds. bezpieczeństwa żywności i weterynarii Magdaleną Bartosińską oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii z-ca Dyrektora ds. laboratoriów, pasz i współpracy międzynarodowej Magdaleną Zasępą. Spotkanie miało na celu uzgodnienie zakresu współpracy resortu rolnictwa z samorządem lekarzy weterynarii w obecnej kadencji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania podkreślali w swoich wystąpieniach konieczność wspólnych działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku polskiej żywności i sprawowanego przez lekarzy weterynarii nadzoru nad nią. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił wiodącą rolę lekarza weterynarii w działaniach mających na celu zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności i w imieniu resortu podziękował za trudną pracę Inspekcji Weterynaryjnej. Pokrótce Minister omówił bieżącą sytuację w międzynarodowej wymianie handlowej żywności ze szczególnym uwzględnieniem eksportu do krajów trzecich i związanych z tym wyzwań. Stanisław Kalemba odniósł się również do prac prowadzonych w resorcie rolnictwa związanych z projektem ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Żywności, która w zamiarze pomysłodawców miałaby być instytucją usytułowaną w ministerstwie rolnictwa, łączącą zadania Inspekcji Weterynaryjnej, IJHARS, PIORIN oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w części odnoszącej się do nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w szerokim kontekście. Minister wskazał na optymalne w jego ocenie rozwiązania związane z pozostawieniem nowej instytucji w resorcie rolnictwa, jednocześnie wskazując na determinację resortu w zakresie realizacji niniejszego projektu. Szef resortu podkreślił ponadto konieczność przyłączenia zadań obecnie realizowanych przez Inspekcję Sanitarną do Agencji, zaznaczając, iż w innym wypadku celowość zmiany struktury nadzoru nad żywnością w kraju stoi pod znakiem zapytania. Przedstawiciele samorządu poinformowali, iż w wielu kwestiach interesy i oczekiwania samorządu są zbieżne z działaniami ministerstwa i przy założeniu wzajemnego poszanowania odmiennych poglądów w kilku sprawach Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna liczy na owocną współpracę. Ponadto ustalono cykl spotkań w grupach roboczych poświęconych następującym tematom:

1. Projekt Konkluzji Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie”.

2. Projekt rozporządzenia (WE) zmieniającego rozporządzenia „pakietu higienicznego”.

3. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt (druk COM_260_2013_PL_f).

4. „Zero tolerancji” oraz Instrukcja 500-1/2013.

5. Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

6. Wprowadzenie obowiązkowego stażu pracy dla kierowników zakładów leczniczych.

7. Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

8. Waloryzacja wysokości stawki za szczepienie psów przeciw wściekliźnie oraz nowelizacja rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny;

b) z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczególnego sposobu prowadzenia rejestrów zaszczepionych przeciw wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.

10. Nowelizacja rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

b) w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii,

mająca na celu uwzględnienie opłaty i wynagrodzenia za badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

11. Sytuacja płacowa i finansowa Inspekcji Weterynaryjnej.

12. Ustalenie stawki wynagrodzenia za trwałe znakowanie świń podczas badań w kierunku choroby Aujeszky’ego.

13. Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła.

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje