ENG
ENG

KILW SZUKA MŁODSZEGO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Element graficzny

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. administracyjno-biurowych

 

Wymiar etatu: 1  

Termin składania dokumentów (data wpływu do biura KILW):  12 października 2018 r.

Adres biura: Al. Przyjaciół 1 lok. 2, 00-565 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, nadzór nad jej obiegiem oraz terminowością;
 • przygotowywanie projektów pism wychodzących;
 • prowadzenie kalendarza spotkań;
 • bieżące prace administracyjno-biurowe;
 • wykonywanie innych czynności administracyjnych i biurowych zleconych przez Prezesa KRLW i Dyrektora biura KILW. 

Warunki pracy: praca w biurze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe, administracyjne lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy biurowej na samodzielnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
 • pozostałe wymagania niezbędne:

–        umiejętność pracy w zespole;

–        bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i dbałość o szczegóły;

–        terminowość i zaangażowanie w realizowane zadania;

–        samodzielność, dobra organizacja własnej pracy i umiejętności koordynowania działań.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w administrowaniu strony internetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji prowadzonej przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną na stanowisko Młodszy specjalista ds. administracyjno-biurowych”.

Prosimy o przesłanie powyższych dokumentów na adres e-mail: praca@vetpol.org.pl.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konkurs na stanowisko młodszego specjalisty ds. administracyjno-biurowych.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna (tutaj dane kontaktowe).

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Mirosław Zakrzewski (dane kontaktowe).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Administratora danych i wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. administracyjno-biurowych. Dane osobowe zostaną trwale usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania lub zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016    r.    w    sprawie    ochrony    osób    fizycznych    w    związku  z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie  spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w pkt. 5.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje