ENG
ENG

Opinia prawna

Element graficzny

 icon Opinia prawna w przedmiocie zasad podawania przez zakłady lecznicze dla zwierząt do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu usług weterynaryjnych (101.07 kB)

 

Kwestie związane z podawaniem do publicznej wiadomości informacji dotyczących działalności zakładów leczniczych dla zwierząt reguluje art. 29 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. nr 11 poz. 95 ze zm.), który stanowi iż:

1. Zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt. Forma i treść tych informacji nie mogą nosić cech reklamy.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zakres świadczonych przez zakłady lecznicze dla zwierząt usług weterynaryjnych. Ustęp pierwszy powołanego wyżej artykułu wyraźnie określa granicę i zakres informacji, jakie zakład leczniczy dla zwierząt może publicznie ogłaszać w ramach informacji o własnej działalności stanowiąc jednocześnie, iż w żadnym wypadku nie można nadawać tym informacjom cech reklamy.

 

Skoro więc ustawodawca wprost wskazuje, jakie informacje o działalności zakładu leczniczego dla zwierząt mogą być przekazywane do publicznej wiadomości, to stwierdzić należy, iż podawanie do wiadomości publicznej przez zakład leczniczy dla zwierząt informacji innego rodzaju, w tym zwłaszcza mających cechy reklamy, a więc zachęcające do skorzystania z oferowanych świadczeń, należy uznać za naruszenie zasad prowadzenia tego typu działalności gospodarczej. W szczególności wykluczone będzie publiczne informowanie o rabatach, promocjach, różnego rodzaju zniżkach czy też profesjonalizmie pracowników oraz niezwykle wysokiej jakości usług. Zdecydowanie przywołany wyżej ust 1 art. 29 traktować należy jako ustawowy zakaz reklamy działalności zakładów leczniczych dla zwierząt.

Warto w tym miejscu wskazać na analogiczne rozwiązanie przyjęte w art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2013r. Poz. 217 j.t. ze zm.), który stanowi, iż Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Przepis ten jest jednoznacznie interpretowany, zarówno przez organy jak i doktrynę (vide Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Dercz M., Rek T. ABC, 2012 – komentarz do art.14 ustawy o działalności leczniczej), jako ustawowy zakaz reklamy podmiotów oferujących usługi polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

W świetle powyższego nie sposób uznać, jakoby treść uchwały z dnia 12 grudnia 2008r. Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 116/2008/IV w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt podjęta została z przekroczeniem delegacji zawartej w art. 29 ust. 2 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i jest niezgodna z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż stanowi jedynie, dopuszczone przez ustawodawcę, rozwinięcie i doprecyzowanie ustawowego zakazu reklamy zakładów leczniczych dla zwierząt.

 

 Radca prawny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

r. pr. Bartosz Niemiec

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje