ENG
ENG

V Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Uchwały V KZLW
Numer treść (PDF) Data podjęcia Tytuł
16/2001/V 17.06.2001 w sprawie przepisów wprowadzających kodeks Etyki i Deontologii Weterynaryjnej
15/2001/V 17.06.2001 w sprawie obciążenia urzędowych czynności w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa podatkiem od towarów i usług
14/2001/V 17.06.2001 w sprawie zakazu łączenia przez lekarzy weterynarii niektórych stanowisk w administracji państwowej z funkcjami samorządowymi w izbach lekarsko-weterynaryjnych
13/2001/V 17.06.2001 w sprawie podjęcia działań z zakresu polityki informacyjnej w kadencji 2001–2005
12/2001/V 17.06.2001 w sprawie spisu lekarzy weterynarii, zakładów leczniczych dla zwierząt i zakładów weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce
11/2001/V 17.06.2001 w sprawie wystąpienia o waloryzację wynagrodzeń za czynności wykonywane z wyznaczenia Inspekcji Weterynaryjnej
10/2001/V 17.06.2001 w sprawie kierowania do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wniosków wszczęcia postępowania przeciwko członkom izb lekarsko-weterynaryjnych zalegającym z płaceniem składek
9/2001/V 17.06.2001 w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych w zakresie postępowania z członkami zalegającymi z opłatą składek
8/2001/V 15.06.2001 w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
7/2001/V 15.06.2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres II kadencji w latach 1996–2001
6/2001/V 15.06.2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres II kadencji w latach 1996–2001
5/2001/V 15.06.2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres II kadencji w latach 1996–2001
4/2001/V 15.06.2001 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres II kadencji w latach 1996–2001
3/2001/V 15.06.2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres II kadencji w latach 1996–2001
2/2001/V 15.06.2001 w sprawie porządku obrad V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
1/2001/V 15.06.2001 w sprawie Regulaminu V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii