ENG
ENG

Specjalizacja: Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

Element graficzny
Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na studium specjalizacyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym
– PIB w Puławach:

Początek zajęć: listopad 2011, są jeszcze wolne miejsca

Dziedzina weterynarii: Nr 15 – „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”

Organizator: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

Kierownik Specjalizacji: prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, tel. 081 889 30 82, 081 889 30 80, tel. kom. 605 669 732, e-mail: kwiatekk@piwet.pulawy.pl

Biuro Komisji: tel./fax 0-81 888 68 92, Sekretariat Komisji tel. 081 889 32 34

Szkolenie specjalizacyjne trwa: 4 semestry (2 lata)

Liczba godzin wykładów:
nie mniej niż 350 godzin (w tym 28 godzin zajęć studyjnych w zakładach przemysłu spożywczego i jednostkach kontroli urzędowej). Ponadto obowiązuje odbycie 16 godzinnego stażu z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa – szkolenie indywidualne (nie wchodzi w zakres godzin Studium, wynika z katalogu umiejętności).

Miejsce organizacji i odbywania kursów specjalizacyjnych:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Wymagane dokumenty:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii z dnia 28 listopada 1994 r. (Dz.U. z dnia 15 grudnia 1994 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii z dnia 7 lutego 2008 r. (Dz.U. z dnia 6 marca 2008 r.) informuje się, iż lekarz weterynarii ubiegający się o uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie weterynarii występuje z wnioskiem do Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, zwanej dalej „Komisją”, o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne.

Warunkiem przyjęcia lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne jest wykazanie się co najmniej 2-letnim stażem pracy zawodowej.

Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,

2) określenie miejsca zamieszkania,

3) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk,

4) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,

5) informację o ukończonych kursach specjalistycznych (jeśli dotyczy),

6) informację o publikacjach (jeśli dotyczy).

Do wniosku należy dołączyć:

1) odpis dyplomu lekarza weterynarii (kopia),

2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa

wykonywania zawodu,

3) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje