ENG
ENG

ODPOWIEDŹ MRIRW NA UWAGI KILW DO PROJ. ROZP. WS. OTC

Element graficzny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało odpowiedź na uwagi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do projektu rozporządzenia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.

odp. MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje