ENG
ENG

Stanowisko Prezydium KRL-W

Element graficzny

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podjęło w dniu 7 października 2014 icon stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylającego dyrektywę Rady Nr 90/167/EWG (Druk COM (2014) 556). (183.81 kB)

W ocenie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zapisy art. 8 w/w projektu rozporządzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdyż niweczą możliwość nadzoru nad racjonalnym i celowym wykorzystaniem produktów leczniczych weterynaryjnych, w szczególności produktów o działaniu przeciwbakteryjnym i stoją w jawnej opozycji do konkluzji Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. „Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie”.

Zgodnie z w/w stanowiskiem Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w imieniu Prezydium KRL-W zwrócił się do:

  • Prezes Rady Ministrów RP Ewy Kopacz
  • Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego
  • Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego
  • Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza
  • Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka

z prośbą o podjęcie działań mających na celu usunięcie art. 8. oraz zmianę treści art. 15 w/w projektu rozporządzenia.

Pismo w tej sprawie skierowane zostało również do Posłów do Parlamentu Europejskiego (przedstawicieli RP): członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także do Zarządu FVE i Samorządów Lekarzy Weterynarii Krajów Zrzeszonych w FVE.

 

Odpowiedzi udzielili:

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje