ENG
ENG

Uwagi KRLW do projektów rozporządzeń o opłatach i wynagrodzeniach

Element graficzny

W odpowiedzi na pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn. ŻWeo/PM/8500/1/11/136, przy którym przesłane zostały  projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

– zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

– zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii,  icon po konsultacjach ze środowiskiem lekarzy weterynarii i uwzględnieniu ich opinii, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zgłasza następujące uwagi (308.27 kB):

 

  • Do rozporządzenia o opłatach:

a)      Istnieje rozbieżność pomiędzy sformułowaniem zawartym w § 3 ust. 2, który to przepis stanowi o powiększeniu opłat m.in. o koszty dojazdu, w przypadku dojazdu do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, a sformułowaniem, zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia poz. 8, które odnosi się do rzeźni, nie posiadającej automatycznego przesuwu taśmy, jak również z § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. a, który również odnosi się do rzeźni nie posiadających automatycznego przesuwu taśmy.

Powyższe uzasadnia ujednolicenie sformułowań dotyczących rzeźni, zawartych w/w przepisach.

 

b)      Ad. zał. nr 1 poz. 4

Stawki opłat w tej pozycji załącznika należy podwyższyć do stawek określonych w pozycjach 4 i 5 zał. rozporządzenia o wynagrodzeniach.

 

c)      Ad. zał. nr 1 poz. 7 pkt. 5a

Przepis należy sformułować:

5a) królików o ciężarze:

 

a)      poniżej 2 kg

0,0402

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,0503

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,0603

b)      od 2 kg do poniżej 5 kg

0,0455

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,0569

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,0683

c)      od 5 kg

0,0890

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,1112

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,1335

d)     Ad. zał. nr 1 poz. 8 pkt. 5a

Przepis należy sformułować:

 

5a) królików o ciężarze:

 

a)      poniżej 2 kg

0,0502

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,0628

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,0753

b)      od 2 kg do poniżej 5 kg

0,0568

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,071

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,0852

c)      od 5 kg

0,1112

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,139

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,1668

 

e)      Ad. zał. nr 1 poz. 8 część wspólna

Przepis należy sformułować:

 

e) Przy czym, jeśli organizacja uboju uniemożliwia przeprowadzenie zbadania takiej ilości zwierząt w ciągu godziny, aby opłata za zbadane sztuki  pokryła koszt roboczogodziny badającego lekarza weterynarii – za każdą rozpoczętą – roboczogodzinę nadzoru (w rozliczeniu dziennym):

z tym że:

53,14

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

66,42

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

79,71

 

Ponadto Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna proponuje uwzględnienie w nowelizowanym rozporządzeniu następujących postulatów:

 

1.      Stawki opłat za świadectwa zdrowia dla zwierząt z załącznika 1 poz. 1-3 powinny wrócić do wysokości sprzed nowelizacji z listopada 2010 roku.

  1. Należy uwzględnić wysokość opłaty za badanie w kierunku włośni metodą wytrawiania w wysokości zaproponowanej nowej stawki godzinowej

 

–  53,14 złotych za każdą rozpoczętą godzinę pracy lekarza weterynarii,

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

66,42

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

79,71

 

3.      W przypadkach, gdy dodatkowo wymagane jest pobranie prób do badań laboratoryjnych od zwierząt poddawanych ubojowi w rzeźni, należy pobrać opłatę dodatkową w wysokości         5 złotych od próby.

4.      Stawki opłat w rozporządzeniu o wynagrodzeniach i opłatach będą rewaloryzowane corocznie co najmniej o wskaźnik inflacji.

5.      W poz. 10 pkt. 1) i 7) należy podnieść stawki opłat za badanie mięsa świń na terenie gospodarstwa i dzików po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny do 30 zł za sztukę w celu urealnienia rzeczywistych, ponoszonych  kosztów związanych z tym badaniem (między innymi badanie próbki na włośnie metodą wytrawiania).

6.      W poz.13 zapis powinien brzmieć:” Przy czym jeśli opłata za nadzorowaną ilość mięsa nie pokrywa kosztu roboczogodziny lekarza weterynarii – za każdą roboczogodzinę nadzoru – 53,14 zł ( nie mniej niż za jedna godzinę nadzoru tygodniowo).


  • Do rozporządzenia o wynagrodzeniach

1.      Ad. § 2a

Przewidzianą w tym przepisie stawkę 20 zł należy zrewaloryzować o 11,2%, a ponadto podnieść o 30% ze względu na zaawansowanie programu zwalczania chorób zakaźnych w wyniku czego nastąpiło rozproszenie stad, co zwiększa czas pracy niezbędny do wykonania badań alergicznych

 

2.      Ad. § 3

Przepis należy sformułować:

„Osobom wykonującym czynności pomocnicze, określone w przepisach w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 22 zł za każdą godzinę pracy, z zastrzeżeniem § 4.”

 

3.      Ad. § 4

Przepis należy sformułować:

„Osobom wykonującym czynności pomocnicze w zakresie poskramiania zwierząt i prowadzenia dokumentacji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 zł za każdą godzinę pracy oraz za znakowania mięsa 12 złotych”

 

4.      Ad. § 5

Przepis należy sformułować:

„§ 5. Część podstawowa wynagrodzenia przysługująca lekarzom weterynarii, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, stanowiąca iloczyn przepracowanych godzin oraz stawek wynagrodzenia za czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w części wspólnej poz. 8 oraz 13-19 i 22 oraz wynagrodzenie przysługujące osobom, o których mowa w § 3 i 4, nie mogą przekroczyć wysokości kwoty przychodu uzyskanego z wykonywania danej czynności.”;

 

5.      Ad. zał. poz. 4:

Stawki wynagrodzeń określone w poz. 4 załącznika do rozporządzenia powinny być zwiększone o 30% w stosunku do propozycji przedstawionej w projekcie rozporządzenia oraz o rewaloryzację stawki o wskaźnik inflacji od 2006 roku, ze względu na zaawansowanie programu zwalczania chorób zakaźnych w wyniku czego nastąpiło rozproszenie stad, co zwiększa czas pracy niezbędny do wykonania badań alergicznych

 

6.      Ad zał. poz. 7 pkt 6

Przepis należy sformułować:

 

5a) królików o ciężarze:

 

a)      poniżej 2 kg

0,0402

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,0503

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,0603

b)      od 2 kg do poniżej 5 kg

0,0455

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,0569

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,0683

c)      od 5 kg

0,0890

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,1112

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,1335

 


7.      Ad. zał. poz. 8 pkt. 6

Przepis należy sformułować:

 

5a) królików o ciężarze:

 

a)      poniżej 2 kg

0,0502

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,0628

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,0753

b)      od 2 kg do poniżej 5 kg

0,0568

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,071

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,0852

c)      od 5 kg

0,1112

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

0,139

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

0,1668

 

8.      Ad. zał. poz. 8 po pkt. 10 część wspólna

Przepis należy sformułować:

 

przy czym, jeśli organizacja uboju uniemożliwia przeprowadzenie zbadania takiej ilości zwierząt w ciągu godziny, aby opłata za zbadane sztuki  pokryła koszt roboczogodziny badającego lekarza weterynarii – za każdą rozpoczętą – roboczogodzinę nadzoru (w rozliczeniu dziennym):

z tym że:

53,14

– pomiędzy godzinami 18:00 – 6:00

66,42

– w dni ustawowo wolne od pracy i soboty

79,71

 

9.      W rozporządzeniach o opłatach i wynagrodzeniach należy wprowadzić przepis stanowiący, że w przypadku wykonywania czynności wymienionych w załącznikach do rozporządzeń od godz. 18:00 do godz. 6:00 stawki wynagrodzeń podwyższa się o 25%, zaś w soboty i dni ustawowo wolne od pracy o 50%.

10.   W rozporządzeniu o wynagrodzeniach należy zrewaloryzować stawkę za godzinę nadzoru do wysokości zaproponowanej, nowej stawki godzinowej – 53,14 zł. we wszystkich pozycjach dotyczących wykonywania czynności wymienionych w załącznikach do rozporządzenia, gdzie obowiązuje stawka za godzinę nadzoru.

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna nadal oczekuje na pilne podjęcie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac legislacyjnych, mających na celu dostosowywanie obowiązujących uregulowań prawnych zawartych w w/w rozporządzeniach do stanu prawnego wynikającego z obowiązywania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt /Dz.U.UE.2.04.165.1 z późn. zm./ a zwłaszcza z normami prawnymi zawartymi w art. 27 oraz załącznikach IV, V, VI do tego rozporządzenia.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje