ENG
ENG

uwagi do rozporzadzenia dziennik badania przed i poubojowego

Element graficzny

icon dziennik badania przed i poubojowego (215.66 kB 2010-02-03 14:38:17) 

Dnia 2 lutego 2010 roku zostało wysłane pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zmianę § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i badania poubojowego mięsa /Dz. U. Nr 210, poz.1621/

 

 


Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r.

KILW/03211/05/10

 

Pan

Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa

 

 

 

W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, działając na podstawie art. 29 pkt. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767/ zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zmianę § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i badania poubojowego mięsa /Dz. U. Nr 210, poz.1621/, zwanego dalej „rozporządzeniem”, i nadanie temu przepisowi brzmienia:

„ 3. 1. Dzienniki, o których mowa w § 1, prowadzi się w formie elektronicznej i papierowej.

2. Na podstawie ewidencji elektronicznej, o której mowa w § 1, sporządza się wydruk, który podpisuje urzędowy lekarz weterynarii, który przeprowadzał te badania.

3. Kolejne wpisy w dziennikach dokonywane są w sposób chronologiczny.

4. Strony w dziennikach są opatrzone kolejnymi numerami.

5. Dzienniki są prowadzone na formularzu zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.”.

Zgłaszając uwagi do projektu omawianego rozporządzenia Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wnioskowała, aby dziennik badania przedubojowego zwierząt i dziennik badania poubojowego mięsa prowadzone były w formie zapisu elektronicznego i wydruku papierowego. Propozycje  te przedstawione były w piśmie z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. KILW/03211/17/09 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierowanym do Pana Tadeusza Nalewajka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Propozycja ta jednak nie została uwzględniona w tekście rozporządzenia  a w uzasadnieniu rozporządzenia, odnosząc się do propozycji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej stwierdzono, że prowadzenie dzienników w formie elektronicznej byłoby możliwe jedynie przy posługiwaniu się podpisem elektronicznym przez urzędowych lekarzy weterynarii. Zważywszy, że uzyskanie podpisu elektronicznego nie stanowi obecnie żadnego problemu  argument ten jest chybiony. W uzasadnieniu stwierdzono także, że prowadzenie omawianych dzienników w formie elektronicznej może spowodować powstanie dodatkowych kosztów dla Inspekcji Weterynaryjnej związanych z koniecznością wyposażenia urzędowych lekarzy weterynarii w sprzęt komputerowy, także w sprzęt do korzystania z podpisu elektronicznego. Należy zatem przypomnieć, że finansowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, zgodnie z art.17 ust.3 pkt. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm./ jest pokrywana z rachunku dochodów własnych, a nie z budżetu Inspekcji Weterynaryjnej.

Prowadzenie w formie elektronicznej dzienników badania przed i poubojowego, a w szczególności dziennika przedubojowego przy tak rozbudowanej dokumentacji, jaką musi prowadzić dzisiaj urzędowy lekarz weterynarii, usprawni pracę lekarzy weterynarii w zakładach ubojowych ze względu na możliwość używania czytników do kodów kreskowych znajdujących się na paszportach dla bydła dotyczących nr kolczyka i nr gospodarstwa. Używanie czytników zabezpiecza przed pomyłkami występującymi przy przepisywaniu ręcznym, a także ma wpływ na przejrzystą i czytelną dokumentację czego nie można uzyskać pisząc ręcznie. Prowadzenie zapisu w formie komputerowej zabezpiecza przed ponownym wprowadzeniem do ewidencji zwierzęcia o takim samym nr kolczyka, gdyż na to nie pozwala system.

W niektórych rzeźniach funkcjonują programy komputerowe, które obejmują dokumentację zgodną z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych jednokopytnych umieszczanego na rynku /Dz. U. Nr 158 poz. 1655 z późn. zm./. Programy te obejmują następujące dokumenty: dziennik badania przedubojowego zwierząt, rejestr bydła ubijanego w rzeźni, protokół pobrania prób do badań w kierunku BSE. Drukarka drukuje naklejki na pojemniki z mózgami bydła, na których znajduje się nr weterynaryjny rzeźni, nr pojemnika, nr próbki z uboju. W programie tym są zainstalowane zabezpieczenia polegające na tym, że po wydrukowaniu i sprawdzeniu wydruku zatwierdza się plik i nie ma już możliwości wprowadzenia jakichkolwiek poprawek w treści prowadzonego dziennika. Komputerowy wydruk papierowy potwierdzany jest podpisem urzędowego lekarza weterynarii.

Dostosowanie tych programów do obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa wymaga jedynie drobnych poprawek.

Należy zaznaczyć, że prowadzenie dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa w formie elektronicznej z komputerowym wydrukiem papierowym będzie dotyczyło jedynie rzeźni o dużych zdolnościach ubojowych, a decyzje w tej sprawie powinien podejmować powiatowy lekarz weterynarii, gdyż ma on najlepsze rozeznanie sytuacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia dokumentacji przed i poubojowej.

Przedstawione powyżej argumenty przemawiają za tym, aby omawiane dzienniki badań były prowadzone w formie elektronicznej z wydrukiem papierowym i aby praca urzędowego lekarza weterynarii odbywała się na poziomie dostosowanym do współczesnych wymagań i potrzeb oraz standardów Unii Europejskiej.

Krajowa Rada Lekarsko Weterynaryjna wyraża przekonanie, że Pan Minister podejmie decyzję o zmianie powołanego wyżej rozporządzenia mając na względzie usprawnienie działalności urzędowych lekarzy weterynarii i bezpieczeństwo zdrowia publicznego.

 

 

 

Dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko – Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje