ENG
ENG

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna z siedzibą przy Al. Przyjaciół 1 lok. 2, 00–565 Warszawa.

Inspektorem ochrony danych w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej jest Mirosław Zakrzewski. Jest to osoba z którą można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw z tym związanych. Kontakt możliwy jest drogą mailową: IODO@vetpol.org.pl lub listownie pod adresem Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Inspektor Ochrony Danych, Al. Przyjaciół 1 lok. 2, 00–565 Warszawa.

Zbieranie i przetwarzanie danych następować będzie jedynie w zakresie niezbędnym do załatwienia Państwa sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) lub f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym i nie wymaga uzyskania Państwa zgody. Przetwarzane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia danej sprawy, a po tym czasie przez okres wskazany przepisami prawa. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym do państw trzecich, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora posiadają Państwo w szczególności prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych bądź wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, należy mieć również na uwadze, iż cofnięcie zgody skuteczne będzie jedynie w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. Oprócz powyższego przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.