ENG
ENG

Recepty – leki psychotropowe

Element graficzny

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, gdzie w § 9 ust. 2 zmianie uległ kolor druku recepty z różowego na biały Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwróciła się do Nadzoru Farmaceutycznego z pytaniem, czy zmiana dotyczy również wystawianych przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią lekarzy weterynarii nie dotyczy powyższa zmiana.

 

Lekarzy weterynarii obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt, którego tekst cytuję poniżej:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt


Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326) zarządza się, co następuje:

§ 1

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz. U. Nr 97, poz. 891) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Recepty na produkty lub leki wystawia się w jednym egzemplarzu.

2. Recepty na produkty lub leki przeznaczone do stosowania u zwierząt, których tkanki lub produkty mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz na produkty lub leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw”, wystawia się z kopią, która pozostaje u wystawiającego receptę.”;

2) w § 7 uchyla się ust. 2;

3) w § 8 uchyla się ust. 2;

4) w załączniku do rozporządzenia w objaśnieniach po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Blankiet recepty na produkty lub leki zawierające w swym składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw”, jest w kolorze różowym, z biegnącym po przekątnej jasnozielonym paskiem.”.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

                                                             lek. wet. Marek Mastalerek

                                                           Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje