ENG
ENG

X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Apele X KZLW
Data podjęcia Apel Treść (PDF)
23.06.13 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do zlecenia opracowania projektu i jego realizacji figurki lekarza weterynarii wg schematu wrocławskich krasnoludków apel
23.06.13 w sprawie uchylenia przez Głównego Lekarza Weterynarii Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500–1/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach apel
22.06.13 do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie zmiany podporządkowania Inspekcji Weterynaryjnej apel
22.06.13 w sprawie udzielenia wsparcia Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior” apel
Stanowiska X KZLW
Data podjęcia Stanowisko Treść (PDF)
23.06.13 w sprawie koniecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu wzmocnienie i zwiększenie efektywności nadzoru weterynaryjnego w Polsce stanowisko
23.06.13 w sprawie rozporządzenia (WE) zmieniającego rozporządzenia „pakietu higienicznego” stanowisko
23.06.13 w sprawie realizacji postulatów Projektu Konkluzji Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie” stanowisko
23.06.13 w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej stanowisko
23.06.13 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do uzupełnienia wzoru Protokołu kontroli zakładu leczniczego dla zwierząt w trosce o jakość tych kontroli stanowisko
23.06.13 w sprawie przeciwdziałania kampanii mającej na celu zdyskredytowanie opinii o funkcjonowaniu Inspekcji Weterynaryjnej oraz pracy lekarzy weterynarii stanowisko
23.06.13 w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zdrowia zwierząt  (druk COM_260_2013_PL_f) stanowisko
23.06.13 w sprawie art. 11 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt (druk COM_260_2013_PL_f) stanowisko
22.06.13 w sprawie rotacji lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, zawartej w uzupełnieniu z dnia 12 kwietnia 2013 roku sygn. akt GIWbż-500–1/13(2) do zapisów Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500–1/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach stanowisko
22.06.13 w sprawie wyrażenia dezaprobaty dla działań Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą wprowadzenia programu „Zero tolerancji” stanowisko
Uchwały X KZLW
Numer
treść (PDF)
Data podjęcia Uchwała Załącznik(i)
20/2013/X 23.06.13 w sprawie zobligowania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do ustalenia opłaty za praktyki studenckie  
19/2013/X 23.06.13 w sprawie obciążenia niektórych delegatów na X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii kosztem pobytu na Zjeździe  
18/2013/X 23.06.13 w sprawie zmiany treści art. 17 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii  
17/2013/X 23.06.13 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego w sprawie zgodności instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500–1/2013 z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach z art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej  
16/2013/X 22.06.13 w sprawie wprowadzenia wymogu 3-letniego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt dla kierowników tych zakładów  
15/2013/X 22.06.13 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do podjęcia działań normujących i dyscyplinujących wpisy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej  
14/2013/X 22.06.13 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opracowania danych statystycznych dotyczących cen za usługi lekarsko – weterynaryjne stosowane w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt oraz opracowania standardów usług lekarsko-weterynaryjnych  
13/2013/X 22.06.13 w sprawie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  
12/2013/X 22.06.13 w sprawie uchylenia uchwały Nr 14/2001/V V Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 17 czerwca 2001 roku  
11/2013/X 22.06.13 w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/2005/VI z dnia 19 czerwca 2005 roku VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie etatyzacji stanowiska prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
10/2013/X 22.06.13 w sprawie zasad określania wysokości podziału składki członkowskiej  
9/2013/X 22.06.13 w sprawie Regulaminu Organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
8/2013/X 21.06.13 w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
7/2013/X 21.06.13 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres V kadencji w latach 2009–2013  
6/2013/X 21.06.13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres V kadencji w latach 2009–2013 sprawozdanie
5/2013/X 21.06.13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres V kadencji w latach 2009–2013 sprawozdanie
4/2013/X 21.06.13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres V kadencji w latach 2009–2013 sprawozdanie
3/2013/X 21.06.13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres V kadencji w latach 2009–2013 sprawozdanie
2/2013/X 21.06.13 w sprawie porządku obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii  
1/2013/X 21.06.13 w sprawie regulaminu obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii