ENG
ENG

LIST OTWARTY DO POSŁÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Element graficzny

W imieniu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwracamy się do wszystkich polskich posłów do Parlamentu Europejskiego z prośbą o poparcie stanowiska EPRUMA, FVE i innych organizacji  dotyczącego procedowanego przez Parlament Europejski aktu delegowanego w odniesieniu do kryteriów wyznaczania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zastrzeżone do leczenia niektórych zakażeń u ludzi.

            Podkreślamy, że treść aktu delegowanego została oparta na zaleceniach naukowych Europejskiej Agencji Leków oraz uzyskała pozytywną ocenę takich instytucji jak: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Projekt jest oparty na solidnej wiedzy, która została przyjęta z zadowoleniem przez wiele zainteresowanych stron i nie była przedmiotem żadnych uwag ze strony państw członkowskich
i Parlamentu Europejskiego.

            Odrzucenie powyższego projektu przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) przyjęliśmy z niepokojem, gdyż grozi to całkowitym zakazem stosowania w medycynie weterynaryjnej wielu grup antybiotyków. A to z kolei uniemożliwi lekarzom weterynarii zastosowanie odpowiedniego leczenia wielu infekcji bakteryjnych u zwierząt. Przyjęcie takich rozwiązań będzie miało negatywny wpływ nie tylko na dobrostan psów, kotów, koni i zwierząt gospodarskich, ale przede wszystkim na stan zdrowia publicznego co w oczywisty sposób kłóci się z powszechnie akceptowaną koncepcją Jednego Zdrowia (One Health).

            W pełni rozumiemy, akceptujemy oraz angażujemy się w walkę z problemem narastającej antybiotykoodporności, ale propozycje ENVI są zbyt daleko idące, nie poparte wiedzą naukową oraz drastycznie godzą w dobrostan i zdrowie zwierząt.

            W związku z tym, aby umożliwić lekarzom weterynarii zapewnienie wysokiego poziomu opieki nad zwierzętami przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wzywa posłów do przyjęcia europejskiego projektu aktu delegowanego uzupełniającego rozporządzenie (UE) 2019/6 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie kryteriów oznaczania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zastrzeżone do leczenia niektórych zakażeń u ludzi poprzez odrzucenie projektu rezolucji w głosowaniu wyznaczonym na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego w dniach 13-16 września 2021 r.

            Powyższe stanowisko polskiego Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego  poparło prawie 1000 osób, które podpisały się pod petycją w tej sprawie na stronie AVAZZ.ORG Petycje Obywatelskie. 

Jacek Łukaszewicz 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

List Otwarty 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje