ENG
ENG

warunki i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Element graficzny

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 13 stycznia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112,
poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości
wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza
weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Osobom wykonującym czynności pomocnicze, określone w przepisach w sprawie zakresu czynności wykonywanych
przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób, przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 25 zł za każdą godzinę pracy, a w przypadku gdy czynności te są wykonywane w zakresie poskramiania
zwierząt i prowadzenia dokumentacji oraz znakowania mięsa, to osobom takim przysługuje wynagrodzenie w wysokości 12 zł za każdą godzinę pracy.”;
2) uchyla się § 4;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Część podstawowa wynagrodzenia przysługująca lekarzom weterynarii, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, oraz wynagrodzenie przysługujące osobom, o których mowa w § 3, nie mogą przekroczyć wysokości kwoty przychodu uzyskanego z wykonania danej czynności.”;
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 3, dokonuje się po uprzednim zatwierdzeniu rachunków przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, który wyznaczył osobę do wykonywania czynności.”;
5) w załączniku do rozporządzenia dodaje się poz. 32 w brzmieniu:
32 Pobranie próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (TSE) testem diagnostycznym – za próbkę 2,00
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2150, z 2007 r. Nr 2, poz. 12 i Nr 160, poz. 1130, z 2010 r. Nr 227, poz. 1484 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 542.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje