ENG
ENG

Stanowisko KRL-W

Element graficzny

     Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła stanowisko z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych (Druk COM (2014) 558).

 

icon STANOWISKO (572.51 kB)

icon załącznik do stanowiska (354.21 kB)

 icon pismo przewodnie (133.18 kB)

 

        W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zapisy projektu rozporządzenia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdyż ograniczają możliwość nadzoru nad racjonalnym i celowym stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych, w szczególności produktów o działaniu przeciwbakteryjnym i stoją w jawnej opozycji do konkluzji Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. „Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie”.

Zgodnie z załączonym stanowiskiem w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes Jacek Łukaszewicz zwrócił się do: 

 • Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego
 • Głównego Lekarza Weterynarii – Marka Pirsztuka
 • Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej – Marka Prawdy
 • Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – Krzysztofa Niemczuka
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Grzegorz Cessaka
 • Posłów do Parlamentu Europejskiego (przedstawicieli RP): członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

z prośbą o podjęcie działań mających w szczególności na celu usunięcie lub zmianę zapisów projektu rozporządzenia umożliwiających:

 • wprowadzenie nowego pojęcia zawodu „detalisty” o nie sprecyzowanych wymogach wykształcenia, zajmującego się, jako dodatkowy pośrednik, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, co skutkować będzie dodatkową marżą handlową i zwiększeniem dla polskiego rolnika ostatecznych kosztów leczenia,
 • wprowadzenie  nowego pojęcia zawodu „specjalisty ds. zdrowia zwierząt” o nie sprecyzowanych wymogach wykształcenia, które oprócz zawodu lekarza weterynarii, jako jedynego, odpowiednio wykształconego i do tego przygotowanego będzie miał prawo przepisywać i stosować leki weterynaryjne zwierzętom nie zapewniając uprzednio podstawy tej czynności, czyli postawienia trafnej diagnozy,
 • handel internetowy  produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
 • kierowanie reklamy produktów leczniczych weterynaryjnych do ogółu społeczeństwa.

           Ponadto w ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, zgodnie z zapisami przedmiotowego projektu zawartymi w „Ocenie skutków finansowych regulacji” głównym celem rozporządzenia jest zwiększenie dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych oraz zwiększenie zysku sektora farmaceutycznego, co w stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego, a tym samym dla dobrej marki jej polskiego producenta.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje