ENG
ENG

XI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Apele XI KZLW

Data podjęcia

Apel

Treść (PDF)

24.06.17

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu zlikwidowanie problemu niedoborów kadrowo-płacowych w inspektoratach weterynarii i wstrzymanie dalszej degradacji Inspekcji Weterynaryjnej

apel
24.06.17 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań na rzecz identyfikacji zwierząt towarzyszących apel
24.06.17  do Rządu RP Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii apeluje do Rządu RP o podjęcie działań w porozumieniu z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną na rzecz utrzymania w mocy rozwiązań prawnych dotyczących osób upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego apel
 24.06.17 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę poziomu kontroli zdrowia zwierząt apel
 25.06.17 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie prac w celu opracowania dokumentu o stanie polskiej weterynarii w związku z projektem Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności apel
 25.06.17 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o zajęcie stanowiska odnośnie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych u koni, którym nie zostały jeszcze wydane paszporty apel
Uchwały XI KZLW

Numer
treść

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

1/2017/XI 23.06.17 w sprawie Regulaminu obrad XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Regulamin obrad Zjazdu
2/2017/XI 23.06.17 w sprawie porządku obrad XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii porządek obrad
3/2017/XI 23.06.17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres VI kadencji w latach 2013–2017 sprawozdanie
4/2017/XI 23.06.17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres VI kadencji w latach 2013–2017 sprawozdanie
5/2017/XI 23.06.17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres VI kadencji w latach 2013–2017 sprawozdanie
 6/2017/XI 23.06.17  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres VI kadencji w latach 2013–2017 sprawozdanie
7/2017/XI 23.06.17 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres VI kadencji w latach 2013–2017  
8/2017/XI 23.06.17 w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
9/2017/XI 23.06.17 w sprawie polityki medialnej i kreowania w mediach wizerunku lekarza weterynarii  
10/2017/XI  24.06.17 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opracowania „Kodeksu rozważnego stosowania produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych przez lekarzy weterynarii”  
11/2017/XI  24.06.17 w sprawie realizacji strategii „Jedno Zdrowie” Program działalności samorządu w zakresie realizacji strategii „Jedno Zdrowie”
12/2017/XI 24.06.17 w sprawie Regulaminu Organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Regulamin Organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
13/2017/XI 24.06.17  w sprawie zasad określania wysokości i podziału składki członkowskiej  
14/2017/XI 24.06.17  w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opracowania minimalnych standardów świadczenia usług lekarsko- weterynaryjnych w ramach sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony  
 15/2017/XI 24.06.17  w sprawie prac nad Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii