ENG
ENG

Opinia prawna dot. wydawania paszportu dla zwierząt w wieku poniżej trzech miesięcy

Element graficzny

Opinia prawna

 

    Mając na uwadze wątpliwości związane z wystawianiem paszportów dla psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesięcy i nieszczepionych przeciwko wściekliźnie uprzejmie informuję, iż, zgodnie z treścią art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Z 2008r. Nr 213 poz. 1342 j.t. z późn. zm.)  „Lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 24d ust. 1, wydaje paszport, jeżeli zwierzę zostało oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia 998/2003.” Odmowa wydania paszportu nastąpić może jedynie w sytuacji wskazanej w ust. 3 powołanego wyżej art. 24e ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, to jest „w przypadku niespełnienia wymagań określonych w przepisach rozporządzenia 998/2003.” Samo zaś przywołane Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG w art. 5 ust. 2 wyraźnie wskazuje, iż Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przemieszczanie zwierząt wymienionych w części A i B załącznika I w wieku poniżej trzech miesięcy, które nie zostały zaszczepione, jeżeli posiadają one paszport i od chwili przyjścia na świat pozostawały w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi być narażone na zarażenie lub towarzyszy im ich matka, od której są one w dalszym ciągu uzależnione.” Niewątpliwie więc Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 dopuszcza sytuację w której zostaje wystawiony paszport dla niezaszczepionego zwierzęcia w wieku poniżej trzech miesięcy.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż brak jest podstaw prawnych do odmowy wydania paszportu dla zwierząt w wieku poniżej trzech miesięcy, które nie zostały zaszczepione.    

 

                        Radca prawny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

r. pr. Bartosz Niemiec

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje