ENG
ENG

III Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Uchwały III KZLW

Numer treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

10/1996/III 31.03.1996 w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia do realizacji wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków
9/1996/III 31.03.1996

w sprawie utworzenia Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Lekarzy Weterynarii

8/1996/III 31.03.1996

w sprawie reprezentowania zbiorowych interesów ekonomicznych wolnego zawodu lekarza weterynarii

7/1996/III 31.03.1996

w sprawie zasad określania wysokości i podziału składki członkowskiej

6/1996/III

31.03.1996

w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

5/1996/III

29.03.1996

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej

4/1996/III 29.03.1996 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
3/1996/III 29.03.1996 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
2/1996/III 29.03.1996 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i udzielenia absolutorium
1/1996/III 29.03.1996 w sprawie regulaminu obrad III Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii oraz wyborów do organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej