ENG
ENG

VIII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Apele VIII KZLW
Data podjęcia Apel Treść (PDF)
26.06.2009 w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi VIII-APEL1
26.06.2009 w sprawie płac i sytuacji kadrowej w Inspekcji Weterynaryjnej VIII-APEL2
26.06.2009 w sprawie zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz. U. Nr. 200, poz. 1236) VIII-APEL3
26.06.2009 o zapewnienie terminowego regulowania należności lekarzy weterynarii za wykonywanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt VIII-APEL4
Stanowiska VIII KZLW
Data podjęcia Stanowisko Treść (PDF)
26.06.2009 w sprawie akredytowanych laboratoriów badania świń i dzików w kierunku włośnicy VIII-STANOWISKO1
26.06.2009 w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej VIII-STANOWISKO2
26.06.2009 w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 17 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
VIII-STANOWISKO3
26.06.2009 w sprawie znakowania koni metodą implantacji mikroczipów VIII-STANOWISKO4
26.06.2009 w sprawie kształcenia na kierunku weterynaria VIII-STANOWISKO5
Uchwały VIII KZLW
Numer treść (PDF) Data podjęcia Uchwała
VIII-2009-1 25.06.2009 w sprawie Regulaminu obrad VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
VIII-2009-2 25.06.2009 w sprawie porządku obrad VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
VIII-2009-3 25.06.2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres IV kadencji w latach 2005–2009
VIII-2009-4 25.06.2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres IV kadencji w latach 2005–2009
VIII-2009-5 25.06.2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres IV kadencji w latach 2005–2009
VIII-2009-6 25.06.2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres IV kadencji w latach 2005–2009
VIII-2009-9 26.06.2009 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres IV kadencji w latach 2005–2009
VIII-2009-7 26.06.2009 w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
VIII-2009-8 26.06.2009 w sprawie monitorowania i publikowania ankiet dotyczących stosowanych cen na usługi lek
VIII-2009-9 26.06.2009 w sprawie monitorowania i publikowania ankiet dotyczących stosowanych cen na usługi lekarsko-weterynaryjne
VIII-2009-10 26.06.2009 w sprawie systemu ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii
VIII-2009-11 26.06.2009 w sprawie opracowania ramowego regulaminu organizacji i trybu działania sądów lekarsko-weterynaryjnych
VIII-2009-12 26.06.2009 w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw o Inspekcji Weterynaryjnej i ustaw o finansach publicznych dla zapewnienia weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego