ENG
ENG

Wniosek o nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Element graficzny

W dniu 24 marca 2014 r. Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęło icon stanowisko w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący oceny krajowych regulacji w zakresie dostępu do zawodów COM(2013) 676 final z dnia 02.10.2013 r. (390.82 kB)

 

Powyższe stanowisko przesłane zostało do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy piśmie z dnia 16.04.2014 r., icon sygn. KILW/012/01A/14 (64.75 kB) oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy piśmie z dnia 16.04.2014 r., icon sygn. KILW/012/01A/14 (68.8 kB) z prośbą o pilną nowelizację ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 t.j. z późn. zm.) poprzez dodanie w artykule 8 ustępu 9a w brzmieniu:

 

„Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na wydziały medycyny weterynaryjnej w poszczególnych uczelniach, uwzględniając zasady określone w ust. 4, możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych wydziałów”.

 

Odpowiedzi na stanowisko:

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje