ENG
ENG

O UZNAWANIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LEKARZY WETERYNARII Z UKRAINY

Element graficzny

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia specjalnych ułatwień w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii z Ukrainy.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby wprowadzania specjalnych ułatwień w dostępie do zawodu lekarza weterynarii dla obywateli Ukrainy. W chwili obecnej proces uzyskiwania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli Ukrainy wygląda w sposób bardzo zbliżony do tego, który przechodzą obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Odmienności polegają w zasadzie jedynie na tym, że osoby takie zmuszone są nostryfikować dyplom i zdać egzamin ze znajomości języka polskiego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Przy czym wypada zauważyć, iż w przypadku gdy dany obywatel Ukrainy ukończył studia magisterskie na kierunku weterynaria w języku polskim, prowadzone przez polską szkołę wyższą nie będzie potrzebował nostryfikacji dyplomu i będzie zwolniony z egzaminu ze znajomości języka polskiego. W takiej sytuacji jego droga do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii będzie wyglądała tak jak droga obywatela Polski.

Należy również podkreślić, że kwalifikacje lekarzy weterynarii z Ukrainy, którzy w tym kraju ukończyli studia wyższe nie odpowiadają w pełni wymaganiom obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, w tym szczególnie w zakresie Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. Informują o tym pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, którzy przeprowadzają egzaminy nostryfikacyjne z poszczególnych dziedzin medycyny weterynaryjnej. W związku z powyższym lekarze weterynarii z Ukrainy muszą w znaczącym zakresie uzupełniać swoje wykształcenie w ramach procesu uznawania posiadanego przez nich dyplomu za równoważny dokumentom wymienionym w wykazie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich. Powyższe powoduje, iż nie sposób wprowadzić ułatwień w dostępie do zawodu lekarza weterynarii dla obywateli Ukrainy, którzy ukończyli studia na ukraińskich uczelniach, gdyż jak pokazuje doświadczenie Samorządu w tej kwestii, a także porównanie programów studiów, ich kwalifikacje nie są niestety tożsame z kwalifikacjami posiadanymi przez lekarzy weterynarii z państw członkowskich, w tym oczywiście z Polski.

W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lekarze weterynarii z Ukrainy mogą i tak się często dzieje, uzyskać zatrudnienie w zakładach leczniczych dla zwierząt w charakterze personelu pomocniczego i w trakcie tego zatrudnienia, starać się w trybie przewidzianym przez aktualnie obowiązujące przepisy krajowe, o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

stanowisko 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje